Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej miasta Gdyni

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Gdyni.

Data publikacji strony internetowej:06.03.2017
Data ostatniej dużej aktualizacji: grudzień 2018.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. focus wokół elementów nawigacyjnych,
4. wyróżnienie odnośników,
5. mapa strony.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Kowalski, adres poczty elektronicznej m.kowalski@gdynia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2
miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy al. Marszałka Piłsudskiego 52-54

Wejście od al. Marszałka Piłsudskiego

1. Wejście główne:
a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;
b) możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcyjną i punktem obsługi osób z niepełnosprawnością;
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie wyklejone taśma kontrastującą, 2 windy dostępne dla osób poruszających się na wózku, informacja w kabinie w zapisie punktowym i informacją głosową (1 winda) ;
3. Opis dostosowań:
a) pochylnia wiodąca do sali obsługi mieszkańców i kas urzędu,
b) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w recepcji punkcie obsługi osób niepełnosprawnością;
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
bezpośrednio przy budynku znajduje się pięć bezpłatnych miejsc postojowych dedykowane osobom z niepełnosprawnością;
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl.
7. Toaleta:
na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość skorzystania z przewijaka dla dzieci. 

Wejście od ulicy Świętojańskiej

1. Wejście boczne:
a) wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika, wewnątrz znajdują się schody (pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastującą taśmą ) do pokonania których zainstalowana jest winda przychodowa,
b) możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem punktu obsługi osób z niepełnosprawnością,
c) po pokonaniu schodów platformą przyschodową możliwy dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego i Banku;

Wejście od ulicy Bema

1. Wejście boczne:
a) przeznaczone dla pracowników Urzędu i dostawców, dostępne bezpośrednio z chodnika, przy wejściu winda (opisana wcześniej),
b) możliwość bezpośredniego kontaktu ze pracownikiem obsługi strażnikiem miejskim,


II. Budynek mieszczący się przy ulicy 10 Lutego 24

1. Wejścia zapewniające swobodny dostęp, osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych; możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Straży Miejskiej;
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie, (pierwszy i ostatni stopień w ciągu wyklejony taśmą kontrastującą), winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, informacja głosowa w kabinie;
3. Opis dostosowań:
wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w portierni;
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
bezpośrednio przy budynku znajdują się dwa bezpłatne miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością;
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl.
7. Toaleta:
na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim


Aplikacja mobilna

Urząd Miasta Gdyni udostępnia następujące aplikacje mobilne:
- gdynia.pl w wersji dla systemu android
- gdynia.pl w wersji dla systemu iOS

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z pwoodu zniezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. występują informacje zaprogramowane w nieprawidłowej kolejności,
  2. występują elementy tekstowe i nietekstowe o zbyt niskim kontraście względem tła,
  3. na niektórych ekranach aplikacji brak jest konsekwentnej nawigacji,
  4. na niektórych ekranach aplikacji brak jest konsekwentnej identyfikacji,
  5. występują przyciski z nieprawidłowo przypisaną etykietą,
  6. występują elementy (kontrolki) interaktywne („klikalne”) bez przypisanej roli,
  7. „zaznaczony” (gwiazdka wypełniona) status i etykieta powinny brzmieć „Usiń z ulubionych”.Alternatywny dostęp do treści aplikacji mobilnej gdynia.pl jest zapewniony na Koncie Mieszkańca.

Oświadczenie sporządzono dnia 5 listopada 2021 r. na podstawie Raportu z badania dostępności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2020
Data udostępnienia informacji: 31.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2022 10:43 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
07.03.2022 10:43 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
07.03.2022 10:39 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
05.11.2021 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
18.03.2021 15:10 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.04.2020 12:18 Korekta Michał Kowalski
24.04.2020 12:01 Korekta Michał Kowalski
01.04.2020 08:30 Korekta Michał Kowalski
31.03.2020 17:11 Dodanie informacji Michał Kowalski