Majątek za 2016

AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ URZĘDU MIASTA GDYNI BĘDĄCE W POSIADANIU SZKOŁY
STAN NA 31 GRUDNIA 2016 R.

1 Wartości niematerialne i prawne - 11912,21
2. Rzeczowe aktywa trwałe:
     - środki trwałe – 867069,53, w tym:
     - budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 578077,12
     - urządzenia techniczne i maszyny – 91770,16
     - inne środki trwałe – 197222,25

     - pozostałe środki trwałe – 783077,89
     - środki trwałe w budowie ( inwestycje) – 0,00

Razem: 1662059,63

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 21.03.2018