Obwieszczenie dot. zakończenia zbierania materiałów w sprawie doś dla warsztatu przy ul. Chwarznieńskiej 170a

ROD.6220.37.2020.DD                                                                  

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 maja 2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), w związku z  postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek spółki D&M Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, działającej poprzez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania obiektu usytuowanego na działce nr 1037 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, na warsztat mechaniczno-blacharsko-lakierniczy"

zawiadamia się strony o:

1. uzyskaniu w ww. postępowaniu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4220.160.2021.MR.2 z dnia 20.04.2021r.), Dyrektora Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opinia z dnia 21.04.2021r. znak GD.ZZŚ.3.435.96.1.2021.KG), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (opinia z dnia 29.04.2021r. nr NS.4340.2.2021)
2. zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w ww. postępowaniu.
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta  Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24.
Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można wnieść ustnie do protokołu, pocztą elektroniczną na adres: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Oprac. D. Dziecielska

Pouczenie:
 1. W związku z ograniczeniem dostępu do budynków Urzędu Miasta Gdyni z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią covid-19 strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
 a)  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1041) lub
 b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2020 poz.344), zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 Kpa (t. j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.)  (poprzez platformę ePUAP/eUrząd – w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub
 c) poprzez wrzutnię udostępnioną w wejściu do budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
 2. Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58) 664 84 89. Zgodnie z treścią § 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych  ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 512 ze zm.) do dnia 7 maja 2021r.  w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno–techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
1. na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/),
2. na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Dziecielska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021