Dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni.

projekt UE stopka

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni realizowaną w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".


Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie obejmuje część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych. Łączna wartość zamówieniaprzekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zatem dlatego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówieniaprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska Aleksandra Goran Jerzy PrzeworskiTel.: +48 586688370E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Faks: +48 586688383Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych.
II.1.2)
Główny kod CPV
30213100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
1. Dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni realizowanej w ramach projektu "Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie". Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2 / 7
2. Postępowanie obejmuje część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych. Łączna wartość zamówieniaprzekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zatem dlatego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówieniaprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy PZP.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsca dostawy zawiera załącznik 4 do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy jest dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania dostaw / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01
II.2.14)
Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiającyżąda Specyfikacji sprzętu.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 zł , słownie: pięć tysięcy złotych. Wadium należywnieść zgodnie z zapisami Rozdziału 15 SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
3 / 7
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniudotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, opisane przez Zamawiającego w pkt 7.3 SIWZ, oraz niepodlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1. UstawyPzp oraz w okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w art 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, żespełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dot.:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego znich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (częśćII,III w zakresie odpowiednim do przesłanek z art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko wZakresie sekcji α, część VI),
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziałuW postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się doudostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki,jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zdolność techniczną lubzawodową tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego, każda wramach odrębnej umowy, o wartości netto minimum 100 000 zł każda.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego,którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodząwobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: wykaz dostaw
4 / 7
odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt III.1.3.1 ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaływykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanenależycie.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta naogólnych warunkach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/06/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 , 81-364 Gdynia, pokój 606

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
I. Oferta składa się z:
5 / 7
1) formularza ofertowego (w załączniku nr 1 do siwz),
2) formularza cenowego (w załączniku nr 2 do siwz).
3) JEDZ, dla każdego każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach Wykonawca polega w celuwykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 11 do SIWZ)
4) Dowodu wniesienia wadium,
5) Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczeniawymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przezniego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
6) Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (Załącznik nr 7 – zobowiązanie)
7) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznychotwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał wformularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym językuniż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentuna język polski,
8) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występującyw imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżelinie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formieoryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego,którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożeniawszystkich lub niektórych oświadczeń::
1.wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3.1 SIWZ
2.zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
3.zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne,
9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2.10. Specyfikacji sprzętu,
III. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronieinternetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej (o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp), dowody potwierdzające, że powiązaniaz innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składająDokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.
V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunkówUdziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawyPzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumentypotwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.2) - II.8) powyżej (zgodnie zpkt od 8.2.2 do 8.2.10 SIWZ).
6 / 7
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - wpozostałych przypadkach
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożeniaoferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa 02-676PolskaTel.: +48 224587701

Dnia 15.02.2018 r. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie dotyczące zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: Karolina Dobrzyńska Aleksandra Goran Jerzy PrzeworskiTel.: +48 586688370E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl Faks: +48 586688383Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych.
II.1.2)
Główny kod CPV
30213100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
1. Dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni realizowanej w ramach projektu "Rozwójszkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych orazwyposażenie". Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Postępowanie obejmuje część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych. Łączna wartość zamówieniaprzekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zatem dlatego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówieniaprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy PZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-024948
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/02/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Zamiast:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24
Gdynia81-364
Polska
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 16.02.2018
Data udostępnienia informacji: 16.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2018 11:43 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
28.03.2018 13:22 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
22.03.2018 13:43 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
19.03.2018 15:25 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
13.03.2018 12:12 dodanie załącznika Karolina Dobrzyńska
09.03.2018 15:25 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
23.02.2018 13:49 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
22.02.2018 15:11 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
22.02.2018 09:57 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
20.02.2018 12:28 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
16.02.2018 10:52 dodanie SIWZ Karolina Dobrzyńska
16.02.2018 10:46 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska