Odbiór dowodu osobistego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
 • przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dotychczasowy dowód osoby posiadany przez osobę,
 • w przypadku osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy przedkłada się paszport lub legitymację szkolną, lub kartę pobytu.
Sposób załatwienia sprawy: Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
W przypadku wniosku złożonego w Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera dowód osobisty należy odebrać w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Sala Obsługi Mieszkańców.

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
 • nie ukończyła 5 roku życia,
 • ukończyła 5 rok życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
Ważne! Wymagana jest obecność dziecka powyżej 5 roku życia jeżeli wniosek został złożony drogą elektroniczną.

Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób:
 • których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę,
 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej pokonać się przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 t.j.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431 t.j.).
Inne informacje: Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Warstwa graficzna zawiera dane dotyczące osoby i dane dotyczące dowodu osobistego.
Warstwa elektroniczna zawiera dane dotyczące osoby i dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • certyfikat podpisu osobistego,
 • certyfikat potwierdzenia obecności,
 • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego,
 • dane biometryczne.
Użycie w/w certyfikatów jest możliwe po ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego własnych kodów:
 • dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia - kod PIN 1 (4 cyfry),
 • dla certyfikatu podpisu osobistego - kod PIN 2 (6 cyfr).
Zmianę kodów PIN 1 i PIN 2 można dokonać za pomocą dotychczasowych kodów lub kodu odblokowującego - kodu PUK.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 08.11.2021
Data udostępnienia informacji: 04.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2023 08:14 Aktualizacja treści Beata Pukło
18.01.2023 21:30 Aktualizacja treści Beata Pukło
14.07.2022 13:13 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
27.06.2022 11:43 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
10.01.2022 14:18 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
04.01.2022 12:45 Dodanie informacji Małgorzata Richert