Dostawa sprzetu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni


 

Ogłoszenie nr 540701-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.

Gmina Miasta Gdyni: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , , e-mail umgdynia@gdynia.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
http://gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
Numer referencyjny: SI.271.34.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zestaw komputerowy – 122 szt.
2. Zestaw komputerowy – 20 szt.
3. Zestaw komputerowy – 1 szt
4. Zestaw komputerowy – 1 szt.
5. Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3 - 7 szt.
6. Drukarka laserowa kolorowa A4 – 7 szt.
7. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 - 34 szt.
8. Zasilacz awaryjny UPS : 10 szt 9. Komputer przenośny – 1 szt.
10. Komputer przenośny – 4 szt.
11. Przełącznik sieciowy do istniejącej infrastruktury – 1 szt.
12. Moduł przełącznika sieciowego do istniejącej infrastruktury – 2 szt.
13. Przełącznik sieci LAN - 1 szt.
14. Przełącznik sieciowy - 4 szt.
15. Części i akcesoria
16. Zestaw komputerowy z 2-ma monitorami – 5 szt.
17. Komputer przenośny – 1 szt.
18. Części i akcesoria 19. Monitor LCD - 2 szt.
20. Konsola KVM 17’’ Rack Keyboard z touchpad’em – 3 szt.
21. Oprogramowanie

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232130-4
30232110-8
30233231-9
30200000-1
30213100-6
32420000-3
30237000-9
30231300-0
32573000-0
48000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego, każda w ramach odrębnej umowy, o wartości netto minimum 100 000 zł każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument ( lub dokumenty ) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt.4 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu dotyczącego zdolności technicznych, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty.
2. formularz cenowy.
3. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów
6. Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
7. Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena oferty brutto
60,00
okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji
20,00
właściwości techniczne
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 17.07.2017r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok nr 225
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


06.07.2017

Do Zamawiajacego wpłynęły zapytania od Wykonawcy.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Dotyczy SPOZ w punktach: 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.
Czy zamawiający wymaga aby:
- dostarczone przełączniki były zarejestrowane na Gminę Miasta Gdyni
Odp:
Zamawiający wymaga aby dostarczone przełączniki były zarejestrowane na Gminę Miasta Gdyni.
- posiadał pełne prawa gwarancyjne świadczone przez producenta sprzętu,
Odp:
Zamawiający ma posiadać pełne prawa gwarancyjne świadczone przez producenta sprzętu.
- posiadał pełne prawa do licencji i oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniami,
Odp:
Zamawiający ma posiadać pełne prawa do licencji i oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniami.
- dostarczone przełączniki pochodziły z autoryzowanego kanału dystrybucji na rynek polski,
Odp:
Zamawiający wymaga aby dostarczone przełączniki pochodziły z autoryzowanego kanału dystrybucji na rynek polski.
- wykonawca składający ofertę był autoryzowanym partnerem producenta sprzętu,
Odp:
Zamawiający nie wymaga aby wykonawca był autoryzowanym partnerem producenta sprzętu.


Dla potwierdzenia Zamawiający powinien zażądać:
- oświadczenia wykonawcy potwierdzającego powyższe wymaganie.


Zamawiający może również dodać wymaganie, że przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przełączników u producenta sprzętu po dostawie sprzętu. W przypadku negatywnej weryfikacji Zamawiający będzie miał prawo do odmówienia przyjęcia przełączników.
W przeciwnym wypadku Zamawiający może otrzymać:
- urządzenia podrobione
- urządzenia niewiadomego pochodzenia
- urządzenia zmodyfikowane
- urządzenia z wadami technologicznymi
- urządzenia z wadami prawnymi np. bez prawa do korzystania z oprogramowania i licencji, zarejestrowane na inną firmę końcową.


Czy Zamawiający zgadza się dodać powyższe zapisy?


Nie, Zamawiający zweryfikuje otrzymany sprzęt pod kątem legalności jego pochodzenia oraz legalności oprogramowania po otrzymaniu dostawy, a sprzęt nie będący sprzętem nowym, legalnym, czy posiadającym nielegalne oprogramowanie nie zostanie przyjęty.


Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga dostarczenia:
"Wkładki SFP+ SM LC 10Gbs, długość linku >= 10 km, kompatybilne z CISCO C3KX-NM-10G"
Czy Zamawiający wymaga aby wkładki SFP+ pochodziły od tego samego producenta co moduł C3KX-NM-10G celem uniknięcia problemów z serwisowaniem i utratą gwarancji?


Zamawiający wymaga aby wkładki SFP+ SM LC 10Gbs, długość linku >= 10 km, były kompatybilne z CISCO C3KX-NM-10G, natomiast nie określa wymagań co do ich producenta.


Pytanie nr 3
W treści SIWZ znajduje się informacja:
„Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem”
W punkcie 1.11 Zamawiający wymaga dostarczenia przełącznika WS-C3750X-12S-S lub równoważnego. Przełącznik WS-C3750X-12S-S został już wycofany ze sprzedaży i nie ma możliwości jego zakupu w oficjalnym kanale sprzedaży. Urządzeniem równoważnym, które zastąpiło wskazany przełącznik jest WS-C3850-12S-S. Niestety nie ma możliwości stackowania tych urządzeń, a takie było wymaganie Zamawiającego: „Pełna współpraca w stosie z przełącznikami Cisco C3750X”
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia WS-C3850-12S-S bez możliwości stackowania z przełącznikami Cisco C3750X?


Pytanie nr 4

W treści SIWZ znajduje się informacja:
„Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem”


W punkcie 1.12 Zamawiający wymaga dostarczenia modułu C3KX-NM-10G lub równoważnego. Moduł C3KX-NM-10G został już wycofany ze sprzedaży i nie ma możliwości jego zakupu w oficjalnym kanale sprzedaży. Modułem równoważnym, który zastąpił wskazany moduł jest C3850-NM-2-10G. Niestety nie jest on kompatybilny z przełącznikami Cisco C3750X. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie modułu C3850-NM-2-10G?


