Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu „Małe skrzydła, wysokie loty ....” etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaTel.: +48 586688300E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl Faks: +48 586688302Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437/

I.2)
Wspólne zamówienie

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
na: Dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gdyniw ramach projektu „Małe skrzydła, wysokie loty program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych"
Numer referencyjny: EZP 92/17

II.1.2)
Główny kod CPV
39162100

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na12 części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 12

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych
Część nr: 1

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych)dla 21 szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałemśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Szczegółowyzakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażeniapracowni przedmiotowych wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowaniaumożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione dopomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczonyasortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasietransportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiającyzastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych,opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami.Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowedla pracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Zamawiający wymaga,aby wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscuoznakowanie (np. w formie naklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programówpolityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwyurządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu ijakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzeniao co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych wSIWZ.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Pomoce dydaktyczne - związki chemiczne
Część nr: 2

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie
przedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 2 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Przyrządy i narzędzia do obserwacji
Część nr: 3

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego
wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 3 – 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieściezłotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościsumy wadiów na poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Sprzęt laboratoryjny
Część nr: 4

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 4 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Modele
Część nr: 5

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 5 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Sprzęt ochronny
Część nr: 6

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 6 – 45,00 zł (słownie czterdzieści pięć złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Sprzęt techniczny i pomocniczy
Część nr: 7

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110
39162200

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 7 – 35,00 zł (słownie trzydzieści pięć złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Globusy, mapy, plansze edukacyjne
Część nr: 8

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162200
22114300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 8 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Pomoce edukacyjne
Część nr: 9

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162200
39162100

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 9 – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumywadiów na poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Sprzęt terapeutyczny i muzyczny
Część nr: 10

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
37000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 10 – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumywadiów na poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Meble laboratoryjne
Część nr: 11

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowychpudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 11 – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:
Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń
Część nr: 12

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych doszkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowegowsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 21szkół podstawowych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres przedmiotuzamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowychwskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne orazwyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakościi spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. Dostarczone przedmioty zamówieniamuszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznacznąidentyfikację produktu. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jakomiejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność
za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzuofertowym. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przezZamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowewykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresieprzepisami. Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły izabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowniprzedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formienaklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 wzakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisieprzedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jakookreślenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o conajmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu,którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanychw SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazaćrównoważność zastosowanych rozwiązań.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0117/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 12 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wprzypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiówna poszczególne części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 - posiada zdolność techniczną lub zawodową: Wykonawcawykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie: wyposażenia/sprzętulub pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż:
a) dla części 1: 30.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: 30.000,00 zł brutto;
c) dla części 3: 60.000,00 zł brutto;
d) dla części 4: 25.000,00 zł brutto;
e) dla części 5: 30.000,00 zł brutto;
f) dla części 8: 35.000,00 zł brutto;
g) dla części 12: 80.000,00 zł brutto.
w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną lubzawodową – wykonał, co najmniej 1 dostawę lub dostawy (liczba wykonanych dostaw nie może być większaniż ilość części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę) polegające na dostawie: wyposażenia/sprzętu lub pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż łączna suma wartości dostaw wskazana dlaposzczególnych części zamówienia.W zakresie części zamówienia nr 6, 7, 9, 10, 11, Zamawiający nie stawiawarunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego, któregooferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu: wykaz dostaw (w zakresie częścizamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12) odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 6.2, wykonanychw okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzeczktórych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonanesą wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy /Zamawiającego w następujących przypadkach:
- zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej,
- zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są lepszepod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność.
- zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jakpodwykonawca pierwotny).

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/02/2018

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 800,00 zł;Część 2 – 800,00 zł;Część 3 –2.200,00 zł;Część 4 – 700,00 zł;Część 5 – 800,00 zł;Część 6 – 45,00 zł;Część 7 – 35,00 zł; Część 8 – 1.000,00zł;Część 9 – 160,00 zł;Część 10 – 120,00 zł;
Część 11 – 110,00 zł;Część 12 – 3.000,00 zł. W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty)- określonoszczegółowo w rozdz. 7 SIWZ.
2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZwypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędziedo wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczy:
2.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego znich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III(JEDZ) w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ)
tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
2.1.2 podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału wpostępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) wzakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ)tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
2.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadachokreślonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertązobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego,którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodząwobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.3.1. wykaz dostaw (w zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12) odpowiadających opisowi warunkuokreślonemu w pkt 6.2 SIWZ,
2.3.2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków,
2.3.3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
2.3.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
2.3.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
2.3.7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp.
2.3.8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne,
2.3.9. odpis z właściwego rejestru,
2.3.10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert nastronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Szczegółowe informacje w zakresie wymaganych dokumentów wskazano w rozdz. 7 SIWZ.

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a Warszawa 02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sąduokręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miałinteres w uzyskaniudanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającegoprzepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji oczynnościzamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowaw art. 180ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunkówzamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17a Warszawa 02-676PolskaTel.: +48 224587701

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.10.2017
Data udostępnienia informacji: 25.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2018 13:15 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
29.01.2018 15:18 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
24.01.2018 08:33 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
16.01.2018 10:56 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
06.12.2017 14:53 Dodanie informacji Marta Burkiewicz
22.11.2017 08:22 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
25.10.2017 12:07 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 11:52 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 11:14 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 10:50 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 10:18 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 08:55 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 08:53 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz