Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w GdyniPolska-Gdynia: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2018/S 197-445024
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617700
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
 
II.1.2)Główny kod CPV42900000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 1
 
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 2
 
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 3
 
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 4
 
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 5
 
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 6
 
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 7
 
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 8
 
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 9
 
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 10
 
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 11
 
Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 12
 
Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 13
 
Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 14
 
Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia część 15
 
Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV34300000
31700000
38424000
38410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79, 81-001 Gdynia, POLSKA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegające
Na dostawie:
a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto;
b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami rozdziału 8 SIWZ
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w następujących przypadkach:
1. zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),
2. zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność,
3. zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny).
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 15/03/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 15/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
 
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103, POLSKA.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego:
1. wykaz dostaw,
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku,
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji,
9. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów, w tym dokumentów dla podmiotów spoza Rzeczypospolitej Polskiej - określa rozdział 8 SIWZ.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587701Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/10/2018

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum KształceniaZawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawca udzieli nawykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-151237
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445024
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
Powinno być:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1 – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych);
Część 2 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);
Część 3 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
Część 4 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych);
Część 5 – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
Część 6 – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych);
Część 7 – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych);
Część 8 – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
Część 9 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);
Część 10 – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych);
Część 11 – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych);
Część 12 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
Część 13 – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych);
Część 14 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych);
Część 15 – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium określa SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegające
na dostawie:
a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej
niż 30.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszejniż 20.000,00 zł brutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne(Dz.U.z2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiemwykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt1)ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, zwyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnychpodatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lubzawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
do oferty). Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 zdnia5stycznia2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektronicznenarzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie zzapisami rozdziału 8 SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegające
na dostawie:
a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej
niż 30.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej
niż 20.000,00 zł brutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne(Dz.U.z2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiemwykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt1)ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, zwyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnychpodatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lubzawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
do oferty).
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 zdnia5stycznia2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektronicznenarzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie zzapisami rozdziału 8 SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 15/03/2019
Powinno być:
Data: 17/03/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/01/2019
Czas lokalny: 11:00


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445024)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum KształceniaZawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatówCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Wykonawca udzieli na wykonanądostawę nie mniej niż 24-miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowigwarancji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445024

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 17/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 17/03/2019
Powinno być:
Data: 31/03/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia Część 13 postępowania.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie części nr 13 obarczone jest niemożliwądo usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówieniapublicznego, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający unieważnia Część 13 postępowania.


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445024)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617700
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
 
II.1.2)Główny kod CPV42900000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
I warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:22/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445024

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:

Data: 11/02/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 31/03/2019

Powinno być:
Data: 11/04/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum KształceniaZawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawca udzieli nawykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-151237
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445024
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 11/04/2019
Powinno być:
Data: 21/04/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617700E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617703Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum KształceniaZawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
42900000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawca udzieli nawykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-151237
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445024
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2, 3, 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia
Zamiast:
Początek: 01/08/2019
Koniec: 30/08/2019
Powinno być:
Początek: 01/06/2019
Koniec: 30/06/2019

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/03/2019
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 21/04/2019
Powinno być:
Data: 30/04/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/03/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2019 09:47 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
23.04.2019 09:53 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.04.2019 11:04 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
12.04.2019 15:20 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.04.2019 10:45 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
22.03.2019 09:34 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
01.03.2019 14:59 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
15.02.2019 10:08 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
07.02.2019 13:28 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.02.2019 11:13 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
24.01.2019 13:22 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
17.01.2019 07:47 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
14.01.2019 12:30 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
09.01.2019 11:45 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
09.01.2019 11:42 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
09.01.2019 11:40 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
03.01.2019 08:25 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
03.01.2019 08:24 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
13.12.2018 09:15 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
11.12.2018 14:53 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
06.12.2018 16:30 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2018 13:48 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
17.10.2018 07:42 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
15.10.2018 13:59 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
12.10.2018 15:07 Dodanie informacji Marta Burkiewicz