Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROD.6220.16.2021.IZ

ROD.6220.16.2021.IZ                                                                
Gdynia, dn. 24.01.2022r.
 
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 wrzesień 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1839) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni, działki nr 54, 62, 65, 91, 92, 93 obręb 0018 Leszczynki oraz po:
-       zapoznaniu się z podstawowymi informacjami o planowanym przedsięwzięciu zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku,
-       zasięgnięciu opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie
z dnia 22.11.2021r. znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.948.2021.KSZ.1.),
Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opinia znak GD.ZZŚ.3.435.527.1.2021.KG z dnia 8.12.2021r.),
orzekam:
1.     stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni, działki nr 54, 62, 65, 91, 92, 93 obręb 0018 Leszczynki,
2.     określić następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji:
a.     unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych,
b.     unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień,
 c.      wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń,
d.     zaplecze budowy i plac budowy wyposażyć w środki do usuwania ewentualnych rozlewów i wycieków substancji zanieczyszczających środowisko gruntowo – wodne, w tym m.in.: do usuwania wycieków olejów
i substancji ropopochodnych,
e.     w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot,
f.       zaplecze budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot,  
g.     po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie,
h.     odpady powstające na terenie budowy gromadzić w sposób selektywny,
w miejscach i pojemnikach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania,
i.        prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w porze dziennej,
w godzinach 6.00 – 22.00,
j.        zaplecze budowy zlokalizować w możliwie największej odległości od terenów chronionych akustycznie,
k.      drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczyć na czas budowy przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami – bez uszkodzenia kory,
l.        nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa,
m.   w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów,
n.     materiały sypkie transportować pod przykryciem oraz składować w sposób zabezpieczający przed pyleniem (np. stosowanie plandek, osłon, silosów, zapewnienie optymalnej wilgotności); teren budowy, w okresach panującej suszy, zraszać wodą,
3. uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
W dniu 11.08.2021r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., (ul. Opata Hackiego 14, 81 – 213 Gdynia) reprezentowane przez pełnomocnika  wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni, działki nr 54, 62, 65, 91, 92, 93 obręb 0018 Leszczynki.
Pełnomocnik, zgodnie z treścią pełnomocnictwa z dnia 06.07.2021r., był umocowany do reprezentowania inwestora do dnia 31.12.2021r.
Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 02.09.2021r.
W związku z powyższym, wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty, określone w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej w uzasadnieniu ustawą, tj.:
-       kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych),
-       poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy,
-       mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy,
-       analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565).
Braki merytoryczne karty informacyjnej przedsięwzięcia zostały uzupełnione
w dniu 15.10.2021r.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni.
Dla niniejszej inwestycji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozpatrywano następujące warianty realizacji:
-        wariant I – zakłada budowę tradycyjnej sieci kanałowej. Sieci ciepłownicze prowadzone są w kanałach ciepłowniczych. Podstawowym elementem systemu są rurociągi, armatura i osprzęt oraz budowle techniczne (kanały ciepłownicze, komory).
Rurociągi stalowe, niezależnie od sposobu układania, zabezpiecza się w trakcie budowy izolacją cieplną, chroniącą przed stratami ciepła, wilgocią
i uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacja jest wykonana z izolacji właściwej (np. pianka poliuretanowa, wełna mineralna), hydroizolacji oraz płaszcza ochronnego (np. blacha stalowa, tworzywa sztuczne), zabezpieczającego izolację właściwą przed niekorzystnym wpływem otoczenia.
-        wariant II - przewiduje budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych. Sieci ciepłownicze preizolowane to układ rur stalowych (przewodowych) zintegrowanych fabrycznie z izolacją termiczną i powleczonych powłoką z polietylenu, wyposażonych w systemy sygnalizacji awarii oraz kształtek, układanych bezpośrednio w gruncie. Przewody zasilające posiadają tzw. izolację plus (dodatkową), aby zminimalizować straty do gruntu, natomiast przewody powrotne izolację standard (parametry sieci to 120/65 – parametry temperaturowe czynnika grzewczego).
Do realizacji przyjęty został wariant II.
Wariant ten pozwala na niższe niż w sieciach kanałowych straty ciepła w procesie przesyłu (dobra izolacyjność termiczna, ciągłość izolacji, sucha izolacja). Pozwala prowadzić stały nadzór stanu izolacji rurociągów dzięki instalacji alarmowej (szybka lokalizacja i usunięcie stanu awaryjnego). Rury preizolowane zalicza się do rur zespolonych. Z uwagi na ich fabryczne wykonanie, stanowią system kompletny, gotowy do układania - ułatwia to pracę instalatora, zmniejsza czas układania i obniża ryzyko błędu wykonawczego. Koszt transportu jest niższy w porównaniu z systemem tradycyjnym - zajmują mniej miejsca niż komponenty składowane osobno.
Sieci preizolowane na etapie budowy to niższe koszty i szybsze tempo wykonania inwestycji. Budowa i eksploatacja tego typu sieci wymaga podwyższonego reżimu technologicznego i organizacyjnego, większej staranności wykonania oraz nadzoru, niż w przypadku sieci kanałowej, to dokładna i aktualna dokumentacja sieci i systemu alarmowego, bieżący nadzór i kontrola pozwala na identyfikowanie stanów alarmowych już od poziomu minimalnych zmian wilgotności izolacji termicznej, co w wyniku interwencji służb eksploatacyjnych eliminuje potencjalne awarie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), planowane zamierzenie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 32 jako instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma nastąpić przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy.
W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem z dnia 15.09.2021r. znak ROD.6220.16.2021.IZ oraz Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.09.2021r. znak ROD.6220.16.2021.IZ, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z uwagi na to, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10,
na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy, o wszczęciu postępowania oraz o innych podjętych czynnościach i wydanych dokumentach strony zawiadamiano Obwieszczeniami Prezydenta Miasta Gdyni, które umieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni.
Wniosek wpisano do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku, na stronie internetowej www.ekoportal.pl pod numerem 396/2021 oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko.
Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie zlokalizowane są na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Biorąc pod uwagę rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, Prezydent Miasta Gdyni.
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.
W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy oraz po zasięgnięciu opinii:
a)     regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
b)     organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy,
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10 – 19, 21-28 ustawy oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy,
c)     organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy,
d)     organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa
w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.), dla której wymagane jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169), uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Nie jest więc wymagane zasięgnięcie opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3) ustawy.
 
