Budżet i majątek 2011r.

Majątek
Stan na  31.12.2010r. 
LpNazwaWartość

1.

Środki trwałe

 3 982 262,15

 

2.

Wartości niematerialne i prawne

      19 800,36

 

3.

Pozostałe środki

    551 476,55

 

Ogółem

4 553 539,06
 
Budżet
Ustalone dochody i wydatki na 2011r. 
 Wydatki Dział801Dział851Dział854

 

Lp.Wyszczególnienie§§801018014880195851548540185412

 

1.wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.30205 824 500  735 

 

 stypendia dla uczniów3240      

 

2.wynagrodzenia osobowe pracowników40101777 82781 515  104 579 

 

3.dodatkowe wynagrodzenie roczne4040147 5225 930  7 200 

 

4.składki na ubezpieczenia społ.411030 446513929  17 407 

 

5.składki na Fundusz Pracy412048 4382 216  2 769 

 

6.wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych41408 000600    

 

7.Wynagrodzenie bezosobowe4170      

 

8.zakup materiałów i wyposażenia421023 3002 500  2 000 

 

  Rady Dzielnicy       

 

 zakup środków żywności4220   11 088  

 

9.zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek42402 800     

 

 W tym Rada Dzielnicy       

 

10.zakup energii426080 9572 130  1 160 

 

11.zakup usług remontowych427011 0002 000    

 

12. Remonty Wydział Budynków       

 

13.zakup usług zdrowotnych42801 800     

 

14.zakup usług pozostałych430017 1402 000   4 400

 

 W tym: Rada Dzielnicy       

 

15.Opłaty za usługi internetowe43501 600     

 

 Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj43703 500     

 

16.podróże służbowe krajowe44101 000     

 

17.różne oplaty i składki4430      

 

18.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440101 2553 471  8 288 

 

19.Szkolenia pracowników47001 000     

 

20.zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych4740      

 

21.zakup akcesoriów komp. w tym programy i lic4750      

 

         

 

 

Ogółem
2 537 428
116 791 11 088144 1384 400 
Plan przychodów  rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej wydatków nimi finansowanych w 2011r. 
1.Przychody 28 00076 384
2.Wydatki 28 00076 384
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 13.12.2011
Data udostępnienia informacji: 13.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.01.2012 10:17 Aktualizacja treści Ewa Malottke
27.01.2012 10:15 Aktualizacja treści Ewa Malottke
27.01.2012 10:01 Aktualizacja treści Ewa Malottke
13.12.2011 14:55 Dodanie informacji Ewa Malottke
13.12.2011 13:55 Dodanie informacji Ewa Malottke
13.12.2011 12:52 Dodanie informacji Ewa Malottke