Zgłoszenie utraty dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-19, Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA - stanowiska 5-6

W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA: od poniedziałku do soboty od 10.00 do 18.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki".
  • druk można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) oraz na stronie www.obywatel.gov.pl
  • dokument stwierdzający tożsamość np. paszport,
  • dowód osobisty w przypadku dowodu uszkodzonego.
Sposób załatwienia sprawy: Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie, osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865)
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2023 r. poz.57 t.j.)
Inne informacje: Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi RP.

Ważne! Utracony dowód osobisty należy zgłosić w banku nawet jeżeli nie posiada się konta bankowego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Richert
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2023 10:20 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
28.06.2022 12:14 Korekta Małgorzata Richert
27.06.2022 11:58 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
11.04.2022 10:37 Aktualizacja treści Beata Pukło
11.02.2022 12:18 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
16.07.2020 14:18 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:43 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:09 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
25.02.2020 12:37 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
31.01.2020 14:13 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:24 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.04.2019 13:41 Korekta Alicja Peplińska
02.04.2019 12:55 Korekta Alicja Peplińska
05.03.2019 13:09 Dodanie informacji Alicja Peplińska
03.07.2018 14:21 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
12.12.2017 11:59 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
12.12.2017 11:58 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
30.10.2017 09:47 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.09.2017 13:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 09:51 Korekta Małgorzata Richert
30.06.2017 11:41 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 13:45 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.05.2017 12:00 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
25.05.2017 13:06 Aktualizacja treści Małgorzata Richert