Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Platforma ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/); Odbiór dowodu osobistego Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisk: 16-19 - wydawanie dowodów osobistych

W dniach:
UWAGA! Złożenie wniosku przez internet możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzającego profil zaufany ePUAP – zgodnie   z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą następujące wymogi: aktualną, kolorową przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowodów osobistych, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polski ego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy.
POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej 
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego drogą elektroniczną nie spełnia wyżej wymienionych wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem przepisów ustawy. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej i posiada rygor natychmiastowej wykonalności
Sposób załatwienia sprawy: SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet należy posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP lub przez Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

Po zrealizowaniu przesłąnego wniosku o wydanie dowodu osobistego każdy wniskodawca otrzymuje na konto ePUAP (indywidualną skrytkę) potwierdzenie złożenia wniosku.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, do którego został przesłany wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo kurator.

Przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty.
Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019r. poz. 400)
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania  i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 poz.180 j.t.)
Inne informacje: Dowody osobiste wydane przed 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz Państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi , uznając ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Dowód osobisty zwany e-dowodem posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Ponadto umożliwia posiadaczowi:
 • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego
 • składanie podpisu osobistego
 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Spełnia również wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzna i warstwę elektroniczną.

Warstwa graficzna zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie ) dowodu osobistego jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

Warstwa elektroniczna zawiera:
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia
 • certyfikat podpisu osobistego
 • certyfikat potwierdzenia obecności
 • przestrzeń umożliwiającą do zamieszczenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego
Użycie w/w certyfikatów jest możliwe po ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego własnych kodów, które następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze:
 • dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia – kod PIN 1 (4 cyfry)
 • dla certyfikatu podpisu osobistego - kod PIN 2 (6 cyfr).

Zmianę kodów PIN 1 i PIN 2 można dokonać za pomocą dotychczasowych kodów lub kodu odblokowującego – kodu PUK.
Odblokowanie kodu PIN 1 i PIN 2 następuje za pomocą kodu PUK.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, osoby która posiada zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenia tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Nawiązanie połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym za pośrednictwem czytnika kart wymaga podania numeru CAN.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 • upływu terminu zawieszenia dowodu osobistego
 • braku w dowodzie warstwy elektronicznej
 • braku możliwości identyfikacji i uwierzytelniania lub złożenia podpisu
  osobistego
 • braku w warstwie elektronicznej certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 • kradzieży tożsamości.
Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy tj. od 01 marca 2015 r. nie potwierdza adresu zameldowania i jego zmiana nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:
 • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile wcześniej nie został unieważniony
 • po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego
 • po 14 dniach od dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej
 • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego
 • z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, wydanego osobie, która podała nieprawdziwe dane, następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności i jest decyzją ostateczną.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2021 13:27 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
15.10.2020 09:20 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:27 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:39 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:36 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:12 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
31.01.2020 14:39 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
31.01.2020 14:35 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:38 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.04.2019 13:38 Korekta Alicja Peplińska
02.04.2019 12:49 Korekta Alicja Peplińska
06.03.2019 14:11 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
06.03.2019 13:23 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
06.03.2019 13:10 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
03.07.2018 14:26 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.09.2017 13:30 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 10:02 Korekta Małgorzata Richert
30.06.2017 11:53 Korekta Michał Kowalski