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
w której stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydawana jest po zasięgnięciu opinii ww. organów.
Pismami z dnia 02.11.2021r. znak ROD.6220.16.2021.IZ wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem
o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 22.11.2021r. znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.948.2021.KSZ.1. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku w opinii z dnia 08.12.2021r. znak GD.ZZŚ.3.435.527.1.2021.KG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków i wymagań.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni nie wydał opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w przewidzianym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy potraktowane zostało jako brak zastrzeżeń do realizacji przedsięwzięcia.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia w zakresie uwarunkowań o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy tutejszy organ ustalił i zważył co następuje:
1)     rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)     skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek nr: 54, 62, 65, 91, 92, 93 obręb 0018 Leszczynki.
Całkowita długość projektowanego odcinka sieci to około 300m.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę podziemnej sieci ciepłowniczej
w technologii rur preizolowanych z impulsowym systemem lokalizacji awarii
o parametrach pracy 120/65°C.
Budowa sieci ciepłowniczej obejmować będzie:
-       roboty przygotowawcze polegające na wytyczeniu przebiegu trasy,
-       demontaż elementów odcinka około 110m aktualnej napowietrznej sieci ciepłowniczej oraz rozebranie stóp fundamentowych, na których posadowiona jest planowana do demontażu sieć ciepłownicza,
-       demontaż fragmentu istniejącej sieci DN200 o długości około 85m, pokrywającego się z projektowaną siecią  (który funkcjonuje częściowo w systemie napowietrznym, częściowo podziemnym, kanałowym),
-       usunięcie wierzchniej warstwy ziemi oraz nawierzchni utwardzonych (asfalt, kostka chodnikowa itd.),
-       wykonanie wykopu przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek),
-       wykonanie podłoża pod ciepłociąg,
-       montaż rurociągu (spawanie rur wykonane będzie za pomocą spawarek elektrycznych),
-       wykonanie próby ciśnieniowej,
-       zasypanie ciepłociągu,
-       zasypanie i ubicie ziemi w wykopie,
-       uporządkowanie terenu.
Włączenie projektowanej sieci do miejskiego systemu CO przewidziano poprzez połączenie z podziemnym odcinkiem sieci ciepłowniczej zlokalizowanym na działce nr 93 (w parkingu pod estakadą).
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności wycinku drzew i krzewów.
b)     powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są tereny przemysłowo, magazynowo – usługowe, drogi publiczne, m.in. ul. Hutnicza
i Estakada E. Kwiatkowskiego, tereny kolejowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości około 100 m na kierunku zachodnim od działki nr 54.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięcia znajdującymi się w obszarze jej oddziaływania. Nie przewiduje się istotnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na najbliżej położone tereny mieszkaniowe na etapie realizacji,
z uwagi na krótkookresowość przewidywanych oddziaływań w trakcie budowy
i brak oddziaływania w fazie eksploatacji.
c)     różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, inwentaryzowany obszar usytuowany jest w centrum Miasta, obejmuje zabudowę przemysłową, mieszkalną, infrastrukturę kolejową oraz drogową. Z powodu silnej antropopresji nieliczne, niezabudowane powierzchnie nie są optymalnym miejscem do bytowania dla większości gatunków roślin i zwierząt. Dominują tu rośliny charakterystyczne dla zbiorowisk ruderalnych, nie zanotowano obecności gatunków chronionych. Zaobserwowane gatunki ornitofauny, są gatunkami powszechnie występującymi na obszarach miejskich, nie zanotowano oznak świadczących o odbywaniu lęgu na badanym terenie. Obecność wśród drzew
i krzewów gatunków sadowniczych jest prawdopodobnie spowodowana sąsiedztwem ogródków działkowych.
 
W fazie realizacji szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wyniesie:
-        woda do celów sanitarnych – około 16 m3,
-        woda do celów technologicznych do płukania sieci - około 5 m3,
-        woda do celów technologicznych do prób ciśnieniowych - około 30 m3,
-        energia elektryczna – około 50 kW,
-        piasek wykorzystany na podsypkę pod rurociągi - w ilości około 130 m3.
Ponadto przewiduje się zużycie paliwa w ilości około 10 dm3/h oleju napędowego.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania surowców
i materiałów. Sieć jest bezobsługowa.
d)     emisji i występowania innych uciążliwości:
Faza realizacji:
Realizacja przedsięwzięcia, polegająca na wykonaniu prac budowlanych, ziemnych i instalacyjnych, prowadzić będzie do krótkotrwałego i przemijającego oddziaływania na środowisko w rejonie inwestycji, tj. emisji hałasu i wibracji oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z terenu budowy, związanych
z pracą maszyn i ciężkiego sprzętu oraz zwiększonego ruchu pojazdów obsługujących plac budowy.
1) w zakresie emisji do powietrza:
Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory) i pyłowych (pył zawieszony) będą przede wszystkim zasilane olejem napędowym pojazdy, maszyny i urządzenia budowlane, generatory prądotwórcze oraz sprzęt montażowy uczestniczące w:
-        pracach rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych,
-                    wykonywaniu wykopów,
-                    ewentualnym załadunku i transporcie nadmiaru urobku,
-                    transporcie i wyładunku materiałów budowlanych i elementów ciepłociągu,
-                    układaniu rur i innych elementów preizolowanych w wykopach,
-                    spawaniu rur przewodowych,
-                    wykonywaniu przejść przez przegrody budowlane,
-                    układaniu płyt odciążających,
-                    zasypywaniu wykopów po montażu rurociągów,
-                    zagęszczaniu mechanicznym gruntu,
-                    porządkowaniu terenu.
Montaż instalacji oraz urządzeń technicznych i technologicznych wiąże się
z niewielkim oddziaływaniem na środowisko ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, modułów wyprodukowanych w zakładach przemysłowych i dostarczanych w postaci gotowych do montażu/podłączenia komponentów. Przewiduje się, że zanieczyszczenia gazowe i pyłowe emitowane będą podczas:
-        spawania rur przewodowych (emisja tlenków azotu, tlenku węgla, składników gazów osłonowych oraz pyłów stanowiących mieszaninę niemetali i metali zawartych w spawanym materiale i materiale połączeniowym wraz z materiałem osłonowym w przypadku spawania drutami otulonymi lub drutami proszkowymi),
-                    montażu termokurczliwych elementów instalacji alarmowej oraz muf termokurczliwych i instalacji termicznej ciepłociągu (emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz pyłu).
Oddziaływania będą miały charakter niezorganizowany, lokalny (ograniczony do placu budowy i terenów bezpośrednio graniczących z realizowaną inwestycją), krótkotrwały (ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlano – montażowych) i odwracalny (nie spowodują trwałego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego). 
2) w zakresie emisji hałasu:
W trakcie realizacji inwestycji, ze względu na rodzaj prac, wykorzystane zostaną poniższe, przykładowe urządzenia, które emitować będą hałas do środowiska:
-        maszyny i urządzenia budowlane m.in. koparki, ładowarki, ciężarówki, zagęszczarki mechaniczne gruntu, piły) - prace ziemne, przygotowawcze (wykopy, utwardzanie, zasypywanie i wyrównywanie terenu),
-        środki transportu, tj. samochody ciężarowe i osobowe - prace transportowe (wywóz nadmiaru gruntu, przywóz materiałów i sprzętu),
-        maszyny i urządzenia montażowe, tj. dźwigi, spawarki - prace montażowe, budowlane (m.in. układanie i łączenie rurociągu).
Oddziaływania z wykorzystaniem powyższych maszyn i urządzeń będą miały charakter lokalny (ograniczony do placu budowy i terenów bezpośrednio graniczących z realizowaną inwestycją), krótkotrwały (ograniczony do czasu prowadzenia prac ziemnych, przygotowawczych, transportowych i budowlano – montażowych) i odwracalny (nie spowodują trwałego pogorszenia stanu klimatu akustycznego).
3) w zakresie gospodarki wodno - ściekowej:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie do celów socjalno – bytowych pracowników oraz do celów technologicznych - do płukania sieci i prób szczelności.
Ścieki bytowo – gospodarcze z przenośnych sanitariatów będą gromadzone
w szczelnych zbiornikach. Obsługą sanitarną z placu budowy zajmować się będzie wyspecjalizowana firma (odbiór i wywóz ścieków odpowiednio wyposażonymi autami serwisowymi).
 
