Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa wyposażenia rurociągu dalekosiężnego „R1” na terenie „Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu”, cz. działki nr 1980, obręb Oksywie, przy ul. Muchowskiego

RAA.6733.1.40.2022.JD-722/dz.1980                                                                                                             Gdynia, 05.12.2022r.


                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E
                                                                                 Prezydenta Miasta Gdyni
                                                                                    z dnia 05.12.2022 r.


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2372, z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 27.09.2022 r., została wydana w dniu 05.12.2022 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.40.2022.JD-722/dz.1980 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na: rozbudowie wyposażenia rurociągu dalekosiężnego „R1” – montaż komory czyszczaka z budową infrastruktury towarzyszącej: instalacji teletechnicznej i elektrycznej na terenie „Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu”, na terenie części działki nr 1980, obręb Oksywie - 0021 położonej przy ul. Muchowskiego w Gdyni.


Jednoczesnie informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. telefonu: 58 668 24 07.
                                                                                                                                    Z up. PREZYDENTA MIASTA


                                                                                                                                  mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                                          ARCHITEKT MIEJSKI
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor - mgr inż. Joanna Dudek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 05.12.2022
Data udostępnienia informacji: 07.12.2022