Decyzja środowiskowa dla planowanego przetwarzania odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Hutniczej 38 w Gdyni


 
 
 
 
 
ROD.6220.8.2023.PW                                                                        Gdynia, 22.09.2023r.
za dowodem doręczenia 
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz  § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), Prezydent Miasta Gdyni,                  po zapoznaniu się z wnioskiem spółki Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. ul. Hutnicza 38, 81-061 Gdynia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Hutniczej 38” oraz podstawowymi informacjami o planowanym przedsięwzięciu zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku oraz po zasięgnięciu opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie z dnia 18.07.2023r. znak: RDOŚ-Gd.WOO.4220.403.2023.IB.1),
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku (opinia z dnia 22.06.2023r. znak: GD.ZZŚ.3.4901.234.2.2023.KK).
 
orzeka
 
1.  stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Hutniczej 38”
 
2.  określić następujące warunki korzystania ze środowiska:
2.1 dla etapu realizacji przedsięwzięcia:
a)    teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych,
b)    w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot,
c)    odpady powstające w trakcie realizacji gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów.
 
2.2 dla etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
a)    teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych,
b)    w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot,
c)    odpady przewozić w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem, np. poprzez przykrycie plandekami,
d)    zapobiegać rozprzestrzenianiu się odpadów, w tym ich rozwiewaniu, poprzez zlokalizowanie miejsca ich magazynowania w kontenerze lub naczepie, pod przykryciem,
e)    eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, od 6.00 do 22.00,
f)     wyposażyć instalację w materiały sorbentowe do ograniczania i likwidacji ewentualnych wycieków substancji zaolejonych,
3. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
 
Spółka Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. ul. Hutnicza 38, 81-061 Gdynia wystąpiła z wnioskiem z dnia 27.01.2023r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Hutniczej 38”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 1160, obręb 0012 Cisowa, Gdynia.
Wniosek wpisano do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku, na stronie internetowej www.ekoportal.pl. pod numerem 364/2023 oraz do bazy o ocenach oddziaływania na środowisko.
Do wniosku, uzupełnionego ostatecznie w dniu 29.03.2023r., dołączono wymagane art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokumenty, tj.:
·          poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej,
·          mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy, sporządzoną na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,  zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy,
·          kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egzemplarze w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej).
Z uwagi na to, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy, o wszczęciu postępowania oraz o innych podjętych czynnościach i wydanych dokumentach strony zawiadamiano Obwieszczeniami Prezydenta Miasta Gdyni, które umieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni.
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem z dnia 05.04.2023r. znak ROD.6220.8.2023.PW oraz obwieszczeniem znak ROD.6220.8.2023.PW z dnia 05.04.2023r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z wezwaniem do uzupełnienia braków merytorycznych znak ROD.6220.8.2023.PW z dnia 05.04.2023r.,  wnioskodawca złożył wyjaśnienia pismem z dnia 31.05.2023r.
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przetwarzaniu opadów innych niż niebezpieczne, które stanowić będą opakowania z papieru i tektury, w ilości poniżej 10Mg/dobę.
Planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma nastąpić przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w odniesieniu do art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy.
W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, Prezydent Miasta Gdyni.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla planowanego przedsięwzięcia przewidziano dwa warianty:
- wariant I – inwestycyjny, polegający na przetwarzaniu opadów innych niż niebezpieczne, które stanowić będą opakowania z papieru i tektury, w ilości poniżej 10Mg/dobę. W wyniku przeprowadzonego procesu przetwarzania powstanie materiał wypełniająco – amortyzujący, za pomocą którego będzie można zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłkom podczas transportu,
- wariant II – alternatywny. Inwestor rozważał zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów, a następnie sprzedaż gotowych produktów – wypełniacza innym podmiotom. Wiązałoby się to z potrzebą zapewnienia większej powierzchni przeznaczonej pod planowaną inwestycję oraz dłuższego zaangażowania pracownika, a także większej ilości pozyskiwanej makulatury. Inwestor zdecydował o prowadzeniu procesu wyłącznie na potrzeby własne.
Do realizacji przyjęto wariant I, który uznano za najkorzystniejszy, z punktu widzenia ochrony środowiska, w tym wpływu na ludzi. Planowana lokalizacja jest optymalna ze względu na przeznaczenie tego terenu, uzbrojenie oraz dobrą komunikację. Ograniczona liczba zabudowań mieszkalnych i brak obszarów chronionych w najbliższej okolicy oraz sąsiadująca zabudowa usługowa zmniejszają znacząco ryzyko powodowania uciążliwości przez planowaną inwestycję.
Nie rozważano wariantu lokalizacyjnego na innej nieruchomości, gdyż planowana działalność w innym miejscu nie byłaby uzasadniona ekonomicznie ani środowiskowo. Rozważano natomiast różne lokalizacje na przedmiotowej działce. Wybrana lokalizacja zapewnia najlepszą logistykę i organizację procesu. Na przedmiotowej działce znajduje się magazyn, w którym odbywać się będzie proces pakowania towarów przeznaczonych do wysyłki, z wykorzystaniem gotowego produktu – wypełniacza, powstałego w wyniku procesu przetwarzania. Działka, na której będzie zlokalizowane planowane zamierzenie położona jest na obszarze przemysłowo–usługowym, jest odpowiednio duża, posiada odpowiednie zaplecze socjalne, dostępność mediów oraz dojazd.
 
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.
W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy  do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy oraz po zasięgnięciu opinii:
1)   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
2)   organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy,  w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1  pkt 1-3a, 10 – 19, 21-29 ustawy oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy,
3)   organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy,
4)   organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:  Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.), dla której wymagane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz.1169), uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Nie jest więc wymagane zasięgnięcie opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3) ustawy.
Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdza się brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydawana jest po zasięgnięciu opinii w/w organów.
W związku z powyższym pismami z dnia 05.06.2023r. znak ROD.6220.8.2023.PW wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Dyrektora Zarządu  Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie z dnia 18.07.2023r. znak: RDOŚ-Gd.WOO.4220.403.2023.IB.1 data wpływu: 24.07.2023r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków.
Pismem z dnia 22.06.2023r. (data wpływu: 26.06.2023r.) nr GD.ZZŚ.3.4901.234.1.2023.KK  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni nie udzielił w przewidzianym terminie odpowiedzi. Zgodnie z brzmieniem art. 78 ust.4 ustawy niewydanie w ciągu 14 dni opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia w zakresie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy tutejszy organ ustalił i zważył co następuje:
1)    rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)    skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury.
Planowana działalność będzie prowadzona na fragmencie działki ewidencyjnej nr 1160, obręb 0012 Cisowa, miasto Gdynia. Jest to obszar już przekształcony, stanowiący teren zakładu – magazyn.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie będzie wynosiła ok. 60 m2. W miejscu tym ustawiony będzie kontener lub naczepa burtowa przykryta plandeką, w którym odbywać się będzie wstępne magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetwarzania, a następnie przetwarzanie – cięcie kartonów. W ramach prowadzonej działalności zakładana jest możliwość przetwarzania odpadów w ilości do 10 Mg/rok.
Wnioskodawca zakłada dwie możliwości pozyskiwania surowca przeznaczonego do przetwarzania:
1. Inwestor pozyskiwać będzie od podmiotów zewnętrznych używane kartony. Zgromadzone kartony zostaną posegregowane na te, które nadają się do dalszego użytku i na nienadające się do użytku. Na tym etapie wytworzone zostaną odpady o kodzie 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury. Odpady te będą magazynowane w wyznaczonym i oznaczonym miejscu, zlokalizowanym w północno-zachodniej części działki ewidencyjnej nr 1160, w specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze lub naczepie, aby zabezpieczyć je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Po zgromadzeniu wystarczającej ilości, odpady będą podlegać procesowi przetwarzania tj. zostaną pocięte na wypełniacz.
2. Inwestor pozyskiwać będzie odpady kartonowe o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury. Odpady te w pierwszej kolejności zostaną poddane procesowi przetwarzania – segregacji. Zostaną posegregowane na te, które nadają się do dalszego użytku oraz na te, które poddane zostaną dalszemu procesowi przetwarzania. Odpady wymagające dalszego przetwarzania, zgromadzone zostaną w wyznaczonym i oznaczonym miejscu, zlokalizowanym w północno-zachodniej części działki ewidencyjnej nr 1160 w specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze lub naczepie, aby zabezpieczyć je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Po zgromadzeniu wystarczającej ilości, odpady będą podlegać procesowi przetwarzania tj. zostaną pocięte na wypełniacz.
Proces przetwarzania (cięcia) kartonów będzie się odbywał za pomocą nacinarki do kartonów, która będzie ustawiona w kontenerze lub naczepie.
Maszyna wykonywać będzie dwa typy wypełniacza:
− przestrzenny (wstępnie uformowany materiał znacznie ułatwia proces pakowania, posiada lepsze właściwości amortyzujące),
− płaskie maty (nacięta mata wygodna w przypadku owijania lub przekładania produktów).
Zakłada się maksymalnie przetwarzanie do 10 Mg odpadów w okresie roku.
Gotowe wypełniacze transportowane będą za pomocą ręcznego wózka do magazynu, znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości, w którym znajduje się punkt pakowania towarów przeznaczonych do wysyłki.
b)   powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w strefie przemysłowej, w otoczeniu innych zakładów produkcyjno–usługowych.
Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania brak jest inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź inwestycji, dla których toczą się postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakłady przemysłowe posiadające instalacje potencjalnie szczególnie uciążliwe dla środowiska, objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego na terenie Gdyni to: Elektrociepłownia Gdyńska, Galwanizernia Radmor Sp. z o.o., EUROGAZ-GDYNIA Sp. z o.o. i CTL Północ Sp. z o.o. Najbliżej planowanej inwestycji zlokalizowany jest zakład Elektrociepłownia Gdańska w odległości ok. 1,45 km.
Zakłady w Gdyni stwarzające zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej to: Morski Terminal LPG ONICO GAS Sp. z o.o., KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA Sp. z o.o., EUROGAZ GDYNIA Sp. z o.o. Spośród nich najbliżej planowanego przedsięwzięcia znajduje się EUROGAZ GDYNIA Sp. z o.o. w odległości ok. 3,6 km.
Ze względu na znaczną odległość powyższych zakładów oraz na znikome oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się zaistnienia możliwości ich skumulowanego oddziaływania.
c)    różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby wody i powierzchni ziemi:
Według danych z rejestru gruntów teren działki ewidencyjnej nr 1160 stanowią tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba.
Planowana inwestycja położona jest na obszarze zabudowy przemysłowo–usługowej w sąsiedztwie innych obiektów produkcyjnych, magazynowych i usługowych.
Działka jest ogrodzona, zagospodarowana, oświetlona i monitorowana. Miejsce przeznaczone pod planowane zamierzenie jest utwardzone płytami betonowymi. Nieruchomość jest uzbrojona w instalację wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacyjną, gazową i ciepłowniczą. Część socjalna znajduje się w budynku magazynowym, znajdującym się na przedmiotowej nieruchomości.
Obszar przedsięwzięcia nie przedstawia wysokiej wartości przyrodniczej, jest silnie przekształcony, utwardzony płytami betonowymi, pozbawiony szaty roślinnej. Jedynie na fragmentach nieruchomości nr 1160, wzdłuż ogrodzenia (poza planowanym przedsięwzięciem), znajdują się niewielkie fragmenty czynne biologicznie charakteryzujące się ubogą różnorodnością biologiczną charakterystyczną dla terenów przekształconych antropogenicznie.
Podczas wizyty terenowej nie odnotowano obecności płazów, gadów, ptaków i ssaków. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje usunięcia drzew ani krzewów.
Etap realizacji ograniczy się jedynie do postawienia kontenera/naczepy w miejscu przeznaczonym pod planowaną działalność oraz transportem i wstawieniem nacinarki do kartonów, nie będzie wiązał się z wykorzystywaniem wody ani surowców.
Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie wykorzystywana woda, surowce oraz materiały.
Analizowany teren posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będzie następowało zużycie energii elektrycznej do zasilania maszyny przeznaczonej do przetwarzania zużytych kartonów.
d)   emisji i występowania innych uciążliwości:
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczony do postawienia kontenera/naczepy w miejscu przeznaczonym pod planowaną działalność oraz transportu i wstawienia nacinarki do kartonów.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje nieznaczną emisję zanieczyszczeń pyłowych, wynikającą z procesu cięcia kartonów. Będzie to pył szybkoopadający, nie zawieszony. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia emisja będzie następowała z procesów przetwarzania odpadów oraz ruchu pojazdu. Szacuje się czas pracy maszyny przeznaczonej do cięcia kartonów: maksymalnie 2 h/dobę. Ponadto zakłada się ruch średnio 1 pojazdu dostawczego dziennie, który będzie ograniczony do przyjazdu i wyładunku kartonów.
Uwzględniając skalę przedmiotowego przedsięwzięcia należy uznać, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. Emitowane pyły nie będą przekraczały wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ani poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na otoczenie, a jej ewentualna uciążliwość zamknie się w granicach działki Inwestora.
Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z emisją hałasu od urządzenia – nacinarki do kartonów. Z uwagi na fakt, że w porze nocnej nie będzie prowadzona działalność zakładu, emisja hałasu do środowiska od przedmiotowej działalności będzie występować wyłącznie w porze dziennej.
Uwzględniając poziom mocy akustycznej nacinarki do kartonów oraz jej czas pracy oceniono, iż równoważny poziom dźwięku nie będzie wyższy niż 60 dB.
Biorąc pod uwagę parametry maszyny, przewidywany czas pracy, jak również lokalizację obiektów podlegających ochronie akustycznej i ich znaczną odległość od źródła hałasu, należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą generowane ścieki technologiczne ani bytowe.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zagospodarowywane będą w całości w granicach nieruchomości Inwestora, bez jakiegokolwiek oddziaływania na grunty sąsiednie.
e)   ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie istnieje zagrożenie poważną awarią. Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło instalacji o dużym, ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Do instalacji nie będą przyjmowane odpady niebezpieczne decydujące o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Na analizowanym terenie nie odnotowano wstrząsów sejsmicznych, nie ma osuwisk ziemi ani nie istnieje zagrożenie powodzią. Ekstremalne temperatury, susze, ani występowanie szkodników czy chorób zakaźnych nie mają bezpośredniego wpływu na analizowaną inwestycję.
