Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję (również elektroniczny zwrot)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowisk 20 – informacja ( bilet z dyspensera -E)

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej/
- pokwitowanie wydane przy zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub w przypadku zagubienia pokwitowania stosowne oświadczenia
- dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (zaświadczenie ze stacji diagnostycznej dopuszczające pojazd do ruchu)
- w przypadku, gdy nowy właściciel nie zarejestrował jeszcze na siebie pojazdu należy przedstawić dowód własności pojazdu np. umowę, fakturę zakupu (gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera – stanowisko informacja nr 20
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wydania zatrzymanego dokumentu
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Inne informacje: - dowód rejestracyjny zatrzymany  przez  Policję   można   odebrać   w  urzędzie, w  którym  pojazd  był ostatnio zarejestrowany
- w sytuacji, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od daty zakupu, dokument ten nie może zostać wydany bezpośrednio właścicielowi (dowód rejestracyjny wysyłany jest do organu właściwego do rejestracji zgodnie z miejscem zamieszkania/siedziby nowego właściciela)
- w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zwrotu dokumentu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
- wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego można również złożyć za pośrednictwem poczty, wysyłając go wraz z załącznikami na adres Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (na wniosku należy dodatkowo wskazać adres na który dowód rejestracyjny ma być zwrócony
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 19.03.2019
Data udostępnienia informacji: 19.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2019 11:40 Dodanie informacji Iwona Ławik