Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Marta BurkiewiczTel.: +48 587617724E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Faks: +48 587617770Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwazawodowego w Gdyni ..."
II.1.2)
Główny kod CPV
44510000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowai rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014 – 2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę narzędzi i elektronarzędzi do 2zespołów szkół zawodowych w Gdyni.
Dostarczone narzędzia i elektronarzędzia powinny posiadać wymagane w treści załącznika nr 7 do SWIZ orazprzepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm,określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
dostawę narzędzi i elektronarzędzi do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
42650000
43830000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 ul. Morska 79, 81-001 Gdynia
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014 – 2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2018
Koniec: 12/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami w rozdziale 15 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
dostawę narzędzi i elektronarzędzi do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
42650000
43830000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 ul. Morska 79, 81-001 Gdynia
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014 – 2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2018
Koniec: 12/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami w rozdziale 15 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
dostawę narzędzi i elektronarzędzi do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
42650000
43830000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 ul. Morska 79, 81-001 Gdynia
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014 – 2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2018
Koniec: 12/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami w rozdziale 15 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
dostawę narzędzi i elektronarzędzi do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
42650000
43830000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 ul. Morska 79, 81-001 Gdynia
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014 – 2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2018
Koniec: 12/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami w rozdziale 15 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
dostawę narzędzi i elektronarzędzi do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
Część nr: 5

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
42650000
43830000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 ul. Morska 79, 81-001 Gdynia
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014 – 2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2018
Koniec: 12/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami w rozdziale 15 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
dostawę narzędzi i elektronarzędzi do ZESPOŁU SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH,
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
42650000
43830000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH ul. Sambora 48,
81-201 Gdynia,
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramachprojektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014 – 2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2018
Koniec: 12/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami w rozdziale 15 SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą
na dostawie:
a) dla części 1: narzędzi i elektronarzędzi o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto;
b) dla części 6: narzędzi i elektronarzędzi o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane
do oferty).
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZwypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzędziedo wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie zzapisami rozdziału 8 SIWZ.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy /Zamawiającego w następujących przypadkach:
1. zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy
w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej,niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy pracpowiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),
2. zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane
rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność.
3. zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunkijak podwykonawca pierwotny).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 058-127641
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego:
1. wykaz dostaw,
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku,
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne
8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
9. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronieinternetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów, w tym dokumentów dla podmiotów spoza RP - określarozdział 8 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art.180ust. 5 ustawyPzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018Polska-Gdynia: Narzędzia
2018/S 146-334280


Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 130-296025)
Legal Basis:
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617724
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617770
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni ...”
 
II.1.2)Główny kod CPV44510000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę narzędzi i elektronarzędzi do 2 zespołów szkół zawodowych w Gdyni.
Dostarczone narzędzia i elektronarzędzia powinny posiadać wymagane w treści załącznika nr 7 do SWIZ oraz przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:30/07/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 130-296025
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: II.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:
Początek: 01/09/2018
Koniec: 12/10/2018
 
Powinno być:
Początek: 01/09/2018
Koniec: 31/10/2018
 
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/08/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 14/10/2018
Powinno być:
Data: 15/10/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/08/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 10.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2018 12:11 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.09.2018 12:06 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
10.09.2018 13:02 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
03.09.2018 14:17 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
17.08.2018 12:46 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
01.08.2018 09:09 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.07.2018 14:24 Dodanie informacji Marta Burkiewicz
23.07.2018 09:55 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
10.07.2018 07:22 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz