Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko 12

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-84-29
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
  • druk można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP),
  • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych (informacja dotycząca wyjaśnienie interesu prawnego poniżej w sposobie załatwienia spraw),
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • opłata skarbowa, administracyjna,
  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z wniesioną opłatą skarbową z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa.
Sposób załatwienia sprawy: Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udostępnienie danych jedynie te dane o osobie, której wniosek dotyczy, które są mu znane i które pozwolą na jej wyszukanie.

W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić np.: postanowienie sądu o toczącym się postępowaniu.
Opłaty: - 31 zł – za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym,
płatna w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji od osoby przyjmującej wniosek lub na konto urzędu (PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 z tytułem : wniosek o udostępnienie danych – Referat Dowodów Osobistych),
- 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), płatna w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji od osoby przyjmującej wniosek lub na konto urzędu (PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z tytułem: opłata skarbowa z tytułu: …).
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie. Jeżeli sprawy wymagają postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2023 r. poz. 775 t.j.),
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1978 oraz z 2023 r. poz. 1234 i poz. 1941.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za
udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października
2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U.
z 2015 r. poz.1604 t.j.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2023 r. poz.57 t.j.)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz 1781 t.j.)
Inne informacje: Organ gminy oraz konsulowie Rzeczpospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Richert
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Streng
Data wytworzenia informacji: 27.06.2022
Data udostępnienia informacji: 27.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 10:07 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Streng
11.08.2023 10:37 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
24.01.2023 10:26 Aktualizacja treści Beata Pukło