Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2021.

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2021 roku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk, o wartości 126 780,12 zł brutto.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych dokumentem: „Otwarcie postępowania” - nr EZP 131/20 z dnia 27.11.2020 r.: cena oferty brutto: 60 %, skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 % oraz skrócony termin rozpatrywania reklamacji czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 %.
 
 
Oferta nr 1: GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk:
1.      Cena brutto: 126 780,12 zł: 60 pkt;
2.      Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;
3.      Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 pkt;
4.      Razem punktów: 100.
 
Oferta nr 2: „RUCH” S.A., ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, Biuro E-Commerce i Prenumeraty, ul. M. Kopernika 95, 15-396 Białystok:
1.      Cena brutto: 127 355,24 zł: 59,73 pkt;
2.      Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;
3.      Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 pkt;
4.      Razem punktów: 99,73.
 
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1, złożona przez GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
           
            Wynik niniejszego postępowania został zatwierdzony dokumentem: „Rozstrzygnięcie postępowania” – nr EZP 131/20 z dnia 11.12.2020 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2021 r.
 
            Jednocześnie, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
 
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2021 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
 
1)   kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 140 558.27 zł brutto
 
2)   ofertę złożyli:
 
a)   GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków – Oddział w Gdańsku,   ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk:
·   cena oferty: 126 780,12 zł
·   termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
·   warunki płatności: w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury;
 
b)   RUCH” S.A., ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa – Biuro E-Commerce i Prenumeraty, ul. Kopernika 95, 15-396 Białystok:
·   cena oferty: 127 355,24 zł
·   termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
·   warunki płatności: w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury;
 


Ogłoszenie nr 759132-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.
Gmina Miasta Gdyni: Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2021.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem poczty,posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2021.
Numer referencyjny: 131/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2021. Prasa winna być przy każdorazowej dostawie segregowana na 51 pakietów i konfekcjonowana przez Wykonawcę przy użyciu folii przeźroczystej, z umieszczeniem w widocznym miejscu nazwy komórek organizacyjnych, dla których przeznaczone są pakiety. Pakiety muszą być zafoliowane w sposób zabezpieczający ich nienaruszalność.
II.5) Główny kod CPV: 22200000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zdolność techniczną/zawodową tj.: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych, o wartość netto nie mniejsze niż 75 000 zł każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazuje się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy PZP: Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zdolność techniczną/zawodową tj.: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych, o wartość netto nie mniejsze niż 75 000 zł każda.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Formularz ofertowy. 2. Formularz cenowy. 3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 4. Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty brutto
60,00
Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych
20,00
Skrócony termin rozpatrywania reklamacji czasopism specjalistycznych i dzienników
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. zmniejszenia lub zwiększenia ilości komórek organizacyjnych - pakietów, wynikające ze zmian w strukturze organizacyjnej urzędu; 2. zawieszenia lub wycofania z rynku wydawniczego tytułów prasy codziennej i czasopism specjalistycznych; 3. zmiany dotychczasowego tytułu na inny tytuł; 4. połączenia się dwóch lub więcej tytułów w jeden nowy tytuł; 5. zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 i pkt 6.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.12.2020, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Modyfikacja nr 1 treści SIWZ z dnia 02.12.2020 r.
 
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych na rok 2021.
 
W związku z pismem od Wykonawcy z dnia 01.12.2020 r. dot. wprowadzenia zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wprowadza się następujące modyfikacje:
1)  W załączniku nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy:
a)  poz. 35 – „Harvard Business Review” – wykreśla się w całości;
b)  poz. 69 – „Przegląd Oświatowy” -  wykreśla się w całości;
c)  poz. 49 –„M jak Mama”- wykreśla się w całości.
 
2)  W załączniku nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis służący do segregowania i konfekcjonowania prasy i czasopism specjalistycznych w roku 2021;
w części A – BUDYNEK  AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
a)  w poz. 4 – Sekretariat C - wykreśla się tytuł czasopisma  - „Harvard Business Review”;
b)  w poz. 4 – Sekretariat C - wykreśla się tytuł czasopisma  - „Przegląd Oświatowy”;
c)  w poz.  35  – Wydział Polityki Rodzinnej – wykreśla się tytuł czasopisma  – „ M jak Mama”.
 
Termin złożenia ofert pozostaje  bez zmian, tj. do 08.12.2020 r. do godz. 9.30.
 
Ponadto informuję, że na stronie internetowej Zamawiającego została udostępniona nowa wersja załącznika nr 1a do SIWZ – „Formularz cenowy”,
oraz załącznika nr 8 do SIWZ – „Szczegółowy opis służący do segregowania i konfekcjonowania prasy i czasopism specjalistycznych w roku 2021 CZĘŚĆ A – BUDYNEK AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Mariola Neubert
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Neubert
Data wytworzenia informacji: 30.11.2020
Data udostępnienia informacji: 30.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2020 16:13 Aktualizacja treści Mariola Neubert
08.12.2020 13:56 Aktualizacja treści Mariola Neubert
02.12.2020 09:20 Dodanie informacji Mariola Neubert
30.11.2020 17:33 Zmiana załącznika Mariola Neubert