Informacja o udzieleniu zamówienia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Gdynia, dnia 09.09.2020 r.
Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.20/2020
 
Zamawiający zamieszcza informację o udzielniu zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa projektorów multimedialnych na potrzeby MOPS w Gdyni w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paulina Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2020
Data udostępnienia informacji: 09.09.2020