Wydawanie zaświadczeń

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko 12

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • wniosek lub podanie o wydanie zaświadczenia, zawierające:
            - imię i nazwisko,
            - numer PESEL,
            - adres,
            - zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane),
  • druk można przesłać drogą elektroniczną, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) i wysłać jako pismo ogólne,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • opłata skarbowa,
  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z wniesioną opłatą skarbową z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zaświadczenie należy złożyć osobiście w Referacie Dowodów Osobistych przy stanowisku nr 12 lub za pośrednictwem Paczkomatu (https://urzad24.inpost.pl/umgdynia). Zaświadczenie trzeba odebrać osobiście.
Zaświadczenie sporządza się na wniosek zainteresowanej osoby na piśmie utrwalonym
postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Opłaty: - 17 zł - za wydanie zaświadczenia, płatna w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji od osoby przyjmującej wniosek lub na konto urzędu (PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z tytułem: opłata skarbowa z tytułu: …),
- 5 zł - za poświadczenie zgodności kopii z akt dowodów osobistych (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy),
- 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), płatna w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji od osoby przyjmującej wniosek lub na konto urzędu (PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z tytułem: opłata skarbowa
z tytułu: …).
 
Fakt nie wydania przez organ administracji publicznej zaświadczenia, od którego uiszczono opłatę skarbową, stanowi podstawę żądania jej zwrotu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zwrot opłaty następuje na wniosek zainteresowanego.
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2023 r. poz. 775 t.j.),
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 t.j.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za
udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października
2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U.
z 2015 r. poz.1604 t.j.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2023 r. poz.57 t.j.)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz 1781 t.j.)
Inne informacje: Brak
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Richert
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2023 10:33 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
27.06.2022 12:21 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
11.04.2022 10:08 Aktualizacja treści Beata Pukło
31.12.2021 11:31 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.12.2021 15:05 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.12.2021 14:59 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
29.04.2021 10:53 Korekta Małgorzata Richert
29.04.2021 10:50 Dodanie informacji Małgorzata Richert
28.04.2021 12:12 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
05.10.2020 11:01 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
05.10.2020 10:54 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
16.07.2020 14:15 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:51 Korekta Małgorzata Richert
18.06.2020 11:04 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
18.02.2020 13:11 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:37 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
06.03.2019 14:30 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
05.03.2019 12:50 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.07.2018 14:22 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.10.2017 09:31 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.07.2017 10:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.06.2017 11:40 Korekta Michał Kowalski
30.06.2017 11:39 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 12:06 Aktualizacja treści Małgorzata Richert