Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-19, Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA - stanowiska 5-6

W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA: od poniedziałku do soboty od 10.00 do 18.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowy dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki",
  • druk można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) oraz na stronie www.obywatel.gov.pl,
  • dowód osobisty,
  • do zgłoszenia można załączyć dokument uprawdopodobniający podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Sposób załatwienia sprawy: Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1978 oraz z 2023 r. poz. 1234 i poz. 1941.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2023 r. poz.57 t.j.).
Inne informacje: Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Richert
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Streng
Data wytworzenia informacji: 08.11.2021
Data udostępnienia informacji: 04.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 11:09 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Streng
11.08.2023 10:23 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
27.06.2022 12:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
23.05.2022 12:19 Aktualizacja treści Beata Pukło
11.02.2022 12:12 Aktualizacja treści Małgorzata Richert