BUDŻET I MAJĄTEK 2014r.

MAJĄTEK

Stan na  31.12.2013r. 

Lp

NazwaWartość

1.

Środki trwałe

4333291,49

2.

Wartości niematerialne i prawne

   38271,74 

3.

Pozostałe środki

   794516,68

 

Ogółem

5166079,91

BUDŻET
Ustalone dochody i wydatki na 2014r. 
 Wydatki Dział 801Dział851Dział854

 

 

Lp.Wyszczególnienie§§80101801038014880195851548540185415

 

1.wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.302075489521000  1189 

 

2.stypendia dla uczniów3240      4643

 

3.wynagrodzenia osobowe pracowników40101980130110854113130  183992 

 

4.dodatkowe wynagrodzenie roczne404019294098278815  17643 

 

5.składki na ubezpieczenia społ.41104196112130220650  40730 

 

6.składki na Fundusz Pracy41205908329992908  5735 

 

7.wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych414018000 1500    

 

8.Wynagrodzenie bezosobowe4170       

 

9.zakup materiałów i wyposażenia421023000350030002200 2500 

 

  Rady Dzielnicy    1000   

 

10.zakup środków żywności4220    12609  

 

11.zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek424050002000     

 

 W tym Rada Dzielnicy 2000      

 

12.zakup energii42601183605000100001500 1218 

 

13.zakup usług remontowych42701800030562000    

 

14. Remonty Wydział Budynków4270       

 

15.zakup usług zdrowotnych42802500      

 

16.zakup usług pozostałych430019000150030001500   

 

 W tym: Rada Dzielnicy        

 

17.Opłaty za usługi internetowe43502000      

 

18.Opłaty za usługi telef. komórkowej43601600       
19.Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj43703000      

 

20.podróże służbowe krajowe4410700      

 

21.różne oplaty i składki4430       

 

22.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych444014011792994888  20571 

 

23.Szkolenia pracowników47002000      

 

24.zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych4740       

 

25.zakup akcesoriów komp. w tym programy i lic4750       

 

 26. Przebudowa kuchni 6050  65000    

 

 

Ogółem3012589170289235891 5200126092735784643 
Plan przychodów  rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej wydatków nimi finansowanych w 2014r. 
 Dział 8010180148
1.Przychody 31 400127 530
2.Wydatki 31 400127 530

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 24.01.2014
Data udostępnienia informacji: 24.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2014 12:48 Aktualizacja treści Ewa Malottke
24.01.2014 12:44 Aktualizacja treści Ewa Malottke
24.01.2014 11:16 Aktualizacja treści Ewa Malottke
24.01.2014 11:16 Dodanie informacji Ewa Malottke