Zakup systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniemrealizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców

Polska-Gdynia: System telekomunikacyjny
2018/S 200-454043
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska, Aleksandra GoranTel.: +48 586688370E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Faks: +48 586688383
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://www.gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasta Gdyniul. 10 Lutego 24Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska, Aleksandra GoranTel.: +48 586688370E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Faks: +48 586688383
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Na:zakup Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniemrealizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców
Numer referencyjny: SI.271.61.2018

II.1.2)
Główny kod CPV
32524000

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wrazz oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców. System ma być wdrożony w 12lokalizacjach Zamawiającego, z użyciem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieciowej w każdej zlokalizacji. W zakres niniejszego postępowania nie wchodzą usługi telekomunikacyjne rozumiane jako: łączaPRA, łącza SIP, łącza dzierżawione pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego lub łącza z usługą dostępu doInternetu, ani usługi związane z modernizacją sieci LAN w lokalizacjach Zamawiającego.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
32523000
48500000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia

II.2.4)
Opis zamówienia:
Postępowanie dotyczy zakupu Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz zoprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii (Contact Center) dla mieszkańców. System mabyć uruchomiony na bazie dostarczonej przez Wykonawcę platformy sprzętowej (serwery, bramki, aparatytelefoniczne, itp.) wraz z oprogramowaniem realizującym poszczególne funkcjonalności oraz ma byćwdrożony w lokalizacjach Zamawiającego, z użyciem istniejącej telekomunikacyjnej infrastruktury sieciowejZamawiającego, łączącej te lokalizacje.
System musi zostać zainstalowany na dostarczonej przez Wykonawcę platformie sprzętowej (serwerowej) wrazz niezbędnymi systemami operacyjnymi.
W ramach Systemu Wykonawca dostarczy również:

— 120 telefonów VoIP Typ 1 wraz z zasilaczami i okablowaniem, które będą pracowały w dedykowanym VLAN-ie głosowym,
— 1330 telefonów VoIP Typ 2 wraz z zasilaczami i okablowaniem dla Agentów II linii wsparcia, które będąpracowały w dedykowanym VLAN-ie głosowym,
— 40 telefonów VoIP Typ 3 wraz z zasilaczami i okablowaniem, które będą pracowały w dedykowanym VLAN-ie,
— 30 wysokiej jakości przewodowych zestawów słuchawkowych kompatybilnych z telefonami VoIP Typ 1 orazTyp 2.
System zostanie dostarczony, zainstalowany, uruchomiony oraz przekazany do eksploatacji w lokalizacjachna terenie Miasta Gdynia wymienionych poniżej, z uwzględnieniem liczby i rodzaju typów telefonów zgodnie zharmonogramem wdrożenia.
Wykaz lokalizacji:
1. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
2. ul.10 Lutego 24
3. ul. Władysława IV 12/14
4. ul. 3 Maja 27/31
5. ul. Krzywoustego 6
6. ul. Zakręt do Oksywia 10
7. al. Zwycięstwa 291 A
8. ul. Świętojańska 141
9. ul. Partyzantów 42
10. ul. Śląska 35-37
11. al. Marsz. Piłsudskiego 18
12. ul. 10 Lutego 33
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podłączania we własnym zakresie, bez utraty gwarancji na System,dodatkowych telefonów w wymienionych lokalizacjach oraz dodatkowych lokalizacjach. Wykonawcazobowiązany będzie do przygotowania procedur podłączania telefonów przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 41

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)
Informacje dodatkowe


System będzie wdrażany zgodnie z poniższym harmonogramem:
Faza I (Analiza przedwdrożeniowa) - do 3 tygodni od zawarcia umowy;
Faza II (Implementacja) - 1 miesiąc od zakończenia Fazy I;
Faza III (Okres Eksploatacji) - 9 miesięcy od zakończenia Fazy II.
Po zakończeniu Okresu Eksploatacji Wykonawca będzie świadczył usługi Serwisowe i Asysty Technicznej przezokres 30 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniudotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
a. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złWykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić warunek posiadaniaśrodków finansowych lub zdolności kredytowej w sposób następujący – warunek mogą spełnić wszyscywykonawcy łącznie.
b. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić warunek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnejw sposób następujący – warunek musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.
Na potwierdzenie spełniania warunków finansowych Wykonawcy składają na wezwanie Zamawiającego:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezzamawiającego;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacjifinansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który wwystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Na etapie składania oferty potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest oświadczenie zawarte w JednolitymEuropejskim Dokumencie Zamówienia.

