Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnychw ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOgłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnychw ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
II.1.2)
Główny kod CPV
30213100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkółpodstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego imultimedialnego. Zamówienie podzielone jest na 4 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
2 / 11
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby sprzętkomputerowy i multimedialny posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniaćwszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Wszystkie oferowane produkty elektryczne wprzedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania CE.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa do szkół podstawowych w ramach projektu „Małe skrzydła,wysokie loty..."
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30213200
30200000
32420000
30237000
48700000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkółpodstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego imultimedialnego. Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowanenie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert. Oferowane produkty nie mogą być przeznaczoneprzez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne). Dostarczoneprodukty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Na dostarczone produkty Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemuinstrukcję producenta w języku polskim. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracownikówszkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych produktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaznajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 6do SIWZ.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę gwarancji. Minimalny okres udzielonej gwarancji określazałącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.
3 / 11
Zaleca się, aby dostarczone produkty zapakowane były w tekturowych pudełkach, uniemożliwiającychuszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportuponosi Wykonawca.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcyzłotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościsumy wadiów na poszczególne części. Formy wniesienia wadium zostały wskazane w rozdziale 14 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa dostawa do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w ramachprojektu „Rozwiń skrzydła..."
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30213200
30200000
32420000
30237000
48700000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
4 / 11
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkółpodstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego imultimedialnego. Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowanenie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert. Oferowane produkty nie mogą być przeznaczoneprzez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne). Dostarczoneprodukty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Na dostarczone produkty Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemuinstrukcję producenta w języku polskim. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracownikówszkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych produktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaznajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 6do SIWZ.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę gwarancji. Minimalny okres udzielonej gwarancji określazałącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.
Zaleca się, aby dostarczone produkty zapakowane były w tekturowych pudełkach, uniemożliwiającychuszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportuponosi Wykonawca.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 2 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Formy wniesienia wadium zostały wskazane w rozdziale 14 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
sprzęt multimedialny, skanery i drukarki; dostawa do szkół podstawowych w ramach projektu „Małe skrzydła,wysokie loty..."
5 / 11
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000
30232100
30190000
30195200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkółpodstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego imultimedialnego. Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowanenie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert. Oferowane produkty nie mogą być przeznaczoneprzez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne). Dostarczoneprodukty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Na dostarczone produkty Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemuinstrukcję producenta w języku polskim. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracownikówszkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych produktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaznajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 6do SIWZ.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę gwarancji. Minimalny okres udzielonej gwarancji określazałącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.
Zaleca się, aby dostarczone produkty zapakowane były w tekturowych pudełkach, uniemożliwiającychuszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportuponosi Wykonawca.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
6 / 11
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 3 - 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćsetzłotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościsumy wadiów na poszczególne części. Formy wniesienia wadium zostały wskazane w rozdziale 14 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
sprzęt multimedialny, skanery i drukarki; dostawa do szkół podstawowych w ramach projektu „Rozwińskrzydła ..."
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000
30232100
30190000
30195200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkółpodstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego imultimedialnego. Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowanenie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert. Oferowane produkty nie mogą być przeznaczoneprzez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne). Dostarczoneprodukty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Na dostarczone produkty Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemuinstrukcję producenta w języku polskim. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracownikówszkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych produktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaznajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 6do SIWZ.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę gwarancji. Minimalny okres udzielonej gwarancji określazałącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.
Zaleca się, aby dostarczone produkty zapakowane były w tekturowych pudełkach, uniemożliwiającychuszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportuponosi Wykonawca.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
7 / 11
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). W przypadkuskładania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów naposzczególne części. Formy wniesienia wadium zostały wskazane w rozdziale 14 SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniudotyczące: posiadania zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w pkt 6.2. SIWZ przez Zamawiającegooraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawyPzp.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ , jeżeli Wykonawca wykaże, że:
W zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3, 4 - posiada zdolność techniczną lub zawodową: Wykonawca wykonałw okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie odpowiadającej przedmiotowizamówienia (dostawie sprzętu komputerowego lub/i multimedialnego) o wartości nie mniejszej niż:
a) dla części 1: 500.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: 100.000,00 zł brutto;
c) dla części 3: 100.000,00 zł brutto;
d) dla części 4: 30.000,00 zł brutto;
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca powinienwykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową – wykonał, conajmniej 1 dostawę lub dostawy (liczba wykonanych dostaw nie może być większa niż ilość części zamówienia,na które wykonawca składa ofertę) polegające na dostawie odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (dostawie
8 / 11
sprzętu komputerowego lub/i multimedialnego) o wartości nie mniejszej niż łączna suma wartości dostawwskazana dla poszczególnych części zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należyzłożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale 7.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 zdnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektronicznenarzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczy:
1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego znich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III(JEDZ) w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ)
tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
1.1.2 podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału wpostępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) wzakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ)tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
1.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadachokreślonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertązobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
9 / 11
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowanyodrębnym zawiadomieniem. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy,który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwośćzawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę kilkuczęści postępowań. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenianależytego wykonania umowy.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie niekrótszym nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżelizawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób. Projekt umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2018 r., godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego: UrządMiasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego:
10 / 11
1. wykaz dostaw (w zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3, 4) odpowiadających opisowi warunku określonemu wpkt 6.2 SIWZ,
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków,
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne,
9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
10. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej,na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu, októrym mowa w pkt 16.1 SIWZ.
11. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunkówudziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawyPzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumentywymienione w pkt od 7.2.2. do 7.2.11 SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oudzielenie zamówienia publicznego.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składadokumenty zgodnie z zapisami rozdziału 7 SIWZ.
Wszystkie oświadczenia, składane są w oryginale, zaś dokumenty, mogą być składane w formie oryginału lubkopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca,podmiot,
na którego zdolnościach wykonawca polega, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albopodwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów określa rozdział 7 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
11 / 11
w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowegownoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone www.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniudanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegoprzepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościzamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa wart.180ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnychw ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II.1.2)
Główny kod CPV
30213100

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkółpodstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego imultimedialnego. Zamówienie podzielone jest na 4 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby sprzętkomputerowy i multimedialny posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniaćwszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Wszystkie oferowane produkty elektryczne wprzedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania CE.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018

VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-039743
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 050-110250
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/03/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 11:00

Powinno być:
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 23/06/2018

Powinno być:
Data: 07/07/2018

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: otwarcie ofert:
Zamiast:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.03.2018
Data udostępnienia informacji: 13.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2018 14:12 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
14.05.2018 13:04 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
09.05.2018 13:12 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.04.2018 14:24 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.04.2018 09:43 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
20.04.2018 14:04 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.04.2018 09:21 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.04.2018 14:05 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.04.2018 13:16 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.04.2018 13:15 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.04.2018 13:08 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
13.03.2018 13:55 Dodanie informacji Justyna Giez