Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

I.2)
Wspólne zamówienie

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

II.1.2)
Główny kod CPV
39700000

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastrukturyszkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata2014 – 2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę sprzętu AGD i RTV do 2 szkół zawodowych wGdyni.Zamówienie jest podzielone na 2 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykazrzeczowy i ilościowy sprzętu AGD i RTV wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotuzamówienia.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
dostawa sprzętu AGD i RTV do ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH
Część nr: 1

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000
39000000
39711000
39711200
31000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH ul. Morska 77, 81-222 Gdynia

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastrukturyszkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014– 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu AGD i RTVwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1 – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium
w wysokości sumy wadiów na poszczególne części

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
dostawa sprzętu RTV do ZESPOŁU SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH,
Część nr: 2

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH ul. Sambora 48,81-201 Gdynia.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastrukturyszkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu RTV wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 2 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium
w wysokości sumy wadiów na poszczególne części

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1 Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w pkt 3 przez Zamawiającego,
oraz niepodlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawyPzp oraz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
3.1. posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą
na dostawie:
a) dla części 1: sprzętu AGDi RTV o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: sprzętu RTV o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
do oferty).
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 zdnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).
JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektronicznenarzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczy:
1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego znich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III(JEDZ) w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresiesekcji α, część VI (JEDZ)).
1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału wpostępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) wzakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV(JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
1.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożeniawraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowanyodrębnym zawiadomieniem.
2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr6 do SIWZ.
3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwośćzawarcia jednej umowy na dwie części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę dwóchczęści postępowań.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dniaprzesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przyużyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/06/2018

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego, któregooferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nichpodstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1 wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3 SIWZ , wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
2 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków,
3 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
4 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
5 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
6 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 -14 ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla którejzgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
7 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 10;
9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronieinternetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzóroświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składadokumenty zgodnie z zapisem rozdziału 8 SIWZ.
Szczegółowe informacje w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazuje rozdział 8 SIWZ.

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art.180ust. 5 ustawyPzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018


Sprostowanie


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617700
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa
zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

II.1.2) Główny kod CPV
39700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramach
projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury
szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę sprzętu AGD i RTV do 2 szkół zawodowych w
Gdyni.Zamówienie jest podzielone na 2 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz
rzeczowy i ilościowy sprzętu AGD i RTV wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-038280
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 048-105110
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/03/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert:
Zamiast:
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 11:00

Powinno być:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:

Zamiast:
Data: 21/06/2018
Powinno być:
Data: 23/06/2018

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 12:15

Powinno być:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.03.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2018 14:47 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.05.2018 14:46 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.04.2018 12:20 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.04.2018 12:23 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.04.2018 11:22 Dodanie informacji Marta Burkiewicz