Odpowiedź do pytań nr 3 i nr 4:

Informacja producenta nie oznacza, ze na rynku takie urządzenie nie są dostępne Zamawiający nie zdołał jednoznacznie potwierdzić dostępności nowych urządzeń. W związku z tym Zamawiający dopuszcza, by przełącznik sieciowy Cisco 3750X oraz moduł Cisco C3KX-NM-10G były urządzeniami odnowionymi (refurbished), ale Zamawiający musi mieć możliwość korzystania z usług pomocy technicznej Cisco, rozbudowy i modernizacji, gwarancji z wymianą urządzenia w razie jego awarii, ważnej licencji na oprogramowanie, a także do pełnej gwarancji.

11.07.2017   Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy:

I.Poz. 1.1 – zestaw komputerowy
1) Zamawiający wymagaobudowa • Małogabarytowa typu SFF o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm, fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej,
•    przy ustawieniu w pozycji poziomej konstrukcja obudowy musi umożliwiać postawienie na niej monitora (ten sposób pracy zestawu nie może naruszać uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego)
•    obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy,
•    komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
•   przebieg procedury POST,
•   sum kontrolnych BIOS,
•   awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
•   uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB,
• otwarcie obudowy


Pytanie:
Czy zamawiający dopuści zastosowanie wizualnego systemu diagnostycznego wyświetlanego za pomocą ekranu komputera, który ma następujące min. funkcje:
„Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
wykonanie testu pamięci RAM
test dysku twardego
test monitora
test magistrali PCI-e
test portów USB
test płyty głównej
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.”

Odpowiedź:
Stawiając to wymagania Zamawiający chciał uzyskać możliwość sprawdzenia podzespołów zestawu bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Wobec wątpliwości wykonawców Zamawiający dopuści każdy system diagnostyczny, który bez konieczności uruchomienia systemu operacyjnego wykona testy: pamięci RAM, dysków twardych i płyty głównej. Zamawiający rezygnuje z wymagania odnoście czujnika otwarcia obudowy.


II.Poz. 1.2 – zestaw komputerowy
1) Zamawiający wymaga

obudowa • Małogabarytowa typu SFF o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm, fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej,
•    przy ustawieniu w pozycji poziomej konstrukcja obudowy musi umożliwiać postawienie na niej monitora (ten sposób pracy zestawu nie może naruszać uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego)
•    obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy,
•    komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
•   przebieg procedury POST,
•   sum kontrolnych BIOS,
•   awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
•   uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB,
• otwarcie obudowy


Pytanie:
Czy zamawiający dopuści zastosowanie wizualnego systemu diagnostycznego wyświetlanego za pomocą ekranu komputera, który ma następujące min. funkcje:
„Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
wykonanie testu pamięci RAM
test dysku twardego
test monitora
test magistrali PCI-e
test portów USB
test płyty głównej
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.”


Odpowiedź:
Stawiając to wymagania Zamawiający chciał uzyskać możliwość sprawdzenia podzespołów zestawu bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Wobec wątpliwości wykonawców Zamawiający dopuści każdy system diagnostyczny, który bez konieczności uruchomienia systemu operacyjnego wykona testy: pamięci RAM, dysków twardych i płyty głównej. Zamawiający rezygnuje z wymagania odnoście czujnika otwarcia obudowy.


III.poz. 1.3– zestaw komputerowy
1)Zamawiający wymaga

Płyta główna wyposażona w min. 1 wolny slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile), 4 złącza DIMM, obsługa do 32 GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA2


Pytanie nr : Czy Zamawiający na tej podstawie dopuści komputer z płytą główną posiadającą 3 złącza SATA3 zamiast 4 złącz SATA 2. Obecnie stosuje się złącza SATA3, które mają dwukrotnie większą przepustowość niż SATA 2 i nie wpłynie to na jakość pracy komputera


Odpowiedź:
Tak. Zamawiający zmieni to wymaganie.


2) Zamawiający wymaga

Obudowa • Małogabarytowa typu SFF o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm, fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej,
•    przy ustawieniu w pozycji poziomej konstrukcja obudowy musi umożliwiać postawienie na niej monitora (ten sposób pracy zestawu nie może naruszać uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego)
•    obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy,
•    komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
•   przebieg procedury POST,
•   sum kontrolnych BIOS,
•   awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
•   uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB,
• otwarcie obudowy

Pytanie:
Czy zamawiający dopuści zastosowanie wizualnego systemu diagnostycznego wyświetlanego za pomocą ekranu komputera, który ma następujące min. funkcje:
„Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
wykonanie testu pamięci RAM
test dysku twardego
test monitora
test magistrali PCI-e
test portów USB
test płyty głównej
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.”


Odpowiedź:
Stawiając to wymagania Zamawiający chciał uzyskać możliwość sprawdzenia podzespołów zestawu bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Wobec wątpliwości wykonawców Zamawiający dopuści każdy system diagnostyczny, który bez konieczności uruchomienia systemu operacyjnego wykona testy: pamięci RAM, dysków twardych i płyty głównej. Zamawiający rezygnuje z wymagania odnoście czujnika otwarcia obudowyIV.Poz. 1.4 – zestaw komputerowy
1) Zamawiający wymaga

obudowa • Małogabarytowa typu SFF o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm, fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej,
•    przy ustawieniu w pozycji poziomej konstrukcja obudowy musi umożliwiać postawienie na niej monitora (ten sposób pracy zestawu nie może naruszać uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego)
•    obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy,
•    komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
•   przebieg procedury POST,
•   sum kontrolnych BIOS,
•   awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
•   uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB,
• otwarcie obudowy

Pytanie:
Czy zamawiający dopuści zastosowanie wizualnego systemu diagnostycznego wyświetlanego za pomocą ekranu komputera, który ma następujące min. funkcje:
„Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
wykonanie testu pamięci RAM
test dysku twardego
test monitora
test magistrali PCI-e
test portów USB
test płyty głównej
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.”


