Dodatek osłonowy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia


Numer telefonu:
58 668-85-57
58 668-85-86
58 668-85-67
58 668-85-64
58 668-85-92

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1.      Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego,

2.      Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego INNYCH niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych,

3.      Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – TYLKO w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

W przypadku ujawnienia nowych okoliczności, stwierdzonych na podstawie dostarczonych dokumentów lub złożonych oświadczeń, może zaistnieć konieczność przedłożenia innych niż wyżej wymienionych dokumentów lub złozenia dodatkowych wyjaśnień przez Stronę.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego wraz z wymaganymi dokumentami (w kopercie oznaczonej Dodatek Osłonowy) można:

1. wrzucić do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
2. przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych,  ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format w pdf i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne.

Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy:

Termin złożenia wniosku:
Do 31 października 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.
W przypadku wniosku od 01.02.2022 r. do 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej.
Można podać adres email członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.

Wypłata dodatku osłonowego:
Najprostszym i najszybszym sposobem wypłaty dodatku osłonowego będzie przelew na konto bankowe. W tym celu należy podać we wniosku swój nr konta osobistego lub członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: 1.      Ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1),
2.      Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 3 stycznia 2022 r.
Inne informacje: Dodatek osłonowy przysługuje osobie, która:
spełnia kryterium dochodowe
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 gospodarstwo jednoosobowe  gospodarstwo wieloosobowe
          2100,00 zł netto           1500,00 zł netto

 
Przy ustalaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się dochód osiągnięty w roku bazowym, tj.:
2020 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
2021 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WAŻNE: we wniosku NIE PODAJE SIĘ dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych z tytułu na przykład: emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego,
zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, działalności gospodarczej,
zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 
PPKT.5.1
Jeżeli osoba z członków gospodarstwa domowego płaci alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku bazowym.

PPKT. 5.2
Zaznaczając opcję "TAK" wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego potwierdza osiągnięte dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( katalog ww. dochodów na stronie 7 i 8 wniosku). 
W takim wypadku konieczne jest wypełnienie części III wniosku.  


DODATKOWA INFORMACJA:
Źrodła ogrzewania takie jak - ogrzewanie miejskie CO, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe nie wymaga zaznaczenia we wniosku.
W I części wniosku zaznaczenie źródła ogrzewania dotyczy TYLKO tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze wymienione we wniosku, np. kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe itp.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
 
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

"Złotówka za złotówkę"
W przypadku dodatku osłonowego obwiązywać będzie tzw. zasada złotówkę za złotówkę.
Spowoduje to, że dodatek ten bedzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty bedzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Joanna Borodzicz
Ostatnio zmodyfikował: Monika Lademan
Data wytworzenia informacji: 05.01.2022
Data udostępnienia informacji: 05.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2022 10:59 Aktualizacja treści Monika Lademan
18.08.2022 10:57 Aktualizacja treści Monika Lademan
17.08.2022 08:33 Aktualizacja treści Monika Lademan
17.08.2022 08:32 Aktualizacja treści Monika Lademan
22.02.2022 11:26 Zmiana załącznika Joanna Wasilewska
22.02.2022 11:25 Zmiana załącznika Joanna Wasilewska
28.01.2022 10:16 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
21.01.2022 09:57 Zmiana załącznika Monika Lademan
18.01.2022 12:45 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
12.01.2022 09:02 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
12.01.2022 08:21 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
12.01.2022 08:20 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
12.01.2022 08:04 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
11.01.2022 14:26 Korekta Michał Kowalski
11.01.2022 11:17 Zmiana załącznika Monika Lademan
11.01.2022 11:10 Zmiana załącznika Monika Lademan
11.01.2022 11:04 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 10:56 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 10:53 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 10:28 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 10:15 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 08:44 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 08:43 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 08:37 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
11.01.2022 08:07 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
10.01.2022 11:36 Zmiana załącznika Monika Lademan
10.01.2022 09:43 Zmiana załącznika Monika Lademan
08.01.2022 09:12 Aktualizacja treści Beata Pukło
07.01.2022 13:17 Aktualizacja treści Beata Pukło
07.01.2022 13:16 Aktualizacja treści Beata Pukło
07.01.2022 07:01 Aktualizacja treści Monika Lademan
05.01.2022 14:21 Aktualizacja treści Monika Lademan
05.01.2022 14:11 Aktualizacja treści Monika Lademan
05.01.2022 12:50 Zmiana załącznika Monika Lademan
05.01.2022 12:46 Zmiana załącznika Monika Lademan
05.01.2022 12:16 Aktualizacja treści Monika Lademan
05.01.2022 11:38 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 11:37 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 11:33 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 11:24 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 11:21 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 11:20 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 10:53 Korekta Paulina Leszczyńska
05.01.2022 10:49 Korekta Paulina Leszczyńska
05.01.2022 10:35 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 10:32 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 10:22 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 10:17 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 10:15 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 07:32 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
05.01.2022 07:30 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz