Budżet i majątek 2010r.

Majatek
Stan na 31.12.2009r.

Nazwa Wartość

1.

Środki trwałe

 

 

1 723 075,80

2.

Wartości niematerialne i prawne

  

    19 042,36

3.

Pozostałe środki

  398 999,76

 

Ogółem

2 141 117,92

Budżet
Ustalone dochody i wydatki na 2010r.

  Wydatki   Dział801 Dział851 Dział854

 

Lp. Wyszczególnienie §§ 80101 80148 80195 85154 85401 85412

 

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 3020 5 702  500     704  

 

  stypendia dla uczniów 3240            

 

2. wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 666 477 67 914     84 353  

 

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 131 626 5 624     6 679  

 

4. składki na ubezpieczenia społeczne 4110 279 654 11 787        14 261  

 

5. składki na Fundusz Pracy 4120 44 490  1 875     2 269  

 

6. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 8 000  600      600  

 

7. Wynagrodzenie bezosobowe 4170            

 

8. zakup materiałów i wyposażenia 4210 20 000 3 500 1200   2 000  

 

   Rady Dzielnicy         10 560    

 

  zakup środków żywności 4220            

 

9. zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 2 000          

 

  W tym Rada Dzielnicy              

 

10. zakup energii 4260 78 982 2 079 1500   1 131  

 

11. zakup usług remontowych 4270 81 000 1 000        

 

12.  Remonty Wydział Budynków              

 

13. zakup usług zdrowotnych 4280 1 500          

 

14. zakup usług pozostałych 4300 17 040 2 000 1500     1980

 

  W tym: Rada Dzielnicy              

 

15. Opłaty za usługi internetowe 4350 1 600          

 

  Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj 4370 3 500          

 

16. podróże służbowe krajowe 4410 1 000          

 

17. różne oplaty i składki 4430            

 

18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 97 062 3 348      7 620  

 

19. zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych 4740 1 000          

 

20. zakup akcesoriów komp. w tym programy i lic 4750 3 000          

 

                 

 

 

Ogółem 2 444 633 100 227 4 200 10 560 119 617 1 980  
Plan przychodów  rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej wydatków nimi finansowanych w 2010r. 
1. Przychody  26700 75350
2. Wydatki  32700 75350

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Adam Sarna
Data wytworzenia informacji: 25.04.2010
Data udostępnienia informacji: 25.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2024 14:48 Aktualizacja treści Adam Sarna