Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w
Gdyni realizowaną w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie obejmuje część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych. Łączna wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska Aleksandra Goran Jerzy PrzeworskiTel.: +48 586688370E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Faks: +48 586688383Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

I.2)
Wspólne zamówienie

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Gdyniul. 10 Lutego 24Gdynia81-364PolskaE-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych
Numer referencyjny: SI.271.15.2018

II.1.2)
Główny kod CPV
30214000

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
1. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w Gdyni realizowanej w ramachprojektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkółzawodowych oraz wyposażenie". Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Postępowanie obejmuje część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych. Łączna wartość zamówieniaprzekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zatem dlatego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówieniaprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy PZP.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
31154000
30213100
30216130
30232100
30234500
30237280
31213300
31214100
32422000
32424000
32520000
32562000
38652100
48000000
48820000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w Gdyni.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiającyżąda specyfikacji sprzętu.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł. Wadium należy wnieść zgodnie z zapisamirozdziału 15 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniudotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, opisane w pkt. 7.3 SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu zpostępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz w okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp tj.
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie wpostępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątkulub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Praworestrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub któregoupadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzonyprawomocnym postanowieniemsądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjęmajątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art.24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, zwyjątkiemprzypadku, o którym mowa w art 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lubzawarłwiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,żespełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dot.:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdegoznich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (częśćII,IIIw zakresie odpowiednim do przesłanek z art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylkowZakresie sekcji α, część VI),
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziałuWpostępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się doudostępnianegozasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24 ust 1 orazust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzeniaspełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione powyższe warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolnośćtechniczną lub zawodową tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętukomputerowego, każda w ramach odrębnej umowy, o wartości netto minimum 100 000 zł każda.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego,którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodząwobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: wykaz dostawodpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt III.1.3.1 ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaływykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanenależycie.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia - dostawy należy zrealizować w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy. Umowazostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2018

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój 606

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:
I. Oferta składa się z:
1) formularza ofertowego (w załączniku nr 1 do siwz),
2) formularza cenowego (w załączniku nr 2 do siwz).
3) JEDZ, dla każdego każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach Wykonawca polega wceluwykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 11 do SIWZ)
4) Dowodu wniesienia wadium,
5) Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstawwykluczeniawymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp,podjęte przezniego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
6) Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzeniaspełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (Załącznik nr 7 –zobowiązanie)
7) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny wpublicznychotwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawcawskazał wformularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępnew innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawieniatłumaczenia dokumentuna język polski,
8) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występującywimieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć wformieoryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanieZamawiającego,którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie dozłożeniawszystkich lub niektórych oświadczeń:
1.wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3.1 SIWZ
2.zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
3.zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczegozakazuubiegania się o zamówienie publiczne,
9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
10. Specyfikacji sprzętu,
III. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert nastronieinternetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenieoprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależnoścido tejsamej grupy kapitałowej (o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp), dowody potwierdzające, żepowiązaniaz innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej PolskiejskładająDokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.
V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniemwarunkówUdziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawyPzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotówdokumentypotwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.2) - II.8) powyżej(zgodnie zpkt od 8.2.2 do 8.2.10 SIWZ).

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - wpozostałych przypadkach
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożeniaoferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2018Dnia 23.04.2018 r Zamajacy przekazał Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie dotyczące zmian w ogłoszeniu o zamówieniu


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska Aleksandra Goran Jerzy PrzeworskiTel.: +48 586688370E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Faks: +48 586688383Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych
Numer referencyjny: SI.271.15.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
30214000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
1. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w Gdyni realizowanej w ramachprojektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkółzawodowych oraz wyposażenie". Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Postępowanie obejmuje część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych. Łączna wartość zamówieniaprzekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zatem dlatego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówieniaprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy PZP.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-041684
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 054-118968
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/03/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 23/06/2018
Powinno być:
Data: 12/07/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2018 13:44 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
14.05.2018 10:50 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
11.05.2018 09:41 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
02.05.2018 10:43 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
27.04.2018 11:09 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
27.04.2018 09:48 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
27.04.2018 09:46 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
27.04.2018 09:38 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
26.04.2018 09:05 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
25.04.2018 15:06 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
25.04.2018 09:23 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
23.04.2018 14:49 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
23.04.2018 11:36 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
20.04.2018 16:05 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
20.04.2018 13:39 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
18.04.2018 11:41 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
18.04.2018 11:39 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
17.04.2018 12:54 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
17.04.2018 12:36 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
16.04.2018 15:42 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
16.04.2018 15:41 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
16.04.2018 15:12 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
16.04.2018 09:00 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
11.04.2018 12:38 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
11.04.2018 12:21 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
10.04.2018 13:06 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
10.04.2018 10:03 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
06.04.2018 15:36 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
06.04.2018 13:38 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
04.04.2018 11:45 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
29.03.2018 14:18 Korekta Karolina Dobrzyńska
29.03.2018 14:15 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
29.03.2018 14:00 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
28.03.2018 14:33 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
28.03.2018 13:29 Korekta Karolina Dobrzyńska
28.03.2018 13:27 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
27.03.2018 14:05 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
22.03.2018 14:02 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
19.03.2018 10:19 Korekta Aleksandra Goran