Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego
Sposób załatwienia sprawy: Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odbywa się:
  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po wypełnieniu i podpisaniu własnoręcznym formularza przez osobę dokonująca zgłoszenia
  • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę (rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika), która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym
  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
Tryb odwoławczy:

Nie występuje
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019r. poz. 400)
Inne informacje: Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgłoszenie dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Zgłoszenie może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.
Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty i dowód osobisty zostaną unieważnione z mocy prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 07.03.2019
Data udostępnienia informacji: 07.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2020 14:36 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:28 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:24 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:23 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:22 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:11 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
31.01.2020 14:27 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:28 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
02.04.2019 12:40 Korekta Alicja Peplińska
07.03.2019 10:49 Korekta Małgorzata Richert
07.03.2019 10:31 Aktualizacja treści Małgorzata Richert