Jako najbardziej prawdopodobne należy uznać możliwość pojawienia się intensywnych wiatrów i wyładowań atmosferycznych. Jednak nie stanowią one zagrożenia dla prowadzonego procesu przetwarzania odpadów. Uwzględniając możliwość pojawienia się porywistych wiatrów, odpady będą gromadzone w sposób uporządkowany, zapobiegający ich przemieszczaniu w ustawionym na wyznaczonym terenie kontenerze/naczepie. Tam też prowadzony będzie proces przetwarzania – cięcia kartonów.
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie będzie wykorzystywana woda, surowce i materiały. Przedsięwzięcie nie spowoduje emisji gazów cieplarnianych, nie będzie miało negatywnego wpływu na klimat, jednocześnie zapobiegnie emisji gazów cieplarnianych poprzez zaoszczędzenie surowców, które trzeba byłoby przetworzyć w celu produkcji wypełnienia niezbędnego do transportu. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu.
W przypadku planowanego przedsięwzięcia adaptacja do zmian klimatu będzie miała na celu zwiększenie odporności planowanej inwestycji przed skutkami zmian klimatu. Upały, susza, ekstremalne opady i  powodzie nie będą miały wpływu na eksploatację planowanego przedsięwzięcia.
f)    przewidywanych ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie:
W przedmiotowym przedsięwzięciu nie wystąpi etap realizacji – związany będzie on jedynie z postawieniem kontenera/naczepy w miejscu przeznaczonym pod planowaną działalność oraz transportem i wstawieniem nacinarki do kartonów.
W wyniku planowanego procesu przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, mogą sporadycznie powstać niewielkie ilości odpadów o kodzie 19 12 01 – papier i tektura. Sytuacja taka może mieć miejsce w wyniku ewentualnej awarii maszyny przeznaczonej do cięcia kartonów.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu odpadów na ludzi i środowisko.
g)   zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Nie przewiduje się zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi związanych z emisjami od planowanego przedsięwzięcia.
W przedmiotowym przedsięwzięciu etap realizacji polegać będzie na postawieniu kontenera/naczepy w miejscu przeznaczonym pod planowaną działalność oraz transporcie i wstawieniu nacinarki do kartonów.
W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia emisja będzie następowała z procesów przetwarzania odpadów oraz ruchu pojazdu. Szacuje się czas pracy maszyny przeznaczonej do cięcia kartonów: maksymalnie 2 h/dobę. Ponadto zakłada się ruch średnio 1 pojazdu dostawczego dziennie, który będzie ograniczony do przyjazdu i wyładunku kartonów.
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 397 m w kierunku południowym, w kierunku wschodnim – zabudowania mieszkalne są zlokalizowane w odległości ok. 613 m.
Biorąc pod uwagę parametry maszyny, przewidywany czas pracy, jak również lokalizację obiektów podlegających ochronie akustycznej i ich znaczną odległość od źródła hałasu, należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej.
Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na zdrowie ludzi i warunki ich życia.
2.    usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a)    obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
Planowana inwestycja nie jest położona ani nie znajduje się w obrębie obszarów wodno-błotnych ani o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek. Najbliżej położonym obszarem tego typu jest rezerwat Kacze Łęgi, ok. 8 km. od miejsca inwestycji.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznym oddaleniu od obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym w ramach Konwencji Ramsarskiej z 1971 roku. Wg spisu tych obszarów, najbliższym obszarem ramsarskim jest „Ujście Wisły”, położony ok. 38 km na północny wschód od terenu inwestycji.
Granica obszaru inwestycji znajduje się w odległości ok. 1,5 km od Cisowskiej Strugi. W odległości ok. 4 km na zachód od przedmiotowego terenu przepływa Zagórska Struga.
b)   obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie leży w obszarze wybrzeży i środowiska morskiego, znajduje się w odległości ok. 6,8 km na wschód od wybrzeża Morza Bałtyckiego.
c)    obszary górskie lub leśne:
Planowane przedsięwzięcie położone jest w odległości około 440 km od Gór Świętokrzyskich.  Najbliższe grunty leśne zlokalizowane są w odległości ok. 910 m na w kierunku południowym od granicy działki inwestycyjnej.
d)   obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 „Subniecka Gdańska”.
Na terenie inwestycji nie znajdują się ujęcia wód podziemnych. Najbliższym ujęciem wód podziemnych jest ujęcie „Rumia”. Odległość od granicy dz. 1160 do wyznaczonej granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia Rumia wynosi ok. 380 m, odległość do najbliżej zlokalizowanej studni (nr 25B) wynosi ok. 1250 m, jest to też odległość do wyznaczonego terenu ochrony bezpośredniej dla ww studni.
e)    obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
 
