Rok 2006 - budżet i majątek

Plan finansowy na 2006r. - stan na 30.09.2006r.
Dochody własneDział 80180102Dział 85485401
Ip.Wyszczególnienie&  
 Razem w tym: 40.00034.000
1.Dochody z najmu0750

23.900

 

2.

Darowizny0960

16.000

 
3.Pozostałe dochody 0970

100

 
4.Wpływy z usług0830 

34.000

  
Ip.WyszczególnienieS8010280111801348014680113854018541585154
1.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń30201.000       
2.Wynagrodzenie osobowe pracowników40101.368.2751.183.848277.562  150.314    
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040108.52483.57412.306  12.580   
4.Składki na ubezpieczenia społeczne4110230.786218.20251.829  28.793   
5.Składki na Fundusz Pracy412031.58629.8637.093  3.941   
3.Zakup materiałów i wyposażenia42101.931 1.000     
7.Zakup środków żywności4220     3.065   16.048
8.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek4240500       
9.Zakup energii4260140.000       
10.Zakup usług lekarskich42802.000       
11.Zakup usług remontowych427045.000       
12.Zakup usług pozostałych43004.8004.0001.4905.81740.000  23.800
13.Podróże krajowe służbowe4410501       
14.Różne opłaty i składki4430  1.828     
15.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych444062.64361.85315.151  6.240  
16.Stypendium socjalne3240      100,00 
 Razem  1.997.5461.587.001368.2595.81740.000204.933100,0039.848
 
Majątek Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

Treść

Wartość bruttoStan na dzień 1.01.2006PrzychódRozchódWartość bruttoStan na dzień 30.09.2006
Środki trwałe-            w tym:

budynek szkolny, boisko, ogrodzenie, komputery oraz wyposażenie

841.689,728.891,78---------850.581,50

Pozostałe środki trwałe:

pozostałe wyposażenie szkoły

206.424,47146.616,42---------353.040,89
 Zbiory biblioteczne 10.958,411.783,43---------12.741,84
 Wartości niematerialne i prawne 2.738,0210.995,00---------13.733,02
RAZEM1.061.810,62168.286,63---------1.230.097,25

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Tomporowska
Wprowadził informację: Justyna _Wanasz
Data wytworzenia informacji: 30.09.2006
Data udostępnienia informacji: 27.04.2010