Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni


Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Przyborowska, Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617700
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa: 
Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni ..."
 
II.1.2)Główny kod CPV39162100

II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i instalację wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego przedstawiającego stacje i urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania wraz z oprogramowaniem [dalej łącznie system] do pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, ul. Morska 186. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV48000000
39000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, ul. Morska 186, 81-216 Gdynia.
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)Informacje dodatkowe 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w pkt 3 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie systemu symulacyjnego ruchu kolejowego lub systemu symulacyjnego o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (w tym wykonanie makiety wraz z oprogramowaniem) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczy:
1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
1.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 08/05/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 06/07/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 08/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
 
Urząd Miasta Gdyni, adres: ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe: 
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1. wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu;
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 10;
9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składa dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału 8 SIWZ.
 
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587701Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:22/03/2018
Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Przyborowska, Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617700
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego do Zespołu Szkół Ekologiczno-
Transportowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."

II.1.2) Główny kod CPV
39162100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego
do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa
zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zamówienie obejmuje wykonanie,
dostawę i instalację wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego przedstawiającego stacje
i urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania wraz z oprogramowaniem [dalej łącznie system] do
pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, ul. Morska 186. Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2018

VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-045573
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 059-129852
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/03/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2018 12:25 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.05.2018 15:06 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
08.05.2018 13:39 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
24.04.2018 13:46 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
28.03.2018 08:32 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
26.03.2018 14:48 Dodanie informacji Marta Burkiewicz