Faza eksploatacji:
Na etapie eksploatacji planowana sieć ciepłownicza nie będzie stanowiła źródła emisji substancji do środowiska gruntowo-wodnego, źródła emisji substancji do powietrza czy hałasu.
Oddziaływanie w fazie eksploatacji wiąże się jedynie z możliwością wystąpienia awarii.
W przypadku powstania sytuacji awaryjnej nastąpi spust wody do studni schładzającej zapewniającej, w warunkach normalnej eksploatacji, schłodzenie wody. Stąd woda zostanie wywieziona przez wozy transportowe typu WUKO oraz poddana unieszkodliwianiu. Usuwanie tego typu awarii polega na wymianie uszkodzonego odcinka ciepłociągu.
e)     ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.
Nie przewiduje się gromadzenia substancji niebezpiecznych w ilościach kwalifikujących obiekt do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).
 
W trakcie realizacji lub likwidacji przedsięwzięcia mogące wystąpić sytuacje awaryjne (np. pożar) dotyczyć będą wykorzystywanego sprzętu i pojazdów zasilanych ropą naftową. Celem minimalizacji ryzyka zastosowany zostanie sprzęt sprawny technicznie, spełniający wymagane przepisami normy.
Na etapie eksploatacji sieci mogąca wystąpić sytuacja awaryjna może wynikać
z nieszczelności w rurociągu ciepłowniczym. Zastosowane rurociągi preizolowane posiadać będą instalację alarmową typu impulsowego umożliwiającą wykrycie
i lokalizację powstałych nieszczelności. Usuwanie tego typu awarii polega na wymianie uszkodzonego odcinka ciepłociągu. W celu niedopuszczenia do wystąpienia awarii, sieć ciepłownicza będzie podlegać okresowej kontroli przez gestora sieci w ramach czynności związanych z jej eksploatacją. Przed oddaniem ciepłociągu do użytkowania podlegać on będzie próbie szczelności.
Przystosowanie do zmian klimatu obejmuje adaptację do zjawisk, takich jak: fale upałów, susze (długotrwałe, krótkotrwałe), pożary, ekstremalne opady, zalewania przez wody z rzek, gwałtowne powodzie, burze i wiatry, osuwiska, podnoszący się poziom mórz, spiętrzenia fal, erozja wybrzeża i intruzja wód zasolonych, fale chłodu i śniegu oraz szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem.
Ze względu na funkcję przedsięwzięcia, lokalizację oraz jego skalę, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany.
Ocenia się, że zmiany klimatu nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania przedmiotowej sieci i nie ma potrzeby prowadzenia działań adaptacyjnych.
Nie przewiduje się również, aby konieczna była adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu, ze względu na minimalny wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie.
Prowadzona działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, dzięki sukcesywnemu wdrażaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, minimalizuje wpływ swojej działalności na środowisko.
Wytwarzanie energii cieplnej wiąże się z wysoką sprawnością procesów spalania, co przekłada się na minimalizowanie ilości gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.
Budowa podziemnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych oraz włączenie jej do zintegrowanego systemu zdalnego sterowania siecią, przełoży się na zwiększenie wydajności energetycznej i efektywności ekologicznej
w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, a tym samym ograniczenie wpływu systemu ciepłowniczego na klimat w aspekcie emisji gazów cieplarnianych.
W związku z powyższym, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie w istotny sposób wpływać na globalne zmiany klimatyczne. Wielkość emisji na etapie eksploatacji w kontekście globalnego ocieplenia i zmian klimatu będzie miała znaczenie pomijalne.
f)       przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ
na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie:
Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na etapie realizacji powstawać będą głównie odpady z grupy:
Tabela nr 1
PODGRUPA
KOD ODPADU
RODZAJ
SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW
15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH
 
15 01
ODPADY OPAKOWANIOWE
 
 
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
ok. 1,0 Mg
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
ok. 2 Mg
15 01 03
Opakowania z drewna
ok. 0,5 Mg
15 01 04
Opakowania z metali
ok. 0,6 Mg
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
ok. 0,3 Mg
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
ok. 0,5 Mg
15 02
SORBENTY, MATERIAŁY FILTRACYJNE, TKANINY DO WYCIERANIA I UBRANIA OCHRONNE
 
15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujęte
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
ok. 0,01 Mg
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
 
 
 
ok. 0,1 Mg
17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH)
 
17 01
ODPADY MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (NP. BETON, CEGŁY, PŁYTY, CERAMIKA)
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
ok.  80,0 Mg
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
ok. 5,0 Mg
17 01 82
Inne niewymienione odpady
ok. 20,0 Mg
17 02
ODPADY DREWNA, SZKŁA I TWORZYW SZTUCZNYCH
 
17 02 01
Drewno
ok. 3,0 Mg
17 02 03
Tworzywa sztuczne
ok. 3,0 Mg
17 04
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
 
17 04 05
Żelazo i stal
ok. 50,0 Mg
17 04 07
Mieszaniny metali
ok. 3,0 Mg
17 05
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ok. 200 m3
17 06
Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
 
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
ok. 5,0 Mg
 
 
 
 
 
 
 
Wpływ wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadów na środowisko, nie będzie znaczący i ograniczony zostanie do krótkotrwałego oddziaływania występującego w okresie wykonywania robót budowlanych.
Oddziaływanie to związane będzie głównie z zajętością powierzchni terenu
w miejscach czasowego gromadzenia odpadów i nie będzie wykraczać poza teren objęty pracami budowlanymi.
Odpady będą magazynowane tymczasowo na placu budowy, w sposób odpowiedni do ich ilości i rodzaju – w oznakowanych pojemnikach lub luzem,
w miejscach niekolidujących z pracami budowlanymi.
Oddziaływanie powstających odpadów na środowisko na etapie budowy przedsięwzięcia będzie oddziaływaniem okresowym (przejściowym) i pomijalnie małym.
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia, przy bezawaryjnej eksploatacji, nie przewiduje się powstawania odpadów.
g)     zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogące wystąpić emisje to: emisja
do powietrza, emisja hałasu pochodzącego głównie z pracującego sprzętu budowlanego i transportu.
W skład gazów emitowanych do atmosfery wchodzą przede wszystkim: zanieczyszczenia pyłowe – pył PM2,5 i PM10, związane ze spalaniem oleju napędowego w silnikach pojazdów, maszyn i urządzeń: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, benzen.
 
Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi związanych
z emisjami od planowanego przedsięwzięcia.
W celu ograniczenia potencjalnego wpływu na jakość życia mieszkańców najbliższej okolicy przewiduje się zastosowanie w fazie budowy środków ograniczających oddziaływanie, w tym m.in.:
-        teren budowy zostanie zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić obsługę komunikacyjną i pożarową dla istniejących, sąsiadujących z planowaną inwestycją budynków,
-        prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych, tj. od 6:00 do 22:00,
-        w celu ograniczenia emisji hałasu zastosowane będą sprawne urządzenia
i maszyny spełniające normy emisji hałasu (z atestami),
-        zaplecze budowy zlokalizowane będzie w możliwie największej odległości od terenów chronionych akustycznie,
-        gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego eksploatacja, nie będzie stanowić źródła zagrożenia dla zdrowia ludzi.
2.     usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a.      obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
Planowane przedsięwzięcie nie jest położone ani nie znajduje się w sąsiedztwie obszarów wodno – błotnych. Najbliższy tego rodzaju obszar znajduje się w niecce dawnego jeziora w rejonie Wielkiego Kacka (teren objęty ochroną jako użytek ekologiczny „Jezioro Kackie” w odległości około 8 km).
Najbliżej położony obszar objęty Konwencją Ramsarską (Ujście Wisły) zlokalizowany jest w odległości około  28 km od terenu przedsięwzięcia.
Obszary łęgowe zlokalizowane są z dala od terenu planowanej inwestycji (najbliższe to Rezerwat Kacze Łęgi w odległości około 5 km oraz Rezerwat Przyrody Łęg nad Swelinią w odległości około 8,5 km).
Ujście rzeki Chylonki zlokalizowane jest w odległości około 1,5 km od terenu przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie usytuowane jest poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda i jego obszaru ochronnego.
b.     obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Planowane przedsięwzięcie położone jest w odległości około 1 km od brzegu morskiego.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i ww. odległość oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko morskie jest pomijalnie małe.
c.      obszary górskie lub leśne:
Planowane przedsięwzięcie położone jest w odległości około 440 km od Gór Świętokrzyskich.
Trójmiejski Park Krajobrazowy zlokalizowany jest w odległości około 0,8 km od obszaru inwestycji.
d.     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na terenie obszarów objętych ochroną.
Położone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wód (najbliższa strefa ochronna – strefa bezpośrednia portowego ujęcia wody znajduje się w odległości około 1 km) oraz poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda i jego obszaru ochronnego.
e.      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami występowania form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami podlegającymi ochronie
w rozumieniu przepisów ww. ustawy są:
-       obszar NATURA 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pucka” PLB220005 w odległości około 4,5 km,
-       obszar NATURA 2000 – obszar specjalnej ochrony siedlisk „Zatoka Pucka
i Półwysep Helski” PLH220032 w odległości około 6 km,
-       rezerwat – Cisowa – w odległości około 5 km.
Zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.948.2021.KSZ.1.
z dnia 22.11.2021r., z uwagi na charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.
f.        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w rejonie istniejącej zabudowy przemysłowej, magazynowej, usługowej, terenów kolejowych, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej – ulicy Hutniczej i Estakady E. Kwiatkowskiego.
Według interaktywnej mapy akustycznej udostępnianej na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni, w rejonie przedsięwzięcia występuje wysoki poziom hałasu drogowego i kolejowego (w porze dziennej i nocnej), hałasu przemysłowego
w porze dziennej.
Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, jego eksploatacja nie pogorszy występującego obecnie stanu klimatu akustycznego.
g.     obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Na terenie działek, w granicach których realizowana jest planowana inwestycja, ani w ich sąsiedztwie, nie występują obiekty objęte ochroną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 710 ze zm.).
h.     gęstość zaludnienia:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dzielnicy Leszczynki. Gęstość zaludnienia ww. dzielnicy wynosi 2711 osób/km2 (opracowanie: Wydział Strategii na podstawie danych Ewidencji Meldunków UM Gdyni na koniec 2020r.).  
Obszar, na którym usytuowane jest przedsięwzięcie położony jest w strefie zabudowy przemysłowo - usługowej.
i.        obszary przylegające do jezior:
    Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w pobliżu jezior i obszarów przylegających do jezior. Jezioro Wyspowo, usytuowane jest w odległości około
12 km od terenu przedsięwzięcia.
j.        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Najbliższe uzdrowisko to miasto Sopot, znajdujące się
w odległości około 9 km na kierunku południowym.
