Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

Przetarg nieograniczony

wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
 
 
EZP nr 11/18

Dyrektywa 2014/24/UE

Polska-Gdynia: Różny sprzęt i artykuły biurowe
2018/S 023-047928

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaTel.: +48 586688300E-mail: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.pl Faks: +48 586688302Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni"
II.1.2)
Główny kod CPV
30190000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyniw ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowainfrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014–2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę urządzeń i materiałów biurowych do 4 szkółzawodowych w Gdyni. Zamówienie jest podzielone na 2 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówieniaoraz wykaz rzeczowy i ilościowy urządzeń i materiałów biurowych wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia. Urządzenia i materiały biurowe powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty,świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Wykonawcaudzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Urządzenia biurowe

Część nr: 1

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000
30197000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyniw ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowainfrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014–2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy urządzeńi materiałów biurowych wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.Nadostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemuinstrukcję producenta w języku polskim. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalnościszkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osóbniepowołanych. Termin przydatności do użycia dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 24miesiące, licząc od daty dostawy. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięcznągwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie usterki / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych). Wprzypadku składania oferty na dwie części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części (łącznie 1 150,00 PLN, słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Formy wniesieniawadium określa rozdział 15 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Tablice
Część nr: 2

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30195000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyniw ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowainfrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014–2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy urządzeńi materiałów biurowych wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.Nadostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemuinstrukcję producenta w języku polskim. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalnościszkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osóbniepowołanych. Termin przydatności do użycia dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 24miesiące, licząc od daty dostawy. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięcznągwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie usterki / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 2 – 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiątzłotych). W przypadku składania oferty na dwie części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościsumy wadiów na poszczególne części (łącznie 1 150,00 PLN, słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Formywniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1dostawę polegającą na dostawie: urządzeń i materiałów biurowych o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1:30 000,00 PLN brutto; b) dla części 2: 10 000,00 PLN brutto w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty nadwie części zamówienia, Wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnościątechniczną lub zawodową – wykonał, co najmniej 1 dostawę lub łącznie 2 dostawy polegające na dostawie:urządzeń i materiałów biurowych o wartości nie mniejszej niż łączna suma wartości dostaw wskazana dlaposzczególnych części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniudotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w pkt 7.3 SIWZ przez Zamawiającego, orazniepodlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiemwykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowanyodrębnym zawiadomieniem.
2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr10 do SIWZ.
3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwośćzawarcia jednej umowy na dwie części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę dwóchczęści postępowań.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dniaprzesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przyużyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestnikówpostępowania.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu:
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przezZamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnieniaJEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczy:
1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdegoz nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II,III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunkówudziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się doudostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanekokreślonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, częśćVI (JEDZ).
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego:
2.1. wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3, wykonanych w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawyzostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wzórwykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
2.2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków,
2.3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2.4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
2.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
2.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp,
2.7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,
2.8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne,
2.9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2.10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert nastronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:składa dokumenty określone zgodnie z rozdziałem 8.3 SIWZ.
2.12. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadachokreślonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertązobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Szczegółowe informacje w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów określone zostały w rozdziale 8SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawyPzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2018

Sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaTel.: +48 586688300E-mail: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.pl Faks: +48 586688302Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni"
II.1.2)
Główny kod CPV
30190000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyniw ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowainfrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014 – 2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę urządzeń i materiałów biurowych do 4 szkółzawodowych w Gdyni. Zamówienie jest podzielone na 2 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówieniaoraz wykaz rzeczowy i ilościowy urządzeń i materiałów biurowych wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia. Urządzenia i materiały biurowe powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty,świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Wykonawcaudzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-016952
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 023-047928
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/01/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1,2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6

Część nr: 1,2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 17/05/2018
Powinno być:
Data: 02/06/2018
Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: 1,2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 12:15

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.02.2018
Data udostępnienia informacji: 02.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2018 09:18 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.08.2018 09:17 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz