MOPS.DZP.322.3.12/2020 - Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby MOPS w Gdyni

Gdynia, dnia 10.04.2020 r.

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.12/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2020 24.04.2020 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2020 24.04.2020 r. godz. 12:00 w siedzibie  Zamawiającego.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania odbędzie się poprzez transmisję on-line. W związku z powyższym transmisja on-line rozpocznie się w dniu 22.04.2020 24.02.2020 r. od godziny 12:00. Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna na serwisie YouTube MOPS Gdynia.

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCYj2XJKyZPbl9Q-eV4PuA9Q

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: „W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni wszelka korespondencja (w tym również oferty) podlega 24 godzinnej kwarantannie, dlatego zaleca się składanie korespondencji (w tym ofert) z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Patrycja Pranszke
Ostatnio zmodyfikował: Honorata Woźniak
Data wytworzenia informacji: 10.04.2020
Data udostępnienia informacji: 10.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2020 13:30 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
18.05.2020 15:19 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
24.04.2020 15:06 Dodanie informacji Honorata Woźniak
21.04.2020 09:28 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
17.04.2020 14:46 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke