Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Burkiewicz
Tel.: +48 587617724
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Faks: +48 587617703
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

II.1.2) Główny kod CPV
39100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój
szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz
wyposażenie" dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę mebli do 5szkół zawodowych w Gdyni. Zamówienie jest podzielone na 5 części. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy mebli wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opisprzedmiotu zamówienia. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwajakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Wykonawca udzieli nawykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równyokresowi gwarancji.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
dostawa mebli do ZESPOŁU SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Część nr: 1

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39121000
39130000
39113000
39141300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH Al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesionedo pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone,zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócającydziałalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępemosób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłożyZamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia meblinależy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnejpozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZoraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
dostawa mebli do ZESPOŁU SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH
Część nr: 2

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39121000
39130000
39113000
39141300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesionedo pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone,zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócającydziałalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępemosób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłożyZamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnejpozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZoraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 2 – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych);. Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
dostawa mebli do ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH

Część nr: 3

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39121000
39130000
39113000
39141300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH ul. Morska 186, 81-222 Gdynia

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesionedo pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone,zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócającydziałalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępemosób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłożyZamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia meblinależy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnejpozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZoraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 3 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
dostawa mebli do ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH
Część nr: 4

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39121000
39130000
39113000
39141300
39143000
39156000
39134000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH ul. Morska 77, 81-222 Gdynia

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesionedo pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone,zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócającydziałalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępemosób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłożyZamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia meblinależy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnejpozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZoraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 4 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);. Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
dostawa mebli do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
Część nr: 5

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV

39121000
39141300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 ul. Morska 79, 81-001 Gdynia

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie" dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dostarczone meble powinny posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Dostarczone meble muszą być wniesionedo pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, zmontowane oraz odpowiednio rozmieszczone,zgodnie ze wskazaniem Dyrektora właściwej szkoły. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócającydziałalności szkoły i ustalony z dyrektorem właściwej szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępemosób niepowołanych. Na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłożyZamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.Koszt dostawy, montażu oraz rozmieszczenia meblinależy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnejpozycji na fakturze/rachunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZoraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 5 – 100,00 zł (słownie: sto złotych).. W przypadkuskładania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów naposzczególne części. Formy wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą
na dostawie: mebli o wartości nie mniejszej niż:
a) dla części 1: 50.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: 40.000,00 zł brutto;
c) dla części 3: 10.000,00 zł brutto;
d) dla części 4: 100.000,00 zł brutto;
e) dla części 5: 5.000,00 zł brutto.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będziewypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ oraz wypełniony formularzcenowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy oraz formularz cenowy.
2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dla każdego wykonawcy i podmiotów,
na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu,
2.2. Dowód wniesienia wadium,
2.3. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 5 do SIWZ)
2.4. dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczeniawymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przezniego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
2.5. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny
w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawcawskazał w JEDZ . W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niżpolski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu najęzyk polski,
2.6. Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występującyw imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżelinie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formieoryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowanyodrębnym zawiadomieniem.
2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr10 do SIWZ.
3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwośćzawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę kilkuczęści postępowań.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dniaprzesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przyużyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie,przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestnikówpostępowania.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/04/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/06/2018

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 09/04/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37,81-310 Gdynia, pokój B 103.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego, któregooferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nichpodstawy wykluczenia,
w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1 wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3, wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie,
2 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków,
3 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawiez dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 -14 ustawy Pzp
7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp
8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ;
9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronieinternetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzóroświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
11.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składadokumenty, zgodnie z zapisami rozdziału 8 SIWZ.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Szczegółowy katalog wymaganych dokumentów określa rozdział 8 SIWZ.

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art.180ust. 5 ustawyPzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunkówzamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2018

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.03.2018
Data udostępnienia informacji: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2018 13:30 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
14.06.2018 10:56 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
14.06.2018 10:55 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
11.06.2018 12:22 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
06.06.2018 10:45 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
04.06.2018 11:42 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.04.2018 13:17 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
09.04.2018 14:35 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.03.2018 12:48 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.03.2018 11:14 Dodanie informacji Marta Burkiewicz