Mieszkańcy - struktura wieku. Dane GUS.

Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2022r./

Źródło: GUSLudność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2021r./
Źródło: GUS (dane w oparciu o wyniki NSP 2021).


Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2020r./

Źródło: GUS

Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 30.06.2020 r./


źródło: GUSLudność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2019 r./


źródło: GUS

Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 30.06.2019 r./
Wyszczególnienie:          Ogółem          Mężczyźni          Kobiety
Razem: 246 244 116 266 129 978
Wiek przedprodukcyjny 40 211 20 626 19 585
Wiek produkcyjny 142 442 74 007 68 435
18-64 lata mężczyźni 74 007 74 007           x
18-59 lat kobiety 68 435           x 68 435
Wiek mobilny 89 425 44 004 45 421
Wiek niemobilny 53 017 30 003 23 014
45-64 lata mężczyźni 30 003 30 003           x
45-59 lat kobiety 23 014           x 23 014
Wiek poprodukcyjny 63 591 21 633 41 958
65 lat i więcej mężczyźni 21 633 21633           x
60 lat i więcej kobiety 41 958           x 41 958
Biologiczne grupy wieku 246 244 116 266 129 978
0-14 lat 34 154 17 523 16 631
15-64 lat 158 412 77 110 81 302
65 lat i więcej 53 678 21 633 32 045
Edukacyjne grupy wieku 48 480 24 818 23 662
3-6 lat 9 057 4 576 4 481
7-12 lat 14 091 7 254 6 837
13-15 lat 6 235 3 204 3 031
16-18 lat 6 114 3 123 2 991
19-24 lat 12 983 6 661 6 322
Kobiety w wieku 15-49 lat 56 849            x 56 849
źródło: GUS

Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2018 r./
Wyszczególnienie: Ogółem Mężczyźni Kobiety
Razem 246 309 116 330 129 979
Wiek przedprodukcyjny 40 090 20 554 19 536
Wiek produkcyjny 143 177 74 453 68 724
18-64 lata mężczyźni 74 453 74 453 x
18-59 lat kobiety 68 724 x 68 724
Wiek mobilny 90 213 44 418 45 795
Wiek niemobilny 52 964 30 035 22 929
45-64 lata mężczyźni 30 035 30 035 x
45-59 lata kobiety 22 929 x 22 929
Wiek poprodukcyjny 63 042 21 323 41 719
65 lat i więcej mężczyźni 21 323 21 323 x
60 lat i więcej kobiety 41 719 x 41 719
Biologiczne grup wieku 246 309 116 330 129 979
0-14 lat 34 018 17 447 16 571
15-64 lat 159 385 77 560 81 825
65 lat i więcej 52 906 21 323 31 583
Edukacyjne grupy wieku 48 513 24 858 23 655
3-6 lat 9 025 4 571 4 454
7-12 lat 14 038 7 217 6 821
13-15 lat 6 131 3 163 2 968
16-18 lat 6 171 3 170 3 001
19-24 lat 13 148 6 737 6 411
Kobiety w wieku 15-49 lat 56 951 x 56 951

źródło: GUS


Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2017 r./
Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety
Razem 246 306 116 372 129 934
Wiek przedprodukcyjny 39 893 20 418 19 475
Wiek produkcyjny 144 676 75 341 69 335
19-64 lata mężczyźni 75 341 75 341 x
18-59 lat kobiety 69 335 x 69 335
Wiek mobilny 91 275 45 061 46 214
Wiek niemobilny 53 401 30 280 23 121
45-65 lata mężczyźni 30 280 30 280 x
45-59 lat kobiety 23 121 x 23 121
Wiek poprodukcyjny 61 737 20 613 41 124
65 lat i więcej mężczyźni 20 613 20 613 x
60 lat i więcej kobiety 41 124 x 41 124
Biologiczne grupy wieku 246 306 116 372 129 934
0-14 lat 33 774 17 265 16 509
15-64 lat 161 265 78 494 82 771
65 lat i więcej 51 267 20 613 30 654
Edukacyjne grupy wieku 48 733 24 954 23 779
3-6 lat 9 063 4 581 4 482
7-12 lat 13 809 7 108 6 701
13-15 lat 6 002 3 081 2 921
16-18 lat 6 236 3 211 3 025
19-24 lat 13 623 6 973 6 650
Kobiety w wieku 15-49 lat 56 968 x 56 968
źródło: GUS


Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2016 r./
Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety
Razem 246 991 116 742 130 249
Wiek przedprodukcyjny 39 833 20 385 19 448
Wiek produkcyjny 146 855 76 332 70 523
19-64 lata mężczyźni 76 332 76 332 x
18-59 lat kobiety 70 523 x 70 523
Wiek mobilny 92 797 45 788 47 009
Wiek niemobilny 54 058 30 544 23 514
45-65 lata mężczyźni 30 544 30 544 x
45-59 lat kobiety 23 514 x 23 514
Wiek poprodukcyjny 60 303 20 025 40 278
65 lat i więcej meżczyźni 20 025 20 025 x
60 lat i więcej kobiety 40 278 x 40 278
Biologiczne grupy wieku 246 991 116 742 130 249
0-14 lat 33 713 17 224 16 489
15-64 lat 163 607 79 493 84 114
65 lat i więcej 49 671 20 025 29 646
Edukacyjne grupy wieku 49 197 25 219 23 978
3-6 lat 9 197 4 707 4 490
7-12 lat 13 680 7 004 6 676
13-15 lat 5 977 3 069 2 908
16-18 lat 6 227 3 197 3 030
19-24 lat 14 116 7 242 6 874
Kobiety w wieku 15-49 lat 57 385 x 57 385
źródło: GUS


Ludność w Gdyni wg wieku /stan w dniu 31.12.2015 r./
Wyszczególnienie
 Ogółem
Mężczyźni Kobiety
 Razem
 247 478
117 125  130 353
    
Wiek przedprodukcyjny  39 720 20 307  19 413
    
 Wiek produkcyjny  149 112 77 485  71 627
 19-64 lata mężczyźni  77 485 77 485  X
 18-59 lat kobiety  71 627  X  71 627
    
 Wiek mobilny  93 994 46 433  47 561
    
 Wiek niemobilny  55 118 31 052  24 066
 46-64 lata mężczyźni  31 052 31 052  X
 45-59 lat kobiety  24 066  X  24 066
    
 Wiek poprodukcyjny  58 646  19 333  39 313
 65 lat i więcej mężczyźni  19 333 19 333  X
 60 lat i więcej kobiety  39 313 X  39 313
    
 Biologiczne grupy wieku  247 478 117125  130 353
 0-14 lat  33 457 17111  16346
 15-64 lat  166 120 80 681  85 439
 65 lat i więcej  47 901 19 333  28 568
    
 Edukacyjne grupy wieku  50 000  25 598  24 402
 3-6 lat  9 551 4 912  4 639
 7-12 lat  13 249 6 804  6 445
 13-15 lat  6 005 3 109  2 896
 16-18 lat  6 320  3 193   3 127
 19-24 lat  14 875 7 580 7 295
    
 Kobiety w wieku 15-49 lat  57 836 X  57 836
źródło: GUS

/stan w dniu 31.12.2014 r./
Wyszczególnienie
 Ogółem      
 Mężczyźni
Kobiety
 Razem                       247820
117 330
       130 490
 
 Wiek przedprodukcyjny           39 622
 20 255
19 367
 
 Wiek produkcyjny
151 306
78 523
72 783
 18-64 lata mężczyźni
 78 523
78 523
X
 18-59 lat kobiety
 72 783
X
 72 783
 
 Wiek mobilny
 95 075
47 047
 48 028
 
 Wiek niemobilny
 56 231
31 476
24 755
 45-64 lata mężczyźni
 31 476
31 476
X
 45-59 lat kobiety
 24 755
X
 24 755
 
 Wiek poprodukcyjny
 56 892
18 552
  38 340
 65 lat i więcej mężczyźni
 18 552
18 552
X
 60 lat i więcej kobiety
 38 340
X
38 340
 
 Biologiczne grupy wieku
 247 820
117 330
130 490
 0-14 lat
 33 314
17 068
16 246
 15-64 lat
 168 386
81 710
86 676
 65 lat i więcej
 46 120
18 552
27 568
 
 Edukacyjne grupy wieku
 50 873
25 991
24 882
 3-6 lat
 9 792
5 035
4 757
 7-12 lat
 12 755
6 565
6 190
 13-15 lat
 6 090
3 150
2 940
 16-18 lat
 6 474
3 258
3 216
 19-24 lat
 15 762
7 983
7 779
 
Kobiety w wieku 15-49 lat
 58 221
X
58 221
źródło: GUS

Ludność w Gdyni według wieku /stan w dniu 31.12.2013 r./

  Ogółem Mężczyźni Kobiety
Razem
248 042
117 642
130 400
       
Wiek przedprodukcyjny
39 508
20 277
19 231
       
Wiek produkcyjny
153 492
79 553
73 939
  18-64 lata mężczyźni  
79 553
79 553
x
  18-59 lat kobiety    
73 939
x
73 939
razem
153 492
79 553
73 939
       
Wiek mobilny           
95 734
47 466
48 268
Wiek niemobilny        
57 758
32 087
25 671
  45-64 lata mężczyźni  
32 087
32 087
x
  45-59 lat kobiety    
25 671
x
25 671
       
Wiek poprodukcyjny     
55 042
17 812
37 230
65 lat i więcej mężczyźni
17 812
17 812
x
60 lat i więcej kobiety 
37 230
x
37 230
       
Biologiczne grupy wieku 
248 042
117 642
130 400
   0-14 lat           
33 096
17 032
16 064
  15-64 lat           
170 582
82 798
87 784
  65 lat i więcej       
44 364
17 812
26 552
       
Edukacyjne grupy wieku  
51 349
26 238
25 111
   3- 6 lat           
97 67
5 040
4 727
   7-12 lat           
12 430
6 405
6 025
  13-15 lat           
6 215
3 195
3 020
  16-18 lat           
6 534
3 311
3 223
  19-24 lat           
16 403
8 287
8 116
       
Kobiety w wieku 15-49 lat
58 506
x
58 506

Źródło: GUS


Ludność w Gdyni według wieku  /stan na 31.12.2012 r./

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety
Razem
248 726
118 111
130 615
 
Wiek przedprodukcyjny
39 764
20 478
19 286
       
Wiek produkcyjny
155 787
80 549
75 238
18-64 lata mężczyźni
80 549
80 849
x
18-59 lat kobiety
75 238
x
75 238
Wiek mobilny 18-44 lata
mężczyźni i kobiety
96 452
47 895
48 557
Wiek niemobilny      
45-64 lata mężczyźni
32 654
32 654
x
45-59 lat kobiety
26 681
x
26 681
 
Wiek poprodukcyjny
53 175
17 084
36 091
65 lat i więcej mężczyźni
17 084
17 084
x
60 lat i więcej kobiety
36 091
x
36 091
 
Biologiczne grupy wieku      
0-14 lat
33 222
17 149
16 073
15-64 lat
172 869
83 878
88 991
65 lat i więcej
42 635
17 084
25 551
 
Edukacyjne grupy wieku      
3- 6 lat
9 728
4 961
4 767
7-12 lat
12 356
6 427
5 929
13-15 lat
6 229
3 172
3 057
16-18 lat
6 921
3 514
3 407
19-24 lat
17 140
8 628
8 512
 
Kobiety w wieku rozrodczym    
15-49 lat
58 979
x
58 979
Źródło: GUS


Ludność według wieku w Gdyni /stan w dniu 31.12.2011 r./

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety
Razem
248 939
118 335
130 604
 
Wiek przedprodukcyjny
40 000
20 573
19 427
       
Wiek produkcyjny
157 659
81 384
76 275
18-64 lata mężczyźni
81 384
81 384
x
18-59 lat kobiety
76 275
x
76 275
Wiek mobilny 18-44 lata
mężczyźni i kobiety
96 805
48 165
48 640
Wiek niemobilny
60 854
33 219
27 635
45-64 lata mężczyźni
33 219
33 219
x
45-59 lat kobiety
27 635
x
27 635
 
Wiek poprodukcyjny
51 280
16 378
34 902
65 lat i więcej mężczyźni
16 378
16 378
x
60 lat i więcej kobiety
34 902
x
34 902
 
Biologiczne grupy wieku
248 939
118 335
130 604
0-14 lat
33 115
17 057
16 058
15-64 lat
174 920
84 900
90 020
65 lat i więcej
40 904
16 378
24 526
 
Edukacyjne grupy wieku
53 213
27 153
26 060
3- 6 lat
9 374
4 823
4 551
7-12 lat
12 319
6 403
5 916
13-15 lat
6 344
3 225
3 119
16-18 lat
7 282
3 690
3 592
19-24 lat
17 894
9 012
8 882
 
Kobiety w wieku rozrodczym    
15-49 lat
59 288
x
59 288
Źródło: GUSLudność według wieku w Gdyni /stan w dniu 31.12.2010 r./

Wyszczególnienie

Ogółem Mężczyźni Kobiety
Razem
247 324
117 539
129 785
 
Wiek przedprodukcyjny
40 145
20 607
19 538
       
Wiek produkcyjny
157 654
81 215
76 439
18-64 lata mężczyźni
81 215
81 215
x
18-59 lat kobiety
76 439
x
76 439
Wiek mobilny 18-44 lata
mężczyźni i kobiety
96 541
48 253
48 288
Wiek niemobilny
61 113
32 962
28 151
45-64 lata mężczyźni
32 962
32 962
x
45-59 lat kobiety
28 151
x
28 151
 
Wiek poprodukcyjny
49 525
15 717
33 808
65 lat i więcej mężczyźni
15 717
15 717
x
60 lat i więcej kobiety
33 808
x
33 808
 
Biologiczne grupy wieku
247 324
117 539
129 785
0-14 lat
32 875
16 927
15 948
15-64 lat
174 950
84 895
90 055
65 lat i więcej
39 499
15 717
23 782
 
Edukacyjne grupy wieku
53 095
27 038
26 057
3- 6 lat
8 666
4 490
4 176
7-12 lat
12 451
6 393
6 058
13-15 lat
6 597
3 372
3 225
16-18 lat
7 541
3 805
3 736
19-24 lat
17 840
8 978
8 862
 
Kobiety w wieku rozrodczym    
15-49 lat
59 288
x
59 288
Źródło: GUS


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 02.05.2023