Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617724E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617770Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych iElektronicznych w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracownii warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000
38424000
38410000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH ul. Sambora 48,
81-201 Gdynia.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostarczony sprzęt i wyposażenie powinno posiadać wymagane w treści załącznika nr 7
do SWIZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm,określonych obowiązującym prawem.
Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być fabrycznie nowe i wolne od wad, wyprodukowane najpóźniej w rokupoprzedzającym rok dostawy.
Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do danej szkoły a następnie zostaniekosztem i staraniem Wykonawcy wniesione do pomieszczenia wskazanego
jako miejsce dostawy, oraz jeśli dotyczy - odpowiednio rozmieszczone, podłączone
oraz uruchomione zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły.
Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasietransportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów domomentu ich wydania Zamawiającemu odpowiednio zmontowanych i rozmieszczonych ponosi Wykonawca.
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2018
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach maksymalnie 3 dostaw, dostawy polegającychna dostawie: sprzętu lub wyposażenia do pracowni/warsztatów o łącznej wartości nie mniejszej niż 25.000,00 złbrutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
do oferty).Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZwypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzędziedo wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego.Zgodnie, z art. 26 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równalub przekracza określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, wzywa Wykonawcę, którego ofertazostała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzieńzłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp:
wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3 SIWZ , wykonanych w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawyzostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane są wykonywanenależycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy /Zamawiającego w następujących przypadkach:
1. zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy
w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej,niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy pracpowiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),
2. zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane
rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność.
3. zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunkijak podwykonawca pierwotny).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 058-127643
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
5 / 6
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego:
1. wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3 SIWZ, wykonanych w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków,
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego,
8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
9. Podmioty mające siedzibę poza RP składają dokumenty zgodne z zapisami rozdziału 8 SIWZ.
10. w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej,na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art.180ust. 5 ustawyPzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 11.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2018 14:19 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
03.09.2018 08:39 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.08.2018 12:49 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
11.07.2018 07:24 Dodanie informacji Marta Burkiewicz