Odpowiedź:

Stawiając to wymagania Zamawiający chciał uzyskać możliwość sprawdzenia podzespołów zestawu bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Wobec wątpliwości wykonawców Zamawiający dopuści każdy system diagnostyczny, który bez konieczności uruchomienia systemu operacyjnego wykona testy: pamięci RAM, dysków twardych i płyty głównej. Zamawiający rezygnuje z wymagania odnoście czujnika otwarcia obudowyV. Poz 1.5 urządzenie wielofunkcyjne A3
Zamawiający wymaga

Skanowanie Dwustronne, rozdzielczość optyczna z ADF >= 2400x1200dpi


Pytanie: Czy Zamawiający dopuści model urządzenia A3 spełniający warunek dla skanowania

Rozdzielczość Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) 
Do 1200 × 2400 dpi (optyczna) (przy użyciu szyby skanera)
Do 600 × 600 dpi (optyczna) (przy użyciu podajnika ADF)


Pozostałe warunki są spełnione


Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania.


VI. Poz.1.7 – drukarka laserowa monochromatyczna A4
Zamawiający wymaga:

wymiary(szer. x głęb. x wys.) 370 x 370 x 270 mm

Pytanie:
Czy zamawiający dopuści inne wymiary drukarki

wymiary(szer. x głęb. x wys.) 381 x 357 x 216 mm


Odpowiedź:
Ponieważ format A4 narzuca granice rozmiarów drukarki Zamawiający rezygnuje z wymagania odnośnie wymiarów.

VII. Poz. 1.16 – zestaw komputerowy z 2-ma monitorami
1) Zamawiający wymaga

obudowa • Małogabarytowa typu SFF o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm, fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej,
•    przy ustawieniu w pozycji poziomej konstrukcja obudowy musi umożliwiać postawienie na niej monitora (ten sposób pracy zestawu nie może naruszać uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego)
•    obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy,
•    komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
•   przebieg procedury POST,
•   sum kontrolnych BIOS,
•   awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
•   uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB,
• otwarcie obudowy


Pytanie:
Czy zamawiający dopuści zastosowanie wizualnego systemu diagnostycznego wyświetlanego za pomocą ekranu komputera, który ma następujące min. funkcje:
„Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
wykonanie testu pamięci RAM
test dysku twardego
test monitora
test magistrali PCI-e
test portów USB
test płyty głównej
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.”


Odpowiedź:
Stawiając to wymagania Zamawiający chciał uzyskać możliwość sprawdzenia podzespołów zestawu bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Wobec wątpliwości wykonawców Zamawiający dopuści każdy system diagnostyczny, który bez konieczności uruchomienia systemu operacyjnego wykona testy: pamięci RAM, dysków twardych i płyty głównej. Zamawiający rezygnuje z wymagania odnoście czujnika otwarcia obudowy.


11.07.2017

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ:


Pytanie :
dotyczy punktu 1.7 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 34 szt.
Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową o wymiarach i wadze:


wymiary(szer. x głęb. x wys.)/waga(kg) 263x399x382/15.0 kg


Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z wymagania odnośnie wymiarów (wymiary mogą być dowolne). Waga jest dla Zamawiającego istotnym parametrem użytkowym i dlatego podtrzymuje swoje wymaganie.


11.07.2017
Na podstawie art 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiany SIWZ plik do pobrania

11.07.2017   Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ

1. Czy dopuszczają Państwo, aby - 1.1. Zestaw komputerowy – 122 szt. zostały wyposażony w   3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0 zamiast w min. 3 złącza SATA3?
Odpowiedź: Nie

2. Czy dopuszczają Państwo, aby - 1.1. Zestaw komputerowy – 122 szt. został wyposażony w DVD RW –  8x DVD+/-RW zamiast w DVD+/-RW z technologią Double Layer, odczyt z prędkością DVD ROM x16 lub większą, CD ROM x48 lub większą?
Odpowiedź . Nie

3. Czy dopuszczają Państwo, aby - 1.2. Zestaw komputerowy – 20 szt. został wyposażony w 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0 zamiast 4 złącza SATA3 ?
Odpowiedź: Nie

4. Czy dopuszczają Państwo, aby - 1.2. Zestaw komputerowy – 20 szt. został wyposażony DVD RW –  8x DVD+/-RW zamiast w DVD+/-RW z technologią Double Layer, odczyt z prędkością DVD ROM x16 lub większą, CD ROM x48 lub większą?
Odpowiedź: Nie12.07.2017 Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ:

1. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.1 Zestaw komputerowy – 122 szt.
W tabeli – Płyta główna - jest m.in.:
„wyposażona w min. 1 wolny slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile),4 złącza DIMM, obsługa do 32 GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA3”


Obecnie renomowani producenci komputerów umieszczają na płytach głównych oprócz złącz SATA3 także złącze M.2 PCIe-x4 do instalcji dysków twardych typu M.2 PCIe. W związku z powyższym szczególnie przy obudowach małogabarytowych brak jest konieczności umieszczania
większej liczby złącz SATA3. Wystarczą dwa złacza SATA3 do obsługi jednego dysku i napędu DVD-RW, natomiast drugi dysk jest jest podłączany do złącza M.2 PCIe. Zamawiający wymaga instalacji tylko jednego dysku.


W związku z powyższym pytamy czy dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta posiadające na płycie głównej dwa złącza SATA3 i jedno złącze M.2 PCIe?


Odpowiedź:
Zamawiający uzna za równoważną konfigurację gdzie jedno złączy SATA3 zostanie zastąpione złączem M.2 PCIe

2. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pkt. 1.1 Zestaw komputerowy – 122 szt.
Pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 20 szt.
Pkt. 1.3 Zestaw komputerowy – 1 szt.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt.
Pkt. 1.16 Zestaw komputerowy z 2-ma monitorami – 5 szt.

W tabeli – Napęd optyczny - jest m.in.:
„DVD+/-RW z technologią Double Layer, odczyt z prędkością DVD ROM x16 lub większą, CD ROM x48 lub większą. Możliwa praca w pionie i poziomie.


W celu właściwego odczytu płyt, nie obarczonego błędami, obecnie Producenci renomowanych komputerów stosują napędy optyczne posiadające mniejsze prędkości odczytu. Gwarantuje to właściwe odczyty płyt, jednocześnie nie wpływa to znacząco na jakość pracy. Należy tutaj stwierdzić, iż obecnie coraz rzadziej używa się napędów optycznych, gdyż większość informacji jest umieszczana na nośnikach innych niż płyty typu CD czy DVD.


W związku z powyższym pytamy czy dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści komputery z pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.16 Zał. Nr 9 renomowanego producenta posiadające napęd optyczny DVD+/-RW z technologią Double Layer, dla którego odczyt jest z prędkością DVD ROM x8 lub większą, a CD ROM x24 lub większą, z możliwą pracą w pionie i poziomie?


Odpowiedź:
Ponieważ dla Zamawiającego istotne parametry to : zapis, odczyt , praca w pionie i poziomie oraz Double Layer dlatego Zamawiający usuwa wymaganie odnośnie prędkości zapisu i odczytu.

3. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pkt. 1.1 Zestaw komputerowy – 122 szt.
Pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 20 szt.
Pkt. 1.3 Zestaw komputerowy – 1 szt.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt.
Pkt. 1.16 Zestaw komputerowy z 2-ma monitorami – 5 szt.


W tabeli – Bezpieczeństwo - jest m.in.:
„Możliwość tworzenia kopii zapasowych na dedykowanej partycji dysku twardego i
odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu operacyjnego z
tej partycji”
Renomowani producenci komputerów obecnie nie umieszczają własnego oprogramowania dającego możliwość tworzenia kopii zapasowych na dedykowanej partycji dysku twardego i
odzyskiwania zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu operacyjnego z
tej partycji, gdyż taka funkcjonalność istnieje w oprogramowaniu MS-Windows 8.1 i 10. Nie ma sensu aby dublować te same funkcje.
W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiający dopuści komputery z pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.16 Zał. Nr 9, które posiadają możliwość tworzenia kopii zapasowych na dedykowanej partycji dysku twardego i odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu operacyjnego z tej partycji dzięki funkcjonalności zainstalowanego na nich systemu operacyjnego MS-Windows?


Odpowiedź:
Zamawiający takie rozwiązanie za równoważne.4. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.1 Zestaw komputerowy – 122 szt. (Monitor)
W tabeli Monitora – Przekątna ekranu - jest m.in.: 23”.
Jednocześnie Zamawiajacy dopuszcza sprzęt o lepszych parametrach.


W związku z powyższym pytamy czy Zamawiajacy dla zwiększenia konkurencji dopuści monitory o przekątnej ekranu 23,8”?


Odpowiedź:
Tak


5. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 20 szt.
W tabeli – Pamięć RAM - jest m.in.:
„16GB DDR4 ECC , wolne sloty umożliwiające rozbudowę do 64 GB”


Czytając wprost wynika z tego, iż Zamawiajacy wymaga, aby komputer miał 16GB DDR4 ECC Ram i posiadał wolne sloty, aby można było bez wyjmowania obsadzonych pamięci wykonać rozbudowę do 64 GB. Komputer tej klasy z obsługą pamięci ECC jest u renomowanych producentów komputerem klasy stacja graficzna. Jednocześnie przy obudowie małogabarytowej typu SFF komputer ten posiada cztery sloty pamięci z możliwościa obsługi do 64GB ECC.
Jednak przy wymogu pamięci 16GB DDR4 ECC producenci z założenia obsadzają pamięć stosując dwie kości 2 x 8 GB DD4 ECC, żeby umożliwić pracę w trybie dual-chanel zwiększającą wydajność i szybkość pamięci. W takim przypadku bezpośrednio można rozbudować pamięć o dwie kości pamięci 2 x 16 GB DDR4 ECC co daje razem 48 GB DDR4 ECC (w tej klasie komputerów nie ma pamięci w jednej kości 32 GB). Dopiero po wyjęciu obsadzonych pamięci 2 x 8 GB można rozszerzyć pamięć do 64 GB DDR4 ECC (4 x 16 GB).


W związku z powyższym pytamy czy dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta z obsadzoną pamięcią 16GB (2x 8GB) DDR4 ECC z możliwością bezpośredniej rozbudowy pamięci do 48 GB DDR4 ECC, natomiast po wyjęciu obsadzonych pamięci z możliwością rozbudowy do 64 GB (4x16GB) DDR4 ECC?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający zmieni wymaganie odnośnie możliwości rozbudowy RAM. Przyjmie możliwość rozbudowy do 48 GB DDR4 ECC


6. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 20 szt. (Monitor)
W tabeli Monitora – Złącza - jest m.in.:
„Złącze cyfrowe dostosowane do złączy komputera. Połączenie komputera z monitorem nie
może być realizowane za pomocą przejściówek”
Jednocześnie dla komputera tego zestawu jest napisane w pozycji „grafika”:
„Zintegrowana z procesorem na płycie głównej, wyjście cyfrowe HDMI lub DP. W przypadku
wyjścia DP wykonawca musi dostarczyć przejściówkę DP – HDMI”


Biorąc powyższe pod uwagę pytamy, czy Zamawiajacy dopuści zestaw komputerowy, gdzie komputer ma wyjście DisplayPort z dołączoną wymaganą przejściówką DP-HDMI, a monitor ma złącze cyfrowe HDMI i połączenie z komputerem jest realizowane kablem HDMI z wykorzystaniem przejściówki DP-HDMI po stronie komputera?
Odpowiedź:
Tak.


7. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.3 Zestaw komputerowy – 1 szt.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt.
W tabeli – Płyta główna - jest m.in.:
„wyposażona w min. 1 wolny slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile),4 złącza DIMM, obsługa do 32 GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA2”


Obecnie renomowani producenci komputerów umieszczają na płytach głównych oprócz złącz SATA3 także złącze M.2 PCIex4 do instalcji dysków twardych typu M.2 PCIe. W związku z powyższym szczególnie przy obudowach małogabarytowych brak jest konieczności umieszczania
większej liczby złącz SATA3. Wystarczą dwa złacza SATA3 do obsługi jednego dysku i napędu DVD-RW, natomiast drugi dysk jest jest podłączany do złącza M.2 PCIe. Zamawiający wymaga instalacji tylko jednego dysku.


W związku z powyższym pytamy czy dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści komputery z pkt. 1.3 i 1.4 Zał. 9 renomowanego producenta posiadające na płycie głównej dwa złącza SATA3 i jedno złącze M.2 PCIe?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za równoważną konfigurację gdzie jedno złączy SATA3 zostanie zastąpione złączem M.2 PCIe8. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.3 Zestaw komputerowy – 1 szt.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt.
W tabeli – System operacyjny - jest m.in.:
„Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu u producenta systemu - Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit lub
równoważny. Wykonawca musi dostarczyć do każdego zestawu nośnik z systemem
operacyjnym.”

Renomowani producenci nie instalują już w komputerach systemu Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit. Obecnie jest instalowany system Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit. Również procesory najnowszej siódmej generacji nie obsługują systemu Windows 8.1 Prof.

W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiajacy uzna system Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit jako równoważny do wymaganego i dopuści komputer z pkt. 1.3 i 1.4 Zał. 9 z tym systemem?


Odpowiedź:
Tak.


9. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.3 Zestaw komputerowy – 1 szt. (Monitor)
W tabeli Monitora – Przekątna ekranu - jest m.in.: 23”.
Jednocześnie Zamawiajacy dopuszcza sprzęt o lepszych parametrach.

W związku z powyższym pytamy czy Zamawiajacy dla zwiększenia konkurencji dopuści monitory o przekątnej ekranu 23,8”?


Odpowiedź:
Tak.


10. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt.
W tabeli – Płyta główna - jest m.in.: „wyposażona w min. 1 wolny slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile)….”.

A jednocześnie w punkcie – Grafika jest „Niezintegrowana 4GB pamięci, wyjście cyfrowe HDMI lub DP” Wynika z tego, że wymagana karta graficzna ma być w slocie PCI-Express x16, który będzie zajęty.
W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiający dopuści komputer renomowanego producenta posiadający min. 1 slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile), który może być zajęty przez wymaganą kartę graficzną?
Odpowiedź:
Tak.

11. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt. (Monitor)
W tabeli Monitora – Typ ekranu - jest m.in.: AH-IPS.
AH-IPS jest odmianą ekranu IPS. Niektórzy producenci ogólnie określają w dokumentacji jako typ ekranu jedynie IPS.


W związku z powyższym pytamy czy Zamawiajacy dla zwiększenia konkurencji dopuści monitory o typie ekranu określanego w dokumentacji jako IPS?


Odpowiedź:
Nie. Dla Zamawiającego nie są to rozwiązania równoważne.


12. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt. (Monitor)

W tabeli Monitora – Pochylenie monitora - jest m.in.: Min. w zakresie od -5 do +35 stopni.


W związku z powyższym pytamy czy Zamawiajacy dla zwiększenia konkurencji dopuści monitory o pochyleniu monitora min. w zakresie od -5 do +22 stopni, ale posiadające dodatkowo regulację wysokości, pivot i kąt obrotu?


Odpowiedź:
Nie


13. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt.
W tabeli – Grafika - jest m.in.:
„Niezintegrowana 4GB pamięci, wyjście cyfrowe HDMI lub DP”.

Dla obudowy małogabarytowej typu SFF producenci stosują karty graficzne obniżone typu LowProfile, które dla 4GB pamięci własnej mają przeważnie wyjścia cyfrowe typu mini DisplayPort. Monitory zaś mają porty cyfrowe DisplayPort i w związku z tym do połączenia komputera z monitorem niezbędna jest przejściówka mDP-DP po stronie komputera.
Jednocześnie dla monitora jest warunek: „złącze cyfrowe dostosowane do złączy komputera. Połączenie komputera z monitorem nie może być realizowane za pomocą przejściówek”

W związku z powyższym pytamy czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencji dopuści komputery renomowanego producenta z kartą graficzną niezintegrowaną ze złączami mini DisplayPort połączonego z monitorem kablem DisplayPort z zastosowaniem przejściówki mDP-DP po stronie komputera?
Odpowiedź:
Tak.


14. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.10 Komputer przenośny – 4 szt.
W tabeli – Waga z zasilaczem - jest m.in.: 1,5 kg.

Z powyższego należy rozumieć, iż Zamawiajacy wymaga wagi notebooka z baterią i zasilaczem nie większą niż 1,5 kg. Może nastąpił tutaj błąd pisarski, gdyż notebooki o przekątnej 13,3”
w wersji biznesowej nie osiągają takiej wagi dodatkowo z zasilaczem. Proszę o informacje czy nie chodzi tutaj o wagę notebooka z baterią (bez zasilacza). Także w dokumentacjach nie brana jest pod uwagę waga zewnętrznego dopuszczonego napędu optycznego.

Ponadto producenci w dokumentacjach technicznych podają wagę np. „od 1,5 kg” w zależności od konfiguracji. Waga ta jest dla postawowej, bardzo zawężonej konfiguracji. W rzeczywistości waga ta może być trochę większa np. o ok. 7% co nie jest zauważalne w codziennej obsłudze. Z kolei w opisach notebooków w różnych źródłach podawana jest tylko waga „1,5 kg” bez innych uwarunkowań.


W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiajacy dopuści notebooki renomowanego producenta o wadze 1,5 kg z tolerancją +7% z baterią, ale bez zasilacza i zewnętrznego napędu optycznego?


Odpowiedź:
Ponieważ producenci rzeczywiście nie podają w specyfikacjach tej informacji w sposób jednoznaczny Zamawiający przyjmuje, że podana waga dotyczy komputera z baterią (bez zasilacza i napędu optycznego)


15. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.6 Zestaw komputerowy z dwoma monitorami – 5 szt.
W tabeli – Płyta główna - jest m.in.: „wyposażona w min. 1 wolny slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile)….”.
A jednocześnie w punkcie – Grafika jest „Min 2GB DDR3, liczba rdzeni obliczeń równoległych CUDA min 384, min 2 porty wyjściowe cyfrowe…………..”

Wynika z tego, że jest wymagana karta graficzna niezintegrowana w slocie PCI-Express x16, który będzie zajęty.
W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiający dopuści komputer renomowanego producenta posiadający min. 1 slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile), który może być zajęty przez wymaganą kartę graficzną?


Odpowiedź:
Tak.


16. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pkt. 1.6 Zestaw komputerowy z dwoma monitorami – 5 szt. - monitory
W tabeli monitora – Czas reakcji matrycy - jest m.in.: „Max. 5 ms”

W wymaganiach nie ma określonego rodzaju matrycy. Zamawiajacy dopuszcza monitory z matrycą TN. Jednak przy wymaganej rozdzielczości 1920x1200 najbardziej stosowne są monitory z matrycą o wiele lepszą typu IPS. Jednak w tym przypadku czas reakcji matrycy dochodzi do 8 ms, co w praktyce jest niezauważalne dla obsługi.

W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiający dopuści monitory renomowanego producenta
z matrycą typu IPS oraz z czasem reakcji matrycy max. 8 ms?
Odpowiedź:
Nie.

17. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
PKT. 3. Gwarancja.
W pkt. 3.1 jest napisane: „Gwarancja na sprzęt musi być gwarancją producenta…….”

W przypadku gdy jest wymóg, aby gwarancja na sprzęt była gwarancją producenta jest ona realizowania serwis producenta lub przez jego autoryzowanego partnera. W tym przypadku trudno jest określić, która konkretnie firma będzie to wykonywała, gdyż gwarancję zapewnia producent i on wyznacza, kto w danej lokalizacji będzie wykonywał serwis gwarancyjny. Szczególnie trudno jest określić kto będzie wykonywał serwis gwarancyjny przy dużej licznie produktów różnych producentów i różnych firm będących autoryzowanymi serwisami producentów. Gwarancja producenta i serwis gwarancyjny producenta jest elementem składowym kupowanego sprzętu i stanowi jego integralną część.

W związku z powyższym pytamy:
Czy serwis gwarancyjny wykonywany przez serwis producenta sprzętu lub autoryzowany, co jest wymagane, należy traktować jako czynności powierzone podwykonawcy w przypadku gdy wykonawca nie polega na zasobach i zdolnościach podwykonawcy i czy należy to uwidocznić w ofercie?
Odpowiedź:
Serwisu gwarancyjnego nie należy traktować jako czynności powierzonej podwykonawcy. Tych informacji nie trzeba wykazywać w ofercie.

18. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
PKT. 3. Gwarancja.

W pkt. 3.1 jest napisane: „Gwarancja na sprzęt musi być gwarancją producenta…….”

Ponieważ długość gwarancji ponad wymaganą jest punktowana dodatkowo, a producenci dla swoich produktów mają ściśle określoną długość gwarancji, to zgodnie z powyższym proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca nie może samodzielnie przedłużyć okresu gwarancji producenta, bez jego wsparcia gwarancyjnego, dla danego produktu do poziomu deklarowanego okresu gwarancji.

Helwett-Packard, Fujitsu, Dell oraz inni producenci na części zamienne i akcesoria swoich urządzeń dają maksymalnie 12 miesięcy gwarancji. W związku z wymaganiami pkt. 3.1

„Gwarancja” oraz punktacją Oceny Ofert rozszerzania gwarancji wnosimy, aby Zamawiający wyłączył z oceny punktowej z tytułu rozszerzania gwarancji powyżej okresu standardowego produkty z grupy pkt. 1.15 i 1.18 ”Części i akcesoria” oraz pkt. 1.20 KVM Załącznika nr 9.
Odpowiedź:
Ponieważ gwarancja musi być gwarancją producenta wykonawca nie może udzielić własnej gwarancji. (bez wsparcia gwarancyjnego producenta). Zamawiający zgadza się z Wykonawcą, że przedłużenie okresu gwarancji o tę samą liczbę miesięcy dla dużej liczby produktów może być problematyczne i dlatego Zamawiający zmieni SIWZ w tym zakresie i zastosuje zapis taki jak przy kryterium „właściwości techniczne”, czyli wskaże produkty objęte tym kryterium.


19. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Re pkt 1.5 „Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3”
a) „Kopiowanie” : Prosimy o doprecyzowanie dla jakiego formatu zdefiniowano szybkość kopiowania.
Odpowiedź: A4

b) „Gwarancja” : wymagane jest : „24 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji”
Warunki gwarancyjne ze zdefiniowanym czasem zakończenia naprawy w 24 godz od zgłoszenia
wymagają 24godzinnego okna zgłoszeń oraz napraw realizowanych także nocą i w niedziele , są wyjątkowe , dotyczą najczęściej dużych urządzeń grupowych i istotnie podnoszą koszty lub ceny kontraktu .Dla wielu mniejszych urządzeń producenci w ogóle nie oferują takiego standardu obsługi.
Pytamy : Czy Zamawiający dopuści warunki realizacji gwarancji w formie :
„ 24 miesiące , z oknem zgłoszeń 8:00-16:00 z przystąpieniem do naprawy w następnym dniu roboczym”


Odpowiedź:
Tak.

20. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Re pkt 1.6 Drukarka laserowa kolorowa A4
„Gwarancja” : wymagane jest : „36 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji”
Pytamy : Czy Zamawiający dopuści warunki realizacji gwarancji w formie :
„ 36 miesiący , z oknem zgłoszeń 8:00-16:00 z przystąpieniem do naprawy w następnym dniu roboczym”
Odpowiedź:
Tak.

21. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Re pkt 1.7 Drukarka laserowa monochromatyczna A4

a) „Prędkość druku(normalna jakość)” wymagane jest : Do 33 stron na minutę według ISO/IEC 24734”
Tak zadany parametr dopuszcza drukarkę o prędkości np. 10 str/min, czyli określa, że prędkość ma być nie większa niż 33 stron na minutę.
Pytanie : Prosimy doprecyzować wymaganie : (poprzez podanie zakresu ,lub określenie : nie mniej niż )
Odpowiedź: Jest to oczywisty błąd pisarski. Wartość podana przez Zama wijącego jest wartością minimalną a nie maksymalną


b) „Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość)” wymaganie jest : 1200x 1200dpi
Czy zamawiający dopuści drukarkę z rozdzielczością 600dpix600dpi i technologią wygładzania linii typu FastRes1200 i ProRes1200 co daje efekt wymaganej rozdzielczości.
Odpowiedź: Nie

c) wymaganie : „wymiary(szer. x głęb. x wys.) 370 x 370 x 270 mm”
Czy Zamawiający dopuści drukarkę o rozmiarach (szer. x głęb. x wys.) 381 x 357 x 216 mm
Odpowiedź: Zamawiający zmienił wymaganie i dopuści drukarki o dowolnych wymiarach


d) wymagania „HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja PostScript Level 3”
Czy Zamawiający dopuści drukarkę spełniającą wymagania „HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja PostScript Level 3”
Odpowiedź: Tak


22. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Re pkt 1.8 Zasilacz awaryjny UPS
a) „Czas przełączania” : wymagane jest : „<=4ms” ( def. Mniejsze bądź równe od 4 ms )
Czasy przełączania oferowane w UPSach typu Line-interactive są od 4-8 ms i różnice te są nieistotne dla zasilaczy obecnie produkowanych komputerów. Tak ustawiony parametr istotnie ogranicza dobór konkurencyjnych ofert , podwyższając oferowaną cenę na produkt .
Pytamy : Czy Zamawiający dopuści czas przełączania na mniejszy równy 7 ms ?

Odpowiedź: Nie


b) „Czas podtrzymania przy 50% obciążenia” : wymagane jest większy równy 12,5min
Jak wiadomo akumulatory z czasem zmniejszają swoją pojemność i nominalnie spełniany warunek , szybko przestanie być rzeczywistym.
W związku z powyższym czy Zamawiajacy dopuści UPS,gdzie czas podtrzymania przy 50% obciążeniu jest większy równy 8 min?


Odpowiedź:
Nie.

23. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Re pkt 1.15 Części i akcesoria
a) „Pamięć RAM DIMM DDR2, PC2-5300, 2GB, kompatybilność z HP dx2300


Wg dokumentu „HP Hardware Reference Guide - dx2300 Series Microtower Models” do tej maszyny przewidziano maksymalnią obsadę 2szt x1GB DIMM DDR2 .
„ These memory sockets are populated with at least one preinstalled DIMM. The sockets are labeled
DIMM1 and DIMM2. To achieve the maximum memory support, you can populate the system board with up to 2GB (2 x 1GB) of memory”.
Sygnalizujemy, że zmiany konstrukcyjne DDR2 w okresie produkcyjnym zwiększały ryzyko błędnego doboru modułów RAM do konkretniej maszyny.
W związku z powyższym prosimy o podanie wzorcowego PartNumber pamięci jakie Zamawiający testował . Prosimy wziąć pod uwagę , że wiele modułów DDR2 jest drogich i rozszerzanie tak starych komputerów może być nieopłacalne .


Odpowiedź:
Zamawiający nie zna tego numeru. Zdaniem Zamawiającego opis podany w SIWZ jest wystarczający do ustalenia jakie moduły RAM należy dostarczyć

b) „pamięć RAM Hp Proliant DL 180G6, 16GB „
Serwer DL160G6 może być obsadzony do 192GB (12x16GB:RDIMM) lub 48GB(12x4GB UDIMM) i nie mogą być one używane jednocześnie. Każde z wymienionych mogą być w wersji normal voltage lub Low power.
W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie wymagań :
Czy Zamaiający wymaga pamięci RDIMM czy UDIMM ?
Czy Zamawiający wymaga pamięci standard Voltage czy LowPower ?

Ponieważ jest to sprzęt nie nowy , czy Zamawiający dopuści wyłącznie oryginalne pamięci , czy zazwala na zaoferowanie zamienniki innych producentów lub oryginalnych fabryczne pamięci refubished -od producenta komputera.

Odpowiedź:
Zamawiający chce uzyskać 192 GB RAM. Pamięci muszą być nowe i kompatybilne. Innych wymagań Zamawiający nie stawia.

c) „Dysk 2,5’’ wewnętrzny SSD, Serial ATA III, pojemność 128GB, odczyt >= 560 MB/s, zapis >=520 MB/s, NAND Flash 3D TLC, gwarancja 3 lata”
Prędkość zapisu powyżej 500MB/s jest dostępna dla większych pojemności SSD , natomiast dyski 128GB obecnie , praktycznie nie osiągają takich wydajności.

Czy Zamawiający dopuści dysk o wydajności odczyt 560 MB/s , zapis 500MB/s
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści dyski o prędkości zapisu >= 300 MB/s

d) „Karta graficzna PCI-e x1, niski profil + low profile bracket, d-sub, hdmi, dvi, chłodzenie aktywne, GV-N210D3-1GI lub równoważna”
Wymaganie PCI-e x1 jest błędem drukarskim, powinno być naszym zdaniem PCI-e x16.
Karta GV-N210D3-1GI a zwłaszcza opcja low bracket jest praktycznie niedostępna. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści niskoprofilową kartę równoważną z GV-N210D3-1GI z wyjściami VGA i HDMI ?

Odpowiedź:
To jest błąd pisarski. Poprawny zapis to PCI-e x16.

e) Replikator portów Toshiba portege z-20-b-10q
Dysk twardy mSATA Odpowiedź:

Nie możemy odnaleźć takiego PN Toshiba Portage . Prosimy o weryfikację oznaczenia modelu.
Odpowiedź: Chodzi o model Toshiba portege z-30-b-10q

f) „ILO, karta system zdalnego zarządzania Do serwera Hp Proliant DL 180G6”
Dedicated ManagementPort Kit : czy zamawiający wymaga dodatkowej licencji iLO Advanced i ewentualnie jakiej wersji?

Odpowiedź: Tak , w wersji aktualnej


g) „Karta światłowodowa HP ProLiant DL 380 G6 2porty 8Gb, wraz z dedykowanym światłowodem o długości 5 metrów”.
„Karta Swiatłowodowa” może oznaczać różne technologie.