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000.
Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:
-  ok. 7,4 km na wschód Zatoka Pucka PLB220005;
Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336) to:
-  ok. 0,9 km na południowy wschód Trójmiejski Park Krajobrazowy;
-  ok. 2,95 km na południowy wschód rezerwat przyrody Cisowa.
Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 1,89 km od planowanej inwestycji – Lasy Trójmiejskie południowy KPn-20E.
Zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd.WOO.4220.403.2023.IB.1 z dnia 18.07.2023r. planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. Z uwagi na lokalizację poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja inwestycji w terenie zabudowanym, przemysłowym nie będzie miała wpływu na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
f)      obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Teren inwestycji znajduje się na obszarze aglomeracji trójmiejskiej, na którym stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu - Uchwała Nr 307/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r., poz. 4240) zmienionego Uchwałą nr 602/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniającą uchwałę nr 307/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia w zakresie hałasu. Planowane przedsięwzięcie nie graniczy z obszarami wymagającymi ochrony akustycznej. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 397 m w kierunku południowym od terenu inwestycji. Dla najbliższych obszarów podlegających ochronie akustycznej (rejon ul. Piaskowej) brak jest istotnego oddziaływania hałasu przemysłowego od istniejących instalacji. Na podstawie mapy hałasu stwierdza się dla tego obszaru wysoki poziom immisji hałasu kolejowego oraz drogowego dla pory dnia.
g)   obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków ani obszary i strefy ochrony konserwatorskiej.
Na obszarze opracowania nie występują zabytki archeologiczne podlegające ochronie.
W odległości ok. 5,64 km na południe od planowanej inwestycji znajduje się najbliższa strefa ochrony archeologicznej wpisana do rejestru zabytków. W odległości ok. 5,75 km w kierunku południowo-wschodnim od planowanej inwestycji znajdują się najbliższe obszary wpisane do rejestru zabytków.
h)   gęstość zaludnienia:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dzielnicy Cisowa. Gęstość zaludnienia ww. dzielnicy wynosi 1 899 osób/km2 (opracowanie: Wydział Strategii na podstawie danych Ewidencji Meldunków UM Gdyni na koniec 2022r.). 
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 397 m w kierunku południowym, w kierunku wschodnim – zabudowania mieszkalne są zlokalizowane w odległości ok. 613 m.
Oddziaływanie przedsięwzięcia przejawiać się będzie głównie na etapie jego eksploatacji. Emisja będzie następowała z procesów przetwarzania odpadów oraz ruchu pojazdu. Szacuje się czas pracy maszyny przeznaczonej do cięcia kartonów: maksymalnie 2 h/dobę. Ponadto zakłada się ruch średnio 1 pojazdu dostawczego dziennie, który będzie ograniczony do przyjazdu i wyładunku kartonów.
Biorąc pod uwagę parametry maszyny, przewidywany czas pracy, jak również lokalizację obiektów podlegających ochronie akustycznej i ich znaczną odległość od źródła hałasu, należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej.
i)     obszary przylegające do jezior:
Przedsięwzięcie nie będzie położone w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. Najbliżej położony zbiornik wodny to Jezioro Osowskie, zlokalizowany w odległości ok. 12 km.
j)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Najbliższe uzdrowisko to miasto Sopot, znajdujące się w odległości około 13 km.
k)    wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:
·      zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001047929 i nazwie Zagórska Struga. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): dobry stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Zagórska Struga od ujścia do jazu w miejscowości Rumia (dla troci wędrownej); stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
·      jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego .
W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 916 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów chronionych.
Pismem z dnia 22.06.2023r. GD.ZZŚ.3.4901.234.1.2023.KK Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku stwierdził, że: uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływała na stan jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także nie będzie miała negatywnego wpływu na osiąganie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.
3.    rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, wynikające z:
a)   zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Przedsięwzięcie usytuowane jest w dzielnicy Cisowa, której ogólna liczba mieszkańców kształtuje się na poziomie 10 975 (opracowanie: Wydział Strategii na podstawie danych Ewidencji Meldunków UM Gdyni na koniec 2022r.).
Według danych z rejestru gruntów, teren działki ewidencyjnej nr 1160, stanowią tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba.
Planowana inwestycja położona jest na obszarze zabudowy przemysłowo–usługowej w sąsiedztwie innych obiektów produkcyjnych, magazynowych i usługowych. W sąsiedztwie zakładu nie występuje zabudowa mieszkaniowa jedno ani wielorodzinna.
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 397 m w kierunku południowym, w kierunku wschodnim – zabudowania mieszkalne są zlokalizowane w odległości ok. 613 m.
Przedmiotowa nieruchomość graniczy:
− od północy z terenami przemysłowymi, następnie kolejowymi;
− od wschodu z terenami przemysłowymi;
− od południa z terenami przemysłowymi, następnie kolejowymi,
− od południowego-wschodu z terenami przemysłowymi, a następnie z siedzibą firmy Elektrotechnika Mors;
− od zachodu z terenami kolejowymi, następnie z terenami przemysłowymi.
Zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na najbliżej położone tereny mieszkaniowe.
b)   transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
W związku z rodzajem i wielkością emisji oraz lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
c)   charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
W przedmiotowym przedsięwzięciu nie wystąpi etap realizacji, za wyjątkiem postawienia kontenera/naczepy w miejscu przeznaczonym pod planowaną działalność oraz transportu i wstawienia nacinarki do kartonów.
Droga dojazdowa do przedmiotowego terenu, zlokalizowana jest od strony południowej tj. od ul. Hutniczej, a następnie prowadzi przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na wschód od planowanego przedsięwzięcia na działce nr 1162.
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 397 m w kierunku południowym, w kierunku wschodnim – zabudowania mieszkalne są zlokalizowane w odległości ok. 613 m.
Planowana inwestycja położona jest na obszarze zabudowy przemysłowo–usługowej w sąsiedztwie innych obiektów produkcyjnych, magazynowych i usługowych.
Działka jest ogrodzona, zagospodarowana, oświetlona i monitorowana. Miejsce przeznaczone pod planowane zamierzenie jest utwardzone płytami betonowymi. Nieruchomość jest uzbrojona w instalację wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacyjną, gazową i ciepłowniczą. Część socjalna znajduje się w budynku magazynowym, znajdującym się na przedmiotowej nieruchomości.
Analizowany teren posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będzie następowało zużycie energii elektrycznej do zasilania maszyny przeznaczonej do przetwarzania zużytych kartonów.
Planowane szacowane zużycie energii elektrycznej:
moc urządzenia – 1,1 kW
czas pracy urządzenia maksymalnie ok. – 2 h/d
Zużycie energii elektrycznej w ramach planowanego zamierzenia wyniesie ok. 2,2 kWh/d.
W ciągu roku zużycie energii elektrycznej, przy założeniu pracy przez 5 dni w tygodniu, będzie wynosiło ok. 554,4 kW
d)   prawdopodobieństwa oddziaływania:
Oddziaływanie przedsięwzięcia przejawiać się będzie głównie na etapie jego eksploatacji. Emitowane pyły nie będą przekraczały wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ani poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na otoczenie.
Biorąc pod uwagę parametry maszyny, przewidywany czas pracy, jak również lokalizację obiektów podlegających ochronie akustycznej i ich znaczną odległość od źródła hałasu, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą generowane ścieki technologiczne ani bytowe.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zagospodarowywane będą w całości w granicach nieruchomości Inwestora, bez jakiegokolwiek oddziaływania na grunty sąsiednie.
e)   czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
W przedmiotowym przedsięwzięciu nie wystąpi etap realizacji, za wyjątkiem postawienia kontenera/naczepy w miejscu przeznaczonym pod planowaną działalność oraz transportu i wstawienia nacinarki do kartonów. Oddziaływania na etapie eksploatacji nie będą powodowały przekroczeń wartości dopuszczalnych.
f)    powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania, uwzględniając skalę i charakter inwestycji, nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, których obecność wraz z analizowanym działaniem prowadziłaby do skumulowania oddziaływań na środowisko. W związku z powyższym nie powstanie skumulowanie oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
g)   możliwości ograniczenia oddziaływania:
 
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w trakcie eksploatacji inwestycji, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano m.in. następujące rozwiązania:
·         Inwestor będzie prowadził ewidencję odpadów oraz wymaganą przepisami sprawozdawczość,
·         miejsce przeznaczone na tymczasowe magazynowanie odpadów będzie uporządkowane,
·         odpady przeznaczone do przetwarzania gromadzone będą w kontenerze/naczepie przystosowanym pojemnościowo do tymczasowego magazynowania przedmiotowych odpadów,
·         miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem właściwego odpadu,
·         proces przetwarzania odpadów będzie prowadzony wyłącznie w porze dziennej,
·         maszyna do cięcia kartonów będzie systematycznie kontrolowana i utrzymywana w dobrym stanie technicznym, aby nie spowodować nadmiernej emisji hałasu oraz zużycia energii, ograniczając również ryzyko wystąpienia awarii,
·         stosowane będzie urządzenie o możliwie niskim poziomie mocy akustycznej,
·         czas trwania procesu przetwarzania ograniczony będzie do niezbędnego minimum,
·         zapewniony będzie monitoring wizyjny zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 
Mając na względzie powyższe oraz wobec faktu, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, wyraziły opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni nie udzielił w przewidzianym terminie odpowiedzi co zgodnie z art. 78 ust.4 ustawy  traktuje się jako brak zastrzeżeń, Prezydent Miasta Gdyni stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 21.08.2023r znak: ROD.6220.8.2023.PW oraz obwieszczeniem z dnia 21.08.2023r znak: ROD.6220.14.2023.PW poinformowano strony o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z ww. zawiadomieniem strony nie wniosły uwag co do zebranych dowodów                        i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.
 
Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy w niniejszej decyzji określono warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. Ww. warunki przyjęto uwzględniając z niewielkimi modyfikacjami wymagania określone w ww. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.
 
W trakcie postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie.
 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
 
Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia.
Opr. P. Wywioł
Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jakub Sokolnicki
Kierownik Referatu
Ocen Środowiskowych
 
Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jakub Sokolnicki
Kierownik Referatu
Ocen Środowiskowych
 
 
Otrzymują:
Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. ul. Hutnicza 38, 81-061 Gdynia
2.    Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a. (poprzez obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni.),
3.    aa.
Do wiadomości:
1.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2.    Dyrektor  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Al. Grunwaldzka 184 80-266 Gdańsk
3.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Starowiejska 50,                           81-356 Gdynia,
 
Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.) - wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - część I pkt 45 i część IV, pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wpłaty dokonano na rachunek nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, zgodnie z dołączonymi potwierdzeniami wykonania operacji, w dniu 06.03.2023r.
Adnotacje o opłacie skarbowej sporządziła        
Patrycja Wywioł
główny specjalista

 
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr ROD.6220.8.2023.PW z dnia 22.09.2023r.
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Hutniczej 38”
 
Planowana działalność będzie prowadzona na fragmencie działki ewidencyjnej nr 1160, obręb 0012 Cisowa, miasto Gdynia. Jest to obszar już przekształcony, stanowiący teren zakładu – magazyn.
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie będzie wynosiła ok. 60 m2. W miejscu tym ustawiony będzie kontener lub naczepa burtowa przykryta plandeką, w którym odbywać się będzie wstępne magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetwarzania, a następnie przetwarzanie – cięcie kartonów. W ramach prowadzonej działalności zakładana jest możliwość przetwarzania odpadów w ilości do 10 Mg/rok.
Wnioskodawca zakłada dwie możliwości pozyskiwania surowca przeznaczonego do przetwarzania:
1. Inwestor pozyskiwać będzie od podmiotów zewnętrznych używane kartony. Zgromadzone kartony zostaną posegregowane na te, które nadają się do dalszego użytku i na nienadające się do użytku. Na tym etapie wytworzone zostaną odpady o kodzie 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury. Odpady te będą magazynowane w wyznaczonym i oznaczonym miejscu, zlokalizowanym w północno-zachodniej części działki ewidencyjnej nr 1160, w specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze lub naczepie, aby zabezpieczyć je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Po zgromadzeniu wystarczającej ilości, odpady będą podlegać procesowi przetwarzania tj. zostaną pocięte na wypełniacz.
2. Inwestor pozyskiwać będzie odpady kartonowe o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury. Odpady te w pierwszej kolejności zostaną poddane procesowi przetwarzania – segregacji. Zostaną posegregowane na te, które nadają się do dalszego użytku oraz na te, które poddane zostaną dalszemu procesowi przetwarzania. Odpady wymagające dalszego przetwarzania, zgromadzone zostaną w wyznaczonym i oznaczonym miejscu, zlokalizowanym w północno-zachodniej części działki ewidencyjnej nr 1160 w specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze lub naczepie, aby zabezpieczyć je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Po zgromadzeniu wystarczającej ilości, odpady będą podlegać procesowi przetwarzania tj. zostaną pocięte na wypełniacz.
Proces przetwarzania (cięcia) kartonów będzie się odbywał za pomocą nacinarki do kartonów, która będzie ustawiona w kontenerze lub naczepie.
Maszyna wykonywać będzie dwa typy wypełniacza:
− przestrzenny (wstępnie uformowany materiał znacznie ułatwia proces pakowania, posiada lepsze właściwości amortyzujące),
− płaskie maty (nacięta mata wygodna w przypadku owijania lub przekładania produktów).
Zakłada się maksymalnie przetwarzanie do 10 Mg odpadów w okresie roku.
Gotowe wypełniacze transportowane będą za pomocą ręcznego wózka do magazynu, znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości, w którym znajduje się punkt pakowania towarów przeznaczonych do wysyłki.
Opr. P. Wywioł

 
 
Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jakub Sokolnicki
Kierownik Referatu
Ocen Środowiskowych
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Patrycja Wywioł
Data wytworzenia informacji: 22.09.2023
Data udostępnienia informacji: 22.09.2023