Dostawa materiałów promujących miasto Gdynia

Gmina Miasta Gdyni: Dostawa materiałów promujących miasto Gdynia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , , e-mail umgdynia@gdynia.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):Tak
http://gdynia.pl/bip
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :Tak
http://gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć wsiedzibie Zamawiającego w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji, Referat Promocji i PR Urząd Miasta Gdyni adres: Kancelaria Urzędu Miasta Gdyni ul. 10-Lutego 24 Adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, Referat Promocji i PR Urząd Miasta Gdyni adres: Kancelaria Urzędu Miasta Gdyni ul. 10-Lutego 24
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promujących miasto Gdynia
Numer referencyjny: EZP 52/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promujących miasto Gdynia Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia. Część I obejmująca dostawę: breloków odblaskowych-maskotka miś z nadrukiem Część II obejmująca dostawę: toreb z polipropylenu oraz toreb papierowych z nadrukiem Część III obejmująca dostawę: breloków w kształcie serca, koła oraz prostokąta z nadrukiem Część IV obejmująca dostawę: worków żeglarskich z nadrukiem Część V obejmująca dostawę: bidonów, smyczy oraz kart PCV z nadrukiem
II.5) Główny kod CPV: 22462000-6
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mogą zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, a ich wartość nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia podstawowego, a ich przedmiotem mogą być usługi podobne do wskazanych w Załączniku nr 8 do siwz.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres
Data zakończenia: Część I: 2017-08-07, Część II: 2017-08-31, Część III: 2017-08-07, Część IV: 2017-08-23, Część V: 2017-08-07

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 7.1.1.1. zdolności technicznej, opisane w pkt 7.2. przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 7.2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 7.1. jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 dostawy gadżetów takich jak: brelok, torba, smycz i tym podobne o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dotyczy części I, II, III i V) oraz worków żeglarskich o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto dla części IV. 7.2.2. W sytuacji gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wystarczające będzie wykazanie się przez Wykonawcę realizacją 2 dostaw, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji :Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.2.1 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oferta składa się z: 13.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e. Należy wypełnić formularz stosowanie do części zamówienia, której dotyczy oferta. 13.2.2. W części IV załączonej do oferty próbki stanowiącej integralną część oferty o której mowa w pkt 5.1. 13.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SIWZ) 13.2.2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ) 13.2.3. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków(Załącznik nr 4 do SIWZ); 13.2.4. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do siwz. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 13.2.5. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składne wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminy składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2017 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 10 Lutego 24 w pok. 507

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa Materiałów Promujących Miasto Gdynia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I obejmująca dostawę: breloków odblaskowych-maskotka miś z nadrukiem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2017-08-07
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie:Termin 40,00; Cena 60,00
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa Materiałów Promujących Miasto Gdynia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II obejmująca dostawę: toreb z polipropylenu oraz toreb papierowych z nadrukiem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2017-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie:Termin 40,00; Cena 60,00
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa Materiałów Promujących Miasto Gdynia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III obejmująca dostawę: breloków w kształcie serca, koła oraz prostokąta z nadrukiem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
data zakończenia: 2017-08-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie: Termin 40,00; Cena 60,00
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa Materiałów Promujących Miasto Gdynia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV obejmująca dostawę: worków żeglarskich z nadrukiem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2017-08-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie: Cena 60,00; Jakość 40,00
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa Materiałów Promujących Miasto Gdynia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V obejmująca dostawę: bidonów, smyczy oraz kart PCV z nadrukiem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
data zakończenia: 2017-08-07
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie: Termin 40,00; Cena 60,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Kinga Borusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Borusewicz
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 28.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2017 13:44 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
13.07.2017 09:48 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
05.07.2017 15:17 Korekta Kinga Borusewicz
30.06.2017 09:28 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
30.06.2017 09:27 Korekta Kinga Borusewicz
30.06.2017 09:23 Korekta Kinga Borusewicz
30.06.2017 09:05 Korekta Kinga Borusewicz
28.06.2017 10:45 Korekta Kinga Borusewicz
28.06.2017 10:42 Korekta Kinga Borusewicz
28.06.2017 10:40 Korekta Kinga Borusewicz
28.06.2017 10:34 Korekta Kinga Borusewicz
28.06.2017 10:32 Korekta Kinga Borusewicz
28.06.2017 10:27 Korekta Kinga Borusewicz