Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w GdyniPolska-Gdynia: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2018/S 197-445044

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617700
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 
II.1.2)Główny kod CPV42900000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 1
 
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 2
 
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 3
 
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 4
 
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 5
 
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 6
 
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 7
 
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 8
 
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 9
 
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegające
Na dostawie:
a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej
Niż 30 000,00 PLN brutto;
b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej
Niż 20 000,00 PLN brutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt1)ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
Że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
Do oferty).
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami rozdziału 8 SIWZ
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy /Zamawiającego w następujących przypadkach:
1. zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy
W sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej,niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),
2. zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane
Rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność.
3. zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny).
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 15/01/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 15/03/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 15/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
 
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103, POLSKA.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego:
1. wykaz dostaw,
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku,
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
9. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów, w tym dokumentów dla podmiotów spoza Rzeczypospolitej Polskiej - określa rozdział 8 SIWZ.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587701Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art.180ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/10/2018


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445044)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych iElektronicznych w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatówZespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2018

VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445044

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.14)
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
Powinno być:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych);
Część 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Część 3 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych);
Część 4 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
Część 5 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
Część 6 – 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych);
Część 7 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Część 8 – 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych);
Część 9 – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Szczegółowe informacje dot. sposobu wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Numer sekcji: III.1.3)
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegające
Na dostawie:
a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej
Niż 30 000,00 PLN brutto;
b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej
Niż 20 000,00 PLN brutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz.U. z 2015 r.poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt1)ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, zwyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnychpodatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lubzawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
Że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
Do oferty).
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przezZamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzędzie do wypełnieniaJEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie zzapisami rozdziału 8 SIWZ
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą
Na dostawie:
a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLNbrutto;
b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLNbrutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiemwykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz.U. z 2015 r.poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, zwyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnychpodatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lubzawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przezZamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnieniaJEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, JEDZ należyprzesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisamirozdziału 8 SIWZ

Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6)
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Maksymalny okres, w którym oferent będzie związanyofertą
Zamiast:
Data: 15/03/2019
Powinno być:
Data: 16/03/2019

Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Polska-Gdynia: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2019/S 008-014207

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445044)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych iElektronicznych w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatówZespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445044
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału

Zamiast:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Maksymalny okres, w którym oferent będzie związanyofertą
Zamiast:
Data: 16/03/2019

Powinno być:
Data: 31/03/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Polska-Gdynia: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2019/S 017-035965

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445044)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617700
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 
II.1.2)Główny kod CPV42900000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:22/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445044

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 11/02/2019

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Maksymalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 31/03/2019
Powinno być:
Data: 11/04/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:


2019/S 027-059966

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445044)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych iElektronicznych w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatówZespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019

VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445044
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Maksymalny okres, w którym oferent będzie związanyofertą
Zamiast:
Data: 11/04/2019
Powinno być:
Data: 21/04/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych iElektronicznych w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-151275
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445044
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/03/2019
Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Maksymalny okres, w którym oferent będzie związanyofertą
Zamiast:
Data: 21/04/2019
Powinno być:
Data: 30/04/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/03/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2019 15:18 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
12.04.2019 15:12 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
29.03.2019 09:43 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
29.03.2019 09:42 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
15.03.2019 13:26 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
01.03.2019 14:16 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
15.02.2019 09:51 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
15.02.2019 09:38 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
07.02.2019 13:21 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.02.2019 11:20 Dodanie informacji Marta Burkiewicz
24.01.2019 11:55 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
14.01.2019 12:17 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
09.01.2019 15:05 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
09.01.2019 14:54 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
12.12.2018 13:44 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
13.11.2018 09:29 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
12.10.2018 14:11 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz