Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni - etap I

Dyrektywa 2014/24/UE
Nr ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 200-411120

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia 81-382 Polska
Osoba do kontaktów: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.plTel.: +48 586688300E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl Faks: +48 586688302Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy

I.2)
Wspólne zamówienie

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.gdynia.pl/bip/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gdyni wramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” etap 1

II.1.2)
Główny kod CPV
39162100

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół gimnazjalnych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2)
Opis

II.2.1)
Nazwa:

Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Część nr: 1

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówieniaoraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymagaaby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:Część 1 – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Pomoce dydaktyczne - związki chemiczne

Część nr: 2

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część2 – 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Przyrządy i narzędzia do obserwacji

Część nr: 3


II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 3 -1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Sprzęt laboratoryjny

Część nr: 4


II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część4 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Modele

Część nr: 5

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia
podano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część5 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Sprzęt ochronny

Część nr: 6


II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy
dydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część6 – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Sprzęt techniczny i pomocniczy

Część nr: 7

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110
39162200

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówieniaoraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 7– 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Globusy, mapy, plansze edukacyjne

Część nr: 8

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162200
22114300

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowanew opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodnez „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część8 – 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny

Część nr: 9


II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
37000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część9 – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Sprzęt terapeutyczny i muzyczny

Część nr: 10


II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
37000000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 10 –100,00 zł (słownie: sto złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczonawadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Meble laboratoryjne

Część nr: 11

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia, że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkołyi zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część11 – 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

II.2)
Opis

II.2.1)

Nazwa:

Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń

Część nr: 12


II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są właściwe szkoły wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zamówienie podzielone jest na 12 części. Szczegółowy zakresprzedmiotu zamówienia
oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych wskazanyzostał w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty,certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawyprzez Zamawiającego. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach,uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktóww czasie transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonegoasortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadkustwierdzenia,
że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadająwady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości,funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tymza przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi iobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dlapracowników szkół z zakresu obsługi
i działania dostarczonych urządzeń. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotuzamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktówi nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.Zamawiający wymaga, aby wyposażeniepracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. wformie naklejki) zgodne
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacjii promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówieniapodano nazwy urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanegostandardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 12– 1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 - posiada zdolność techniczną lub zawodową: Wykonawcawykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie: wyposażenia/sprzętulub pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż:a) dla części 1: 40.000,00 zł brutto;
b) dla części 2: 40.000,00 zł brutto;
c) dla części 3: 50.000,00 zł brutto;
d) dla części 4: 35.000,00 zł brutto;
e) dla części 5: 30.000,00 zł brutto;
f) dla części 11: 30.000,00 zł brutto.
g) dla części 12: 50.000,00 zł brutto.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną lubzawodową – wykonał, co najmniej 1 dostawę lub dostawy (liczba wykonanych dostaw nie może być większaniż ilość części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę) polegające na dostawie: wyposażenia/sprzętu lub pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż łączna suma wartości dostaw wskazana dlaposzczególnych części zamówienia
W zakresie części zamówienia nr 6, 7, 8, 9, 10, Zamawiający nie stawia warunków udziału
w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniudotyczące: posiadania zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w pkt 6.2. SIWZ przez Zamawiającegooraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawyPzp.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego, któregooferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeńlub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu : wykaz dostaw (w zakresieczęści zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 12) odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 6.2, wykonanychw okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzeczktórych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonanesą wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy /Zamawiającego w następujących przypadkach:
1. zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej,
2. zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są lepszepod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność.
3. zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunkijak podwykonawca pierwotny).

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/11/2017

Czas lokalny: 11:00


IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 24/11/2017

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Urząd Miasta Gdyni, ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pok. B 103


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych),Część2 – 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych),Część 3 – 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych);Część 4– 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych);Część 5 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych),Część 6 – 50,00zł (słownie:pięćdziesiąt złotych);Część 7 – 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych);Część 8 – 400,00 zł( słownie: czterysta złotych);Część 9 – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych);Część 10 – 100,00 zł (słownie:sto złotych);Część 11 – 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych);Część 12 – 1.600,00 zł (słownie: tysiącsześćset złotych). W przypadku składania oferty na kilka części, wadium wnieść w wysokości sumy wadiów naposzczególne części.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dok. dołączane do oferty)- określonoszczegółowo w rozdz.7 SIWZ.
2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZwypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędziedo wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter?lang=pl, dotyczy:2.1.1.wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego znich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III(JEDZ) w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) w zakresie sekcji α,część VI (JEDZ)).
2.1.2.podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunkówudziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się doudostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanekokreślonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
2.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadachokreślonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertązobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2.3.Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego,którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodząwobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.3.1.wykaz dostaw (w zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 12) odpowiadających opisowi warunkuokreślonemu w pkt 6.2 SIWZ;
2.3.2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
2.3.3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
2.3.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
2.3.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp
2.3.7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp
2.3.8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
2.3.9. odpis z właściwego rejestru
2.3.10 oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Szczegółowe informacje w zakresie wymaganych dokumentów wskazano w rodz. 7 SIWZ.

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowegownoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniudanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegoprzepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościzamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587701

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2017

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy

Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaOsoba do kontaktów: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.plTel.: +48 586688300E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl Faks: +48 586688302Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcySekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gdyni wramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” etap 1

II.1.2)
Główny kod CPV
39162100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznychdo szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – programkompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,etap I. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocydydaktycznych (w tym: pracowni matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz pracowni językowych) dla 15szkół gimnazjalnych w Gdyni; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017

VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UM_GDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-143308
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 200-411120
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/10/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: 1 - 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału

Zamiast:
Data: 24/11/2017
Czas lokalny: 11:00

Powinno być:
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6

Część nr: 1-12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent bedzie związany ofertą

Zamiast:
Data: 24/01/2018

Powinno być:
Data: 28/01/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-12

Zamiast:
Data: 24/11/2017
Czas lokalny: 12:15

Powinno być:
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 12:15

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 28.11.2017r. godz. 11.00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadiumw formie określonej w pkt 14.3.2 – 14.3.5 SIWZ zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginałwłaściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. MarszałkaPiłsudskiego 52/54, pok. nr 130, przed terminem składania ofert.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.10.2017
Data udostępnienia informacji: 18.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2018 13:49 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
08.02.2018 13:13 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
08.02.2018 13:12 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
17.01.2018 13:28 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
09.01.2018 08:39 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
29.11.2017 09:24 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
29.11.2017 09:23 Dodanie informacji Marta Burkiewicz
25.10.2017 12:21 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 10:00 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.10.2017 08:39 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
19.10.2017 11:45 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
19.10.2017 11:06 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
19.10.2017 10:59 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.10.2017 09:55 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.10.2017 09:49 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.10.2017 09:28 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.10.2017 09:16 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz