Dostawa platformy edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z obszaru Gminy Miasta Gdyni w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54Gdynia81-382PolskaTel.: +48 586688300E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl Faks: +48 586688302Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne


Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa platformy edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zobszaru Gminy Miasta Gdyni
II.1.2)
Główny kod CPV
48000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa platformy edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi
dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z obszaru Gminy Miasta Gdyni w ramach projektówwspółfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – programkompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowegowsparcia gimnazjów w Gdyni”. Zamawiający w ramach postępowania „zamierza nabyć licencję” naOprogramowanie tzw. Platformę Edukacyjną oraz umożliwić beneficjentom projektu dostęp do rzeczonegoOprogramowania w chmurze lub na serwerach wykonawcy. Przedmiotem postępowania jest również usługahostingu ww. Oprogramowania wraz z zapewnieniem wsparcia i bieżącej obsługi technicznej infrastrukturyniezbędnej do poprawnego, stabilnego i efektywnego działania ww. Oprogramowania.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000
48700000
48500000
48517000
80420000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy są gdyńskie szkoły podstawowe oraz klasy gimnazjalne. Szczegółowy wykaz szkół znajdujesię w pkt. 3.6 SIWZ (23 szkoły).
II.2.4)

Opis zamówienia:

Zamawiający w ramach postępowania „zamierza nabyć licencję” na Oprogramowanie
tzw. Platformę Edukacyjną oraz umożliwić beneficjentom projektu dostęp do rzeczonego Oprogramowania wchmurze lub na serwerach wykonawcy. Przedmiotem postępowania
jest również usługa hostingu ww. Oprogramowania wraz z zapewnieniem wsparcia i bieżącej obsługitechnicznej infrastruktury niezbędnej do poprawnego, stabilnego i efektywnego działania ww. Oprogramowania.Kluczowe zadania projektu są następujące:
1. Zapewnienie infrastruktury technicznej o odpowiedniej wydajności i przepustowości,
oraz jej konfiguracja na potrzeby zapewnienia ciągłości usług Platformy Edukacyjnej;
2. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Platformy Edukacyjnej;
3. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja treści edukacyjnych dla uczniów klas od I do III szkół podstawowychzgodnych z nową podstawą programową oraz ich integracja z Platformą Edukacyjną;
4. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja treści edukacyjnych dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowychzgodnych z nową podstawą programową oraz ich integracja z Platformą Edukacyjną;
5. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja treści edukacyjnych dla uczniów klas od VII
do VIII szkół podstawowych zgodnych z nową podstawą programową oraz ich integracja
z Platformą Edukacyjną;
6. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja treści edukacyjnych dla uczniów klas od II do III gimnazjów zgodnychz podstawą programową dla gimnazjów oraz ich integracja z Platformą Edukacyjną;
7. Szkolenie z obsługi oraz wykorzystania Platformy Edukacyjnej w pracy nauczyciela, zapewnienie szkoleń e-learningowych.Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 60 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga abyokres rękojmi był równy okresowi gwarancji. Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresiegwarancyjnym:
1. podjęcie napraw w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistnieniu usterki, 2. usunięcie usterki w ciągu 3 dniod momentu podjęcia naprawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ
oraz w postanowieniach projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium funkcjonalność Platformy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.03.02.01-22-0116/15-00, RPPM.03.02.01-22-0117/15-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiającyżąda: opisu Koncepcji Platformy Edukacyjnej w formie papierowej – zawierającego wskazanie funkcjonalnościPlatformy. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 34.000,00 zł, słownie trzydzieści cztery tysiącezłotych. Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami rozdz. 15 SIWZ.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100.000,00 zł,
2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego, któregooferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nichpodstawy wykluczenia,w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1. Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie niewcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezzamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacjifinansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który wwystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą na: dostawieoprogramowania o profilu edukacyjnym lub innych systemów dziedzinowych i wyposażeniu ich w treściedukacyjne przeznaczone dla uczniów
i nauczycieli (w tym dostawa licencji oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym)
o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto,
2. Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, t.j.:
2.1. co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika projektu, który posiada wyższe wykształcenie,doświadczenie w kierowaniu projektami w zakresie przygotowania i wdrażania platformy edukacyjnej lubpodobnego systemu teleinformatycznego, potwierdzone koordynowaniem minimum jednym projektem na rzeczpodmiotu zewnętrznego. Poprzez projekt na rzecz podmiotu zewnętrznego należy rozumieć odrębną umowę,dotyczącą przygotowania i wdrożenia platformy edukacyjnej lub podobnego systemu teleinformatycznego.
2.2. programistą, który będzie pełnił funkcję architekta systemu, posiadającego doświadczenie w projektowaniu,instalacji i konfiguracji platformy edukacyjnej lub podobnego systemu teleinformatycznego, potwierdzonepełnieniem funkcji architekta systemu w minimum jednym projekcie na rzecz podmiotu zewnętrznego. Poprzezprojekt na rzecz podmiotu zewnętrznego należy rozumieć odrębną umowę, dotyczącą przygotowania iwdrożenia platformy edukacyjnejlub podobnego systemu teleinformatycznego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego, któregooferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nichpodstawy wykluczenia,
w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1 wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3.1.1 SIWZ, wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzeczktórych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonanenależycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
2 wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 7.3.1.2. SIWZ, skierowanych przez wykonawcędo realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności, oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Umowa zostaniezawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesieniazabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej wdniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, zgodnie z zapisami rozdz. 21 SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia


Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.01.2018 r., godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego: UrządMiasta Gdyni, Wydział Edukacji, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZwypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzędziedo wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczy:1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału wpostępowaniu (część II, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ)
tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)). 1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się wcelu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) wzakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV(JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
1.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożeniawraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego,którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
2.1 wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.3.1.1 SIWZ,
2.2 wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 7.3.1.2. SIWZ,
2.3 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
2.4 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
2.5 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego
2.6 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2.7 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
2.8 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
2.9 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp
2.10 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp
2.11 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
2.12 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2.13 Koncepcję Platformy Edukacyjnej w formie papierowej – zawierającą wskazanie funkcjonalności Platformy.
2.14Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert nastronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składadokumenty określone w rozdz. 8 SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzporaz we wskazanych okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowegownoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniudanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegoprzepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościzamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli korzystano ze środków, o których mowa w art.180ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587701
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 04.01.2018 R.

Nazwa zamówienia: Dostawa platformy edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z obszaru Gminy Miasta Gdyni w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020, pn. „Małe skrzydła, wysokie loty
– program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”.
 
Zamawiający, Gmina Miasta Gdyni, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.         otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.01.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103;
2.         kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3.487.747,50  zł brutto;
3.         do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
                                                                                                                  
1.
VULCAN Sp. z o. o.
Ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
CENA BRUTTO: 4.028.250,00 zł
TERMIN WYKONANIA: 20 tygodni
2.
American Systems Sp. z o. o.
Ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań
CENA BRUTTO: 3.075.000,00 zł
TERMIN WYKONANIA: 15 tygodni
3.
LEARNETIC S. A.
Ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
CENA BRUTTO: 2.779.800,00 zł
tERMIN wYKONANIA: 15 tygodni
4.
NUADU Sp. z o. o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
CENA BRUTTO: 2.098.146,30 zł
TERMIN WYKONANIA: 15 tygodni
 
 
 
W ramach kryterium wyboru ofert „Funkcjonalność Platformy” Wykonawcy oświadczyli, iż Platforma Edukacyjna będzie posiadała wszystkie, punktowane funkcjonalności wskazane w SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.11.2017
Data udostępnienia informacji: 22.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2018 12:24 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
12.03.2018 12:25 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
26.02.2018 14:20 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
26.02.2018 14:18 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
04.01.2018 15:05 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
04.01.2018 14:55 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
04.01.2018 14:50 Inne Marta Burkiewicz
04.01.2018 14:49 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
04.01.2018 14:48 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
04.01.2018 14:47 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
27.12.2017 11:21 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
16.12.2017 11:09 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
22.11.2017 11:16 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
22.11.2017 10:35 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
22.11.2017 10:21 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
22.11.2017 10:19 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
22.11.2017 09:35 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
21.11.2017 11:00 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
21.11.2017 10:58 Dodanie informacji Marta Burkiewicz