k.      wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ogłoszonym w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r., poz. 1911), sprostowany Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2016r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2016r., poz. 1958), planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze występowania jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 13 o kodzie PLGW200013. Celem środowiskowym dla JCWPd 13 jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 13 określono jako dobry oraz stwierdzono, że nie jest zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych.
Obszar inwestycji znajduje się w jednolitej części wód powierzchniowych JCWP rzecznych - PLRW2000234796 – rzeka Chylonka.                            
Celem środowiskowym dla rzecznych JCWP jest osiągnięcie dobrego stan ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Chylonka jest ciekiem o statusie silnie zmienionych części wód i złym stanie ogólnym (poniżej dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego). Jest ona niemonitorowana i zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, ze względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty.
Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu, brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.
Planowana inwestycja na etapie budowy i eksploatacji nie pogorszy występującego obecnie stanu ekologicznego i chemicznego ww. JCWP, nie będzie miała również negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Nie będzie źródłem ścieków technologicznych.
Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z dnia 08.12.2021r. znak GD.ZZŚ.3.435.527.1.2021.KG, biorąc pod uwagę oddziaływanie planowanej inwestycji, oddziaływanie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie stwarza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w  „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1911
i 1958).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także nie będzie miała negatywnego wpływu na osiąganie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych
i podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.
3)     rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, wynikające z:
a)     zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Przedsięwzięcie usytuowane jest w dzielnicy Leszczynki, której ogólna liczba mieszkańców kształtuje się na poziomie 7454 (opracowanie: Wydział Strategii na podstawie danych Ewidencji Meldunków UM Gdyni na koniec 2020r.).
Inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo, magazynowo - usługowej, terenów kolejowych.
Na etapie budowy wystąpią uciążliwości w postaci hałasu związanego z pracą maszyn, emisją pyłów z prac przygotowawczych w tym m.in.: z usunięcia wierzchniej warstwy gruntu lub nawierzchni utwardzonych, powstawaniem odpadów. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu ww. prac. Na etapie eksploatacji oddziaływania nie występują.
b)    transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
W związku z rodzajem i wielkością emisji oraz lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
c)     charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Planowane roboty budowlane przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wymagać będą użycia mechanicznego sprzętu budowlanego i transportowego, dostarczającego materiały budowlane. Może to wiązać się z uciążliwościami dla środowiska w postaci:
-       podwyższonego poziomu hałasu pochodzącego od sprzętu budowlanego i transportowego,
-       zwiększonej emisji zanieczyszczeń spowodowanych pracą urządzeń i maszyn
o napędzie spalinowym.
Place budowy wraz z bazami materiałowo – urządzeniowymi i maszynowymi zlokalizowane zostaną z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
Oddziaływania od planowanego przedsięwzięcia nie będą miały złożonego charakteru, ze względu na rodzaj i charakter inwestycji.
d)    prawdopodobieństwa oddziaływania:
Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy. Wykonywane roboty budowlane związane m.in. ze wzrostem poziomu natężenia hałasu w wyniku pracy sprzętu mechanicznego, emisją spalin pochodzących z silników maszyn i urządzeń budowlanych oraz transportu materiałów, ustąpią po zakończeniu ww. prac. Wytwarzane odpady zagospodarowane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
i przekazywane wyłącznie uprawnionym odbiorcom.
Mając na uwadze charakter inwestycji, na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania na środowisko.
e)     czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Szacowany czas realizacji inwestycji to 8 miesięcy.
Roboty budowlane wykonywane w fazie realizacji przedsięwzięcia będą miały wpływ na środowisko, związany m.in. ze wzrostem poziomu natężenia hałasu
w wyniku pracy sprzętu mechanicznego i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy oraz transportu materiałów. Oddziaływania te ustąpią po zakończeniu ww. prac. Uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza i emisją hałasu, nie spowodują trwałego pogorszenia stanu środowiska w rejonie przedsięwzięcia.
f)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
 
Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia kumulacji oddziaływań w fazie realizacji przedsięwzięcia. Na terenach wokół przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono innych przedsięwzięć, które jednocześnie mogłyby wpływać na teren analizowanego przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji, wywołując tym samym efekt skumulowany, który mógłby wpłynąć na jakość środowiska i istotne uciążliwości dla otoczenia.
W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie wykazywać oddziaływania na żadne komponenty środowiska, w tym na klimat akustyczny i jakość powietrza
w rejonie.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji negatywnie oddziaływała na najbliżej położone tereny mieszkaniowe.
g)    możliwości ograniczenia oddziaływania:
Występujące w fazie realizacji przedsięwzięcia uciążliwości będą minimalizowane m.in. poprzez:
-       składowanie materiałów oraz magazynowanie odpadów w wyznaczonym przez kierownika budowy miejscu,
-       wyposażenie terenu budowy w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe,
-       korzystanie wyłącznie z maszyn i urządzeń budowlanych w dobrym stanie technicznym, właściwa eksploatacja i konserwacja sprzętu budowlanego,
-       wydzielenie utwardzonego miejsca do zorganizowania zaplecza budowy, zabezpieczonego przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu,
-       wyposażenie zaplecza budowy w sprawne urządzenia gospodarki wodno – ściekowej (przenośne sanitariaty) oraz w niezbędną ilość pojemników, koszy do gromadzenia odpadów,
-       prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00,
-       zlokalizowanie zaplecza budowy w możliwie największej odległości od terenów chronionych akustycznie,
-       okresowe zraszanie terenu w celu ograniczenia pylenia, w okresach suszy,
-       zabezpieczanie przewożonych materiałów sypkich przed pyleniem np. plandekami,
-       przekazywanie odpadów jedynie podmiotom, posiadającym niezbędne zezwolenia,
-       odpowiednie zabezpieczenie elementów środowiska przyrodniczego, zwłaszcza drzew i krzewów w pobliżu prowadzonych prac,
-       przeprowadzenie prac porządkowych po realizacji przedsięwziecia, celem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.
 
Na etapie eksploatacji, z uwagi na zastosowane materiały oraz sposób wykonania prac, sytuacje awaryjne nie powinny wystąpić.
Mając na względzie powyższe oraz wobec faktu, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku, wyrazili opinię
o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni nie wydał opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w przewidzianym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy potraktowane zostało jako brak zastrzeżeń do realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Gdyni stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 14.12.2021r. znak ROD.6220.16.2021.IZ oraz Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2021r. znak ROD.6220.16.2021.IZ poinformowano strony
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z ww. zawiadomieniem strony nie wniosły uwag co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.
 
Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy w niniejszej decyzji określono warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Ww. warunki przyjęto uwzględniając z niewielkimi modyfikacjami wymagania określone w ww. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dodatkowo organ określił warunki dla etapu realizacji przedsięwzięcia, które wynikają z zapisów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a dotyczą przyjętych rozwiązań ograniczających pylenie w fazie budowy i lokalizacji zaplecza budowy
w odniesieniu do sąsiedztwa terenów akustycznie chronionych.
 
W trakcie postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie.
 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna
i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
 
 
Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia.
 

 
Otrzymują:
1.     Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81 – 213 Gdynia,
2.     Pozostałe Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (poprzez Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni),
3.     Wydz. Środowiska UM Gdyni - ROD - aa.
 
Do wiadomości:
1.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia,
2.     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57,
80-748 Gdańsk,
3.     Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Aleja Grunwaldzka 184, 80 – 266 Gdańsk.
 
Oprac.: Iwona Zaorska.
 
Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.) - wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - część I pkt 45 i część IV, pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł - za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i 17 zł – za pełnomocnictwo. Wpłaty dokonano przelewem na rachunek nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, zgodnie z dołączonymi do wniosku potwierdzeniami wykonania operacji, w dniu 10.08.2021r.
 
Adnotację o opłacie skarbowej sporządziła Iwona Zaorska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 24.01.2022
Data udostępnienia informacji: 24.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2022 09:51 Aktualizacja treści Iwona Zaorska