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniudotyczący zdolności technicznej i zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcazobowiązany jest wykazać, iż wykonał lub wykonuje w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wtym okresie co najmniej dwie dostawy dla podmiotów zatrudniających co najmniej 500 pracowników w zakresiesystemów informatycznych dla co najmniej 60 jednoczesnych użytkowników systemu o wartości jednegowdrożenia min. 500.000 zł. Przy czym przynajmniej jedno z w/w wdrożeń obejmowało wdrożenie centrumkontaktu opartego na systemie, który: (1) umożliwiał dalszy rozwój i modyfikacje systemu; (2) obejmowałintegrację z co najmniej czterema kanałami komunikacji spośród następujących: telefon, czat, sms, aplikacjamobilna, e-mail, wideorozmowa; (3) był przeznaczony do obsługi co najmniej 100 000 potencjalnych klientów;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w zakresiedoświadczenia Wykonawcy mogą spełnić razem.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowejWykonawcy składają na wezwanie Zamawiającego
Wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu wyżej, wykonanych w okresie ostatnich 3 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaływykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnymcharakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazustanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Na etapie składania oferty potwierdzeniem spełniania ww. warunku jest oświadczenie zawarte w JednolitymEuropejskim Dokumencie Zamówienia.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi, załącznik nr 6do SIWZ.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2019

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert

Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:30

Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składają na żądanie Zamawiającego:
1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków;
2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego alboinny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp;
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp;
6) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub,w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww osoby mają miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania
wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu namiejsce zamieszkania tych osób organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego.
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne;
8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
9) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonychw art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp.
Na etapie składania oferty potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia są oświadczenie zawarte wJednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ). JEDZ należy złożyć do upływu terminu składaniaofert w formie elektronicznej na zasadach szczegółowo określonych w SIWZ.

Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronieinternetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą dozakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości 35 000,00 PLN. Szczegółowe Informacje natemat wadium zawarte są w SIWZ.

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Tel.: +48 224587701\

Dnia 21.11.2018 r. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie dotyczące zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia 81-382 Polska Osoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska, Aleksandra Goran Tel.: +48 586688370 E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Faks: +48 586688383 Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Na: zakup Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców
Numer referencyjny: SI.271.61.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
32524000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców. System ma być wdrożony w 12 lokalizacjach Zamawiającego, z użyciem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieciowej w każdej z lokalizacji. W zakres niniejszego postępowania nie wchodzą usługi telekomunikacyjne rozumiane jako: łącza PRA, łącza SIP, łącza dzierżawione pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego lub łącza z usługą dostępu do Internetu, ani usługi związane z modernizacją sieci LAN w lokalizacjach Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155432
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454043
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54
Powinno być:
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Gdynia ul. 10 Lutego 24 w pok. 606

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/01/2019
Powinno być:
Data: 15/02/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:

Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 13:00

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Dnia 12.12.2018 r. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie dotyczące zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska, Aleksandra GoranTel.: +48 586688370E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Faks: +48 586688383Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
na:zakup Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniemrealizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców
Numer referencyjny: SI.271.61.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
32524000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wrazz oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców. System ma być wdrożony w 12lokalizacjach Zamawiającego, z użyciem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieciowej w każdej zlokalizacji. W zakres niniejszego postępowania nie wchodzą usługi telekomunikacyjne rozumiane jako: łączaPRA, łącza SIP, łącza dzierżawione pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego lub łącza z usługą dostępu doInternetu, ani usługi związane z modernizacją sieci LAN w lokalizacjach Zamawiającego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155432
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454043
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/02/2019
Powinno być:
Data: 04/03/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 17.10.2018
Data udostępnienia informacji: 17.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2019 15:04 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
31.12.2018 13:08 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
28.12.2018 10:18 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
14.12.2018 12:57 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
14.12.2018 09:10 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
13.12.2018 15:56 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
12.12.2018 13:37 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.12.2018 13:00 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
07.12.2018 13:56 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
04.12.2018 09:20 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
26.11.2018 10:13 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
23.11.2018 14:34 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
23.11.2018 14:31 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
23.11.2018 14:31 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
23.11.2018 14:30 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
23.11.2018 14:26 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
22.11.2018 10:16 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
21.11.2018 14:58 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
21.11.2018 13:48 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
16.11.2018 12:23 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
15.11.2018 11:19 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
17.10.2018 13:20 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska