Utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych - 415, 414, 413

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:30
sekretariat 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-89
58 761-20-27

Fax: 58 761 20 03
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: – W przypadku awarii: opis sytuacji, dokumentacja fotograficzna.
– W przypadku nielegalnego podłączenia: opis sytuacji.
Sposób załatwienia sprawy: – Wizja w terenie.
– Zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach lub sposobie załatwienia sprawy.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: – Bez zbędnej zwłoki.
– W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.
– W sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA).
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: – Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.1186 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065)
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999, nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2068 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1396 z późniejszymi. zmianami)
– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1454 z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2268 z późniejszymi zmianami)
Inne informacje: – Zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, nielegalnych podłączeń do sieci, zgłoszenia interwencyjne dotyczące awarii (zwieńczenia studni, wpusty uliczne) ww. sieci w pasach dróg znajdujących się w zarządzie Miasta Gdyni prosimy kierować drogą telefoniczną na podane wyżej numery telefonów lub drogą elektroniczną poprzez Formularz kontaktowy do sekretariatu ZDiZ
– W sprawach pilnych dotyczących awarii miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgłoszenia poza ww. godzinami pracy ZDiZ można kierować do Straży Miejskiej tel. bezpłatny całodobowy 986 lub 58 660 22 03

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2023 21:28 Aktualizacja treści Beata Pukło
23.11.2022 09:32 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
23.11.2022 09:31 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
13.10.2020 10:06 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
21.10.2019 15:54 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
21.10.2019 15:41 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
09.06.2017 09:28 Aktualizacja treści Dariusz Witt
31.05.2017 10:57 Korekta Michał Kowalski