Czy zamawiający potrzebuje kartę 2portową FC (FibreChanel) 8MbpsFC + LC-LC Multi-Mode OM3 Fibre Cable 5m ?


Odpowiedź: Tak.


24. Dotyczy: Załącznika nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


Re pkt 1.21 Oprogramowanie.


Jest wymaganie: MS Office 2016 PL lub równoważne – 10 licencji.


Ponieważ nie jest określone jaka ma być ta licencja i jakie funkcjonalności zawierać,
proszę o informację, czy Zamawiający dopuści licencję: MS Office 2016 PL Home and Business
Typu PKC do instalacji na jednym komputerze bez prawa przenoszenia, bez nośników (program pobiera się ze strony producenta) zawierającą: Word, Excel, PowerPoint, Outlook?


Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wskazaną licencję


12.07.2017 Zmiany w SIWZ

Na podstawie art 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:
Zmiany w SIWZ - plik do pobrania


12.07.2017  Odpowiedzi Zamawiajacego na pytania do SIWZ


Pytanie:
podczas analizy specyfikacji przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni, zauważyliśmy, że Półka do macierzy Hewlett-PackardP2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure jest już niedostępna. Możemy zaproponować inną półkę. Pytanie tylko czy mają Państwo wykupioną opcje serwisową, bo jeżeli nie to nie będzie możliwości zrobić updatu firmwarów, aby zastosować zaproponowaną przez nas półkę.
Drugie pytanie odnośnie dysków 3 TB 6G 7.2K LFF Dual-port MDL SAS do macierzy HP, są one również niedostępne, obecnie producent proponuje jedynie dyski od 4TB. Możemy zaproponować Państwu 9 dysków C8R26AR HP MSA 4TB SAS 7.2K 3.5 in MDL Reman HDD. Czy takie rozwiązanie Państwo akceptują?   

Odpowiedź:
Zamawiający nie ma wykupionej opcji serwisowej. Zamawiający dopuszcza większe dyski.

Pytanie

podczas analizy specyfikacji przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni, zauważyliśmy, że żadna drukarka nie spełnia wymagań drukarki wyszczególnionej w punkcie 1.7.( Drukarka laserowa monochromatyczna A4 - 34 szt. (kod CPV: 30233231-9)).  Jedyna drukarka spełniająca Państwa wymagania - (HP - Lsset Jet Pro 400 M401 dne Printer), nie jest już produkowana.  W związku  z tym, żadna obecnie dostępna na rynku drukarka nie spełnia Państwa wymagań.

Odpowiedź:
Zamawiajacy zmienił wymaganie odnośnie wymiarów drukarki - mogą być dowolne.


Pytanie - plik do pobrania

Odpowiedź:
Odpowiedź:
Informacja producenta nie oznacza, ze na rynku takie urządzenie nie są dostępne Zamawiający nie zdołał jednoznacznie potwierdzić dostępności nowych urządzeń. W związku z tym Zamawiający dopuszcza, by przełącznik sieciowy Cisco 3750X oraz moduł Cisco C3KX-NM-10G były urządzeniami odnowionymi (refurbished), ale Zamawiający musi mieć możliwość korzystania z usług pomocy technicznej Cisco, rozbudowy i modernizacji, gwarancji z wymianą urządzenia w razie jego awarii, ważnej licencji na oprogramowanie.. Dla takich urządzeń nie ma zastosowania wymaganie by były one nowe i wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed datą dostawy.


Pytanie - link do pobrania

Odpowiedź:
Informacja producenta nie oznacza, ze na rynku takie urządzenie nie są dostępne Zamawiający nie zdołał jednoznacznie potwierdzić dostępności nowych urządzeń. W związku z tym Zamawiający dopuszcza, by wskazane urządzenia były urządzeniami odnowionymi (refurbished), ale Zamawiający musi mieć możliwość korzystania z usług pomocy technicznej producenta, rozbudowy i modernizacji, gwarancji z wymianą urządzenia w razie jego awarii, ważnej licencji na oprogramowanie. Dla takich urządzeń nie ma zastosowanie wymagani by były one nowe i wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed datą dostawy.


Pytanie - plik do pobrania
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przyjmuje, że dla urządzeń odnowionych nie ma zastosowania wymaganie by były one nowe i wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Gwarancja na urządzenia wynosi 24 miesiące. Urządzenia zostały wyłączone z oceny punktowej. Stosowana zmiana SIWZ pojawiła się na stronie internetowej.17.07.2017    Otwarcie ofert

Zamawiający zamierza przeznaczyć 1 071 200, 00 zł na realizację zamówienia.
W postępowaniu złożono następujące oferty:

1.
Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. Z o.o.
26-600 Radom, ul. Wolności 8 lok.4
Cena oferty: 966 995,25 zł brutto
Okres gwarancji – 25 miesięcy dłuższy  niż minimalny okres gwarancji określony w SIWZ
Termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury.
 
2.
Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. z o.o.
78-100 Niekanin, ul. Śliwkowa 1
Cena oferty: 1 026 847,05 zł brutto
Okres gwarancji – 25 miesięcy dłuższy  niż minimalny okres gwarancji określony w SIWZ
Termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury.
 
3.
Koma Nord sp. z o.o.
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2
Cena oferty: 944 043,45 zł brutto
Okres gwarancji – 25 miesięcy dłuższy  niż minimalny okres gwarancji określony w SIWZ
Termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury.

4.
ZyCOM Polska Sp. z o.o.
02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 9
Cena oferty 888 233,43  zł brutto
Okres gwarancji – 25 miesięcy dłuższy  niż minimalny okres gwarancji określony w SIWZ
Termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 29.06.2017
Data udostępnienia informacji: 29.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2017 13:42 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 16:02 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 15:04 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 14:41 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 14:32 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 14:23 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 14:15 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 13:30 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
12.07.2017 12:32 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
11.07.2017 15:23 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
11.07.2017 15:12 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
11.07.2017 14:53 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
11.07.2017 11:19 Korekta Karolina Dobrzyńska
11.07.2017 11:16 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
06.07.2017 12:46 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska