Budżet, majątek

BUDŻET 2017 R ( wrzesień – grudzień)
NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2017 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XXXIV/949/17 Z DNIA 30-08-2017

WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ - 3 903 665,00
WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ RADĘ DZIELNICY - 34 782,00
WYDATKI NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW - 133 624,00

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
ROZDZIAŁ 80101 - 65 800,00
ROZDZIAŁ 80104 - 2 000,00
ROZDZIAŁ 80148 - 230 600,00
ROZDZIAŁ 80195 - 50 000,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH - 348 400,00
 
Plan finansowy na rok 2016 z dnia 31-08-2017 obowiązujący od dnia 01-09-2017

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  Gdynia
 

WYDATKI

Plan
801 Oswiata i wychowanie - 3 800 778,00
 
80101 Szkoły podstawowe - 2 197 490,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -1 098,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 512 656,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 101 522,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 31 495,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 180,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 94 285,00
4260 Zakup energii - 72 560,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 550,00
4300 Zakup usług pozostałych - 5 655,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 750,00
4410 Podróże służbowe - 1 058,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 52 900,00
6050  wydatki inwestycyjne - 1 314 157,00
 
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 140 583,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 102 441,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 16 345,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 695,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 094,00
4240 Zakup pomocy dydaktycznych - 1 950,00
4260 Zakup energii - 3 100,00
4300 Zakup usług pozostałych - 958,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 560,00
 
80104 Oddziały przedszkolne - 255 468,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 194 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 34 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 760,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00
4260 Zakup energii - 6 485,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 250,00

4300 Zakup usług pozostałych - 540,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00
4410 Podróże służbowe - 300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 033,00


80110 Gimnazja - 861 949,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 030,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 588 082,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 105 983,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 29 550,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 490,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 39 148,00
4260 Zakup energii - 46 015,00
4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 305,00
4300 Zakup usług pozostałych - 7 995,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 450,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -37 901,00

80113 Dowozenie uczniów do szkół - 3 200,00
4300 Zakup usług pozostałych - 3 200,00
 
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 88 951,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 61 033,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 114,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 3 346,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia - 1 000,00
4260 Zakup energii - 5 635,00
4270 Zakup usług remontowych - 646,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych - 2 877,00

 
80195 Pozostała działalnosc - 39 617,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 910,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 128,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 537,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia - 6 160,00
4270 Zakup usług remontowych - 6 122,00
4300 Zakup usług pozostałych - 22 760,00
80150 Pozostała działalnosc 208 689,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 162 385,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 24463,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 3089,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia - 1664,00
4240 Pomoce dydaktyczne - 1291,00
4260 Zakup energii - 7321,00
4270 Zakup usług remontowych - 978,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8789,00

 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 271 293,00
 
85401 Swietlice szkolne - 271 293,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 162,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 203 578,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -  39 584,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 7 075,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 300,00
4260 Zakup energii - 2775,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 120,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17699,00
 
Razem: - 4 072 071,00 


ROK 2017
 
Informacja dotycząca wartości aktywów trwałych
stanowiących własność Miasta Gdyni


BUDŻET 2016 R
NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA 30-12-2015


WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 242 837,00
WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ RADĘ DZIELNICY 57 900,00

DOCHODY BUDŻETOWE 103 500,00

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

ROZDZIAŁ 80101 111 100,00
ROZDZIAŁ 80148 435 700,00
ROZDZIAŁ 80195 90 000,00
ROZDZIAŁ 85412 25 030,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH 661 830,00

 

Plan finansowy na rok 2016 z dnia 30-12-2015 obowiązujący od dnia 01-01-2016
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespół Szkół nr 14 Gdynia, 2016-02-11
 
DOCHODY
Plan
801 Oświata i wychowanie 103 500,00
80101 Szkoły podstawowe 103 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 100 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00
Razem: 103 500,00
 
WYDATKI
Plan
801 Oswiata i wychowanie 8 490 176,00
 
80101 Szkoły podstawowe 4 865 634,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 174,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 182 150,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 643 807,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 88 801,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 21 540,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 3 000,00
4260 Zakup energii 348 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
4410 Podróze słuzbowe krajowe 2 000,00
4430 Rózne opłaty i składki 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 194 562,00
 
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 344 349,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 671,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 012,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 243,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 103,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 7 380,00
4260 Zakup energii 28 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 17 940,00
 
80110 Gimnazja 2 918 202,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 6 714,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 927 138,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 389 960,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 53 788,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 4 220,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 2 000,00
4260 Zakup energii 209 760,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 106 222,00
4700 Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej 1 000,00
 
80113 Dowozenie uczniów do szkół 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
 
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 309 091,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 481,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 787,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 488,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 1 100,00
4260 Zakup energii 25 935,00
4270 Zakup usług remontowych 2 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 9 200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 7 000,00
 
80195 Pozostała działalnosc 45 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 575,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 82,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 343,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 17 700,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00
 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 810 561,00
 
85401 Swietlice szkolne 798 561,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 890,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 555 531,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 778,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 418,00
4260 Zakup energii 19 475,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 43 469,00
 
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a takze szkolenia młodzieży 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
Razem: 9 300 737,00

 

ROK 2016

Informacja dotycząca wartości aktywów trwałych
stanowiących własność Miasta Gdyni
 
 

Wyszczególnienie Wartość brutto na 01.01.2015 Umorzenie na 01.01.2015 Wartość nieumorzona na 01.01.2015 Wartość brutto na 31.12.2015 Umorzenie na 31.12.2015 Wartość nieumorzona na 31.12.2015
1. Wartości  niematerialne i prawne  
46 727,91
 
46 727,91
 
0,00
 
48 918,39
 
 
 
48 918,39
 
0,00
2. Środki trwałe(011) :  
15 248 290,98
 
 
 
 
7 168 814,96
 
8 079 476,02
 
 
15 316 176,04
 
7 609 308,36
 
7 706 867,68
·  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  
14 748 136,54
 
6 754 141,48
 
 
7 993 995,06
 
14 748 136,54
 
 
7 144 210,76
 
7 603 925,78
 
·  Urządzenia techniczne i maszyny  
386 258,50
 
311 615,34
 
 
74 643,16
 
454 143,56
 
359 094,66
 
95 048,90
·  Środki transportu          
 
 
·  Inne środki trwałe  
113 895,94
 
103 058,14
103 058,14
 
 
10 837,80
 
113 895,94
 
106 002,94
 
 
7 893,00
3. Pozostałe środki   trwałe (013)  
1 613 324,28
 
1 613 324,28
 
 
0,00
 
1 615 013,09
 
 1 615 013,09
 
 0,00
4. Środki trwałe  w budowie (Inwestycje)            
Suma: 16 908 343,17 8 828 867,15 8 079 476,02 16 980 107,52 9 273 239,84 7 706 867,68

 

 

BUDŻET 2015 R
NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2015 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR IV/43/15 Z DNIA 21-01-2015


WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 557 555,00
WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ RADĘ DZIELNICY 54 500,00

DOCHODY BUDŻETOWE 103 500,00

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

ROZDZIAŁ 80101 111 100,00
ROZDZIAŁ 80148 351 000,00
ROZDZIAŁ 80195 90 000,00
ROZDZIAŁ 85412 25 030,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH 577 130,00

 

Plan finansowy na rok 2015 z dnia 21-01-2015 obowiazujacy od dnia 01-01-2015
UCHWAŁA RADY MIASTA NR IV /43/15/ dnia 21-01-2015
 
 
DOCHODY
801 Oswiata i wychowanie 103 500,00
80101 Szkoły podstawowe 103 500,00
0690 Wpływy z róznych opłat 1 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
100 000,00
0970 Wpływy z róznych dochodów 2 500,00
Razem: 103 500,00
 
WYDATKI
801 Oswiata i wychowanie 8 703 890,00
 
80101 Szkoły podstawowe 4 927 828,00
 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 10 170,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 298 817,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 635 868,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 89 533,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 464,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 10 900,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 2 000,00
4260 Zakup energii 304 400,00
4270 Zakup usług remontowych 38 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 950,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00
4410 Podróze słuzbowe krajowe 1 000,00
4430 Rózne opłaty i składki 350,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 203 376,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 6 000,00
 
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 475 383,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 948,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 910,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 360,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 847,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 568,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 2 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 4 000,00
4260 Zakup energii 28 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 20 930,00
 
80110 Gimnazja 2 921 324,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 7 463,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 940 345,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 382 051,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 53 794,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 9 600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 3 000,00
4260 Zakup energii 209 760,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 120 311,00
4700 Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej 1 000,00
 
80113 Dowozenie uczniów do szkół 14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00
 
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 323 425,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 822,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 996,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 632,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 3 000,00
4260 Zakup energii 25 935,00
4270 Zakup usług remontowych 2 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 740,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 9 200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 8 000,00
 
80195 Pozostała działalnosc 41 930,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 835,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 843,00
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 16 630,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00
 
851 Ochrona zdrowia 19 493,00
 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 493,00
4220 Zakup srodków zywnosci 19 493,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 888 672,00
85401 Swietlice szkolne 866 984,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 986,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 613 228,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 224,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 506,00
4260 Zakup energii 19 475,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 46 465,00
 
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a takze szkolenia młodzieży
14 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposazenia 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00
 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 188,00
3240 Stypendia dla uczniów 7 188,00
 
Razem: 9 612 055,00

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD wg stanu na 31-12-2012
dla kont grupy "O"

L.p. Konto Nazwa Saldo-Wn Saldo-Ma
1. 11 Środki trwałe 14 947 322,85 0,00
2. 13 Księga inwentarzowa 734 235,02 0,00
3. 13 Kartoteki pomocy dydaktycznych 514 195,78 0,00
4. 13 Kartoteki gospodarcze 461 503,52 0,00
5. 14 Zbiory biblioteczne 93 063,39 0,00
6. 20 Wartości niematerialne i prawne  38 437,40 0,00
7. 71 Umorzenie środków trwałych 0,00 6 294 842,78
8. 72 Umorzenie pozostałych śr.trwałych 0,00 1 841 435,11
         
    RAZEM: 16 788 757,96 8 136 277,89

Budżet na rok 2012

L.p. WYDATKI § 80101 80110 80103 85154 85401 85412 85415 80146 80195 80148 80113
1 Nagrody i ekwiwalenty 3020             9 110                  5 728              1 252                1 530                         360     
2 Stypendia dla uczniów 3240                  10 530           
  inne formy pomocy uczniom - dofinansowanie do podreczników 3260                   6 355           
3 Wynagrodzenia osobowe 4010       3 111 034           2 304 773           235 407             518 387                   209 969     
4 Dodatkowe wyn.roczne 4040         240 702              164 307             15 335               26 146                     15 343     
5 Składki ZUS 4110         539 219              405 096             39 571               85 650           4 125                   258             31 832     
6 Składki ZUS Sz.Otwarte 4110                         2 553       
7 Składki F.P. 4120           67 465                51 717              4 103               11 205             589                    42               3 729     
8 Składki F.P. Sz.Otwarte 4120                            364       
9 Wynagrodzenia bezosobowe 4170                23 985              17 153       
10 Zakup materiałów 4210           23 540                  5 060              6 140                    21 110               3 000     
11 Zakup materiałów R.Dzielnicy 4210                  3 388              19 000       
12 Zakup materiałów Sz.Otwarte 4210                            214       
13 Zakup materiałów żywienie 4220             21 954                 
14 Zakup pomocy naukowych 4240             3 500                  2 500              3 000                   
15 Zakup energii 4260         308 922              196 783             22 666               11 700                     27 300     
16 Usługi remontowe 4270           83 800                  9 600                             2 950     
17 Zakup usł.medycznych 4280             5 000                  5 000                     -                             350     
18 Usługi pozostałe 4300           27 700                16 601              1 900            2 600               16 940                 3 740    8269
19 Usługi pozostałe Rada Dzieln. 4300                  7 000                2 000       
20 Usługi pozostałe Sz.Otwarte 4300                         2 740       
21 Zakup usł.dost.do sieci internet 4350                400                    150                     
22 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii komórkowej 4360                 2 000                     
23 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej  4370             6 600                  2 100                         -                              -     
23 Podróże służbowe 4410             1 500                    300                           590       
24 Różne opłaty i składki 4430             2 665                       
25 Odpisy na ZFŚS 4440         184 990              138 841             16 320               40 915                       8 751     
26 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  4700                 1 300                         -              3 828         
27 wydatki inwestycyjne 606                         9 000       
RAZEM:       4 616 147          3 311 856         345 694         24 554         695 533        39 087       16 885       20 768         75 024          307 324          8 269   
RAZEM  PLAN          9 461 141   
26 DOCHODY  WŁASNE          154 400                 16 030              90 100           290 500     
ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD wg stanu na 31-12-2009
dla kont grupy "O"


 L.p.  Konto  Nazwa  Saldo - Wn  Saldo - Ma
 1  11  Środki trwałe  14548483,43 0,00 
 2  13  Księga inwentarzowa 622642,35 0,00 
 3  13  Kartoteki pomocy dydaktycznych  133091,57 0,00 
 4  13  Kartoteki gospodarcze 370808,26 0,00 
 5  14  Zbiory biblioteczne 81747,05 0,00 
 6  20  Wartości niematerialne i prawne 24792,89 0,00 
 7  71  Umorzenie środków trwałych 0,00 5085577,57 
 8  72  Umorzenie pozostałych śr.trwałych 0,00 1126542,18 RAZEM:
Saldo - Wn - 15.781.565,55
Saldo - Ma -   6.212.119,75


Budżt na rok 2010


 lp  WYDATKI  $  80101  80110 80103  85154 85401  85412 80195  80148  8013   
 1 Nagrody i ekwiwalenty   3020  9.631  8,181  465    833      300    
 2 Stypendia dla uczniów   3240                    
 3 Wynagrodzenia osobowe   4010  2.627.314  2,021,177  169,041    256,591      166,890    
 4 Dodatkowe wyn.roczne   4040  199.434  164,603  11,849    17961      13,209    
 5 Składki ZUS   4110  439.717  342,682  28,185    42,812    920  29,580    
 6 Składki ZUS Sz.Otwarte   4110                    
 7 Składki F.P.   4120  69.955  54,518  4,484    6,811    150  4,706    
 8 Składki F.P. Sz.Otwarte   4120                    
 9 Wynagrodzenia bezosobowe   4170              5,930      
 10 Zakup materiałów   4210  5.000  5,700  5,250    3,000      9,950    
 11 Zakup materiałów R.Dzielnicy   4210            2,000  22,500      
 12 Zakup materiałów Sz.Otwarte   4210                    
 13 Zakup materiałów żywienie   4220        20,592            
 14 Zakup pomocy naukowych   4220  3.000  3,000  1,500    500          
 15 Zakup energii   4260  244.420  175,740  21,060    10,888      25,388    
 16 Usługi remontowe   4270  156,500  6,000            1,410    
 17 Zakup usł.medycznych   4280  3,500  4,200      500      200    
 18 Usługi pozostałe   4300  18,700  17,500  600    1,980      1,100 24,100   
 19 Usługi pozostałe Rada Dzieln.   4300            5,000        
 20 Usługi pozostałe Sz.Otwarte   4300                    
 21 Zakup usł.dost.do sieci internet   4350  350                  
 22 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii komórkowej   4360    1,800                
 23 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej  4370  5,000  5,000  210              
 24 Podróże służbowe   4410  650  500                
 25 Różne opłaty i składki   4430  1,346                  
 26 Odpisy na ZFSS   4440  157,413  118,165  10,160    20,320      7,210    
 27 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   4740  150                  
 28 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   4750  1.000  1,400      500          
   RAZEM    3,943,080  2,930,166 252,804  20,592  362,696 7,000  29,500   259,943   24,100  
                         
   RAZEM PLAN:    7.829.881                  
                         
 29 DOCHODY WŁASNE    119 800          11.030  45.500  241.500     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Jankowski
Wprowadził informację: Marek Kołodziej
Ostatnio zmodyfikował: Marek Kołodziej
Data wytworzenia informacji: 27.05.2010
Data udostępnienia informacji: 27.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2017 17:34 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
15.09.2017 17:26 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
15.09.2017 17:18 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
15.09.2017 17:00 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
04.09.2017 14:52 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
04.09.2017 14:52 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
14.02.2016 14:25 Korekta Marek Kołodziej
14.02.2016 14:08 Korekta Marek Kołodziej
13.02.2016 19:29 Korekta Marek Kołodziej
13.02.2016 19:28 Dodanie informacji Marek Kołodziej
13.02.2016 19:12 Dodanie informacji Marek Kołodziej
13.02.2016 18:52 Dodanie informacji Marek Kołodziej
13.02.2016 18:39 Dodanie informacji Marek Kołodziej
27.03.2013 15:58 Korekta Marek Kołodziej
27.03.2013 15:55 Dodanie informacji Marek Kołodziej
04.06.2010 17:41 Korekta Marek Kołodziej
03.06.2010 14:22 Korekta Marek Kołodziej
03.06.2010 13:52 Korekta Marek Kołodziej
02.06.2010 19:03 Korekta Marek Kołodziej
02.06.2010 18:46 Korekta Marek Kołodziej
02.06.2010 18:42 Korekta Marek Kołodziej
02.06.2010 15:38 Korekta Marek Kołodziej
02.06.2010 15:36 Korekta Marek Kołodziej
02.06.2010 15:31 Korekta Marek Kołodziej
02.06.2010 15:28 Korekta Marek Kołodziej
27.05.2010 15:45 Korekta Marek Kołodziej
27.05.2010 14:51 Dodanie informacji Marek Kołodziej