Budżet i majątek 2011

Majątek Przedszkola Nr 36 w
Gdyni stan na 01.01.2011


Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe (011) Pozostałe środki trwałe (o13)SUMA
 6 085,00 zł 840 711,13 zł 131 258,72 zł 978 054,85 zł


Plan finansowy na rok 2011

DOCHODY

§ Nazwa plan na rok 2011
0830 wpływy z usług  216 504,00 zł
0920 pozostałe odsetki  100,00 zł
DOCHODY RAZEM: 216 604,00 zł


WYDATKI
§nazwa Plan na rok 2011
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 895,00 zł
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 527 840,00 zł
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne42 090,00 zł
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 87 769,00 zł
4120 składki na Fundusz Pracy 13 963,00 zł
  4160 4 964,00 zł 
4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 930,00 zł
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek500,00 zł
4260 zakup energii 44 796,00 zł
4270 zakup usług remontowych 500,00 zł
4280 zakup usług zdrowotnych 1 050,00 zł
4300 zakup usłsug pozostałych 13 000,00 zł
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,00 zł
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej2 000,00 zł
4410 podróże służbowe krajowe 300,00 zł
4430 różne opłaty i składki 3 800,00 zł
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 660,00 zł
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
WYDATKI RAZEM:794 057,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Żaneta Gugała
Wprowadził informację: Wiktor Gołyszny
Ostatnio zmodyfikował: Wiktor Gołyszny
Data wytworzenia informacji: 01.01.2011
Data udostępnienia informacji: 19.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2012 11:40 Korekta Wiktor Gołyszny
19.10.2012 11:04 Dodanie informacji Wiktor Gołyszny