Dostawa sprzętu komputerowego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta Burkiewicz, Justyna GiezTel.: +48 587617724E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617700Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
Numer referencyjny: EZP 86/18
II.1.2)
Główny kod CPV
30213100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klasgimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Zamówienie obejmujezakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa do szkół podstawowych w ramach projektu „Małe skrzydła,wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”;
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200
30200000
32420000
30237000
48700000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ:
II.2.4)
Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby sprzęt komputerowy posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości ispełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. wymogi niezbędne
do oznaczenia produktów znakiem CE.
Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane
nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert.
Oferowane produkty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji
lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne).
Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przezZamawiającego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w ramach projektu„Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200
30200000
32420000
30237000
48700000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ:
II.2.4)
Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby sprzęt komputerowy posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości ispełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. wymogi niezbędne
do oznaczenia produktów znakiem CE.
Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane
nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert.
Oferowane produkty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji
lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne).
Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przezZamawiającego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 2 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie części zamówienia nr 1, 2 - posiada zdolność techniczną lub zawodową: Wykonawca wykonałw okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą
na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż:
a) dla części 1: 100.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: 50.000,00 zł brutto.
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
do oferty).
7.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZwypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzędziedo wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanienajwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni lubwykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawywykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:wykaz dostaw (w zakresie częścizamówienia nr 1, 2) odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 6.2 SIWZ , wykonanych w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane sąwykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy /Zamawiającego w następujących przypadkach:
1. zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej,
2. zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane
rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność.
3. zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunkijak podwykonawca pierwotny).
4. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadkach uniemożliwiających im pełnieniewyznaczonych funkcji (np. przypadki losowe, rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 050-110250
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), d
2. dowód wniesienia wadium,
3. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów
4. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy,
5. pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona,
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, na wezwanie Zamawiającego:
1. wykaz dostaw,
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego
7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne
8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
9. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronieinternetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Szczegółowy katalog wymaganych dokumentów wskazany został w rozdziale 7 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
11 / 11w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sąduokręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określonewww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniudanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegoprzepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościzamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowawart.180ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 07.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2018 13:34 Dodanie informacji Marta Burkiewicz
20.08.2018 14:48 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.08.2018 12:01 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.08.2018 11:41 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.08.2018 11:39 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
03.08.2018 13:58 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
27.07.2018 11:53 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
10.07.2018 06:57 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz