Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54ogłasza przetarg nieograniczony do  211 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta GdyniOsoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami : Jerzy Przeworski- naczelnik Wydziału Informatyki, tel. (058) 668-83-70 w godz. 9.00-16.00, e-mail: wydz.informatyki@gdynia.plSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 88 komputerów stacjonarnych, 1 stacja graficzna, 4 serwery, 100 monitorów, 7 komputerów przenośnych, 21 drukarek, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 6 serwerów druku, 4 zasilacze awaryjne, 3 przełączniki, 348 kabli krosowychSIWZ dostępna na stronie internetowej:  www.gdynia.pl/bip/dostawyCPV: 30231300-0, 30262000-3, 30231250-4, 30213100-6, 30233231-9, 30120000-6, 29850000-2, 30265000-4, 28422000-6Nie przewiduje się złożenia oferty wariantowej.Termin wykonania zamówienia: 20 dni od daty zawarcia umowy.Termin związania ofertą:  30 dniO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki uczestnictwa:a) prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;b) spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych; c) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 dostawę na sprzęt komputerowy, o wartości netto  minimum 160 000,00 zł .Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcyKryterium oceny ofert: cena  oferty - 100 %Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, kancelaria główna (parter).Termin składania ofert:   26.11.2007 r., do  godz. 9.00.Dokumenty do pobrania:


SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 07.11.2007