Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Miejsce Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Adres: ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia
Numer pokoju: Sekretariat

W godzinach: 07:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Numer telefonu:
58 660-89-50
58 660-89-56

Fax: 58 660-89-69
E-mail: biuro@zck.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 887), zawierający następujące dane:
1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
2) datę i miejsce zgonu;
3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4) miejsce pogrzebu;
5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z jego tłumaczeniem na język polski. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9. ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
3. Osoby lub podmioty usługowo zajmujące się organizacją pogrzebu działające w imieniu rodzinny zmarłego do wniosku winny dołączyć pełnomocnictwo.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania składa się w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 w sekretariacie, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.
Opłaty: Pozwolenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni (na adres Zarządu Cmentarzy Komunalnych 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Podstawa prawna: 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2023, poz.887 j.t.);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866);
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022, poz.2142 j.t.).
Inne informacje: W przypadku pochówku na cmentarzu parafialnym, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od administratora cmentarza o posiadanym miejscu grzebalnym.
Ważne!
Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:
1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane(w przypadku Gdyni - Prezydenta Miasta); pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2017
Data udostępnienia informacji: 25.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2023 12:55 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
18.07.2022 07:47 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
14.03.2022 11:55 Aktualizacja treści Beata Pukło
16.04.2021 11:20 Zmiana załącznika Jarosław Turosz
10.03.2020 11:35 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
07.01.2020 09:09 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
23.08.2018 10:15 Zmiana załącznika Jarosław Turosz
23.08.2018 10:12 Zmiana załącznika Jarosław Turosz
25.04.2017 14:05 Aktualizacja treści Jarosław Turosz