Dostawa paliwa smochodowego dla UM Gdynia w latach 2019-2020


Gmina Miasta Gdyni: Dostawa paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni
w latach 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących
do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
_SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY_
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer
identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81382 Gdynia, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: * Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA /(jeżeli dotyczy)/:
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,
czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdynia.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi
można uzyskać pod adresem: (URL)
_SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA _
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa paliwa
samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2019-2020
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących
części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  /(wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań )/*a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa
samochodowego PB95, Pb98, ON, LPG do łącznej wartości nie
przekraczającej 752 000,00 PLN brutto. Paliwo zakupywane będzie
sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w cenach wskazanych na
dystrybutorze w dniu tankowania, pomniejszone o udzielony przez
Wykonawcę upust.
II.5) Główny kod CPV:  09000000-3
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia /(jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia)/:
Wartość bez VAT: 575609,75
Waluta:
PLN
/(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów –
szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)/
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich
zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: /lub / dniach:
/lub/
data rozpoczęcia:  2019-01-01 /lub /zakończenia:  2020-12-15
II.9) Informacje dodatkowe:
_SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM _
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące: posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów; zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt
6.2 przez Zamawiającego w SIWZ Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5
pkt 1 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający
uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: posiada kompetencję / uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej lub handlowej określone przepisami ustawy tj.
posiada.: koncesje na obrót paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego
niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 wraz
z późniejszymi zmianami) posiada zdolność techniczną dysponuje siecią
stacji dystrybucji paliw samochodowych na terenie całego kraju, w
których można dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup paliw płynnych
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiada zdolność techniczną dysponuje siecią stacji
dystrybucji paliw samochodowych na terenie całego kraju, w których można
dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup paliw płynnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp* Tak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
_SEKCJA IV: PROCEDURA _
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem
oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
/(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne) /
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej /(przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) / Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej
i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria*
Kryteria Znaczenie
wielkość udzielonego upustu 60,00
dostępność sieci dystrybucyjnej 30,00
cena 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby
ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania
tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert
podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY*
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
19.8. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych
zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian
dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a
także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia
przewidziano w pkt 19.8.1
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym /(jeżeli
dotyczy): /
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że
administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia
81-382, Al. Marszałak Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48
58 66 88 000. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za
pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji:
81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54. Dane osobowe będą
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę paliwa samochodowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa
PZP]. . Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. Obowiązek podania
danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Osoby, których dane osobowe
dotyczą, posiadają: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie
danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO; • Osobie,
których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: • w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-12-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
_ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH _

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 05.12.2018
Data udostępnienia informacji: 13.12.2018