Budżet i majątek 2010r.

Majatek
Stan na 31.12.2009r.

NazwaWartość

1.

Środki trwałe

 

 

1 723 075,80

2.

Wartości niematerialne i prawne

  

    19 042,36

3.

Pozostałe środki

  398 999,76

 

Ogółem

2 141 117,92

Budżet
Ustalone dochody i wydatki na 2010r.

 Wydatki Dział801Dział851Dział854

 

Lp.Wyszczególnienie§§801018014880195851548540185412

 

1.wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.30205 702 500  704 

 

 stypendia dla uczniów3240      

 

2.wynagrodzenia osobowe pracowników40101 666 47767 914  84 353 

 

3.dodatkowe wynagrodzenie roczne4040131 6265 624  6 679 

 

4.składki na ubezpieczenia społeczne4110279 65411 787     14 261 

 

5.składki na Fundusz Pracy412044 490 1 875  2 269 

 

6.wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych41408 000 600   600 

 

7.Wynagrodzenie bezosobowe4170      

 

8.zakup materiałów i wyposażenia421020 0003 5001200 2 000 

 

  Rady Dzielnicy    10 560  

 

 zakup środków żywności4220      

 

9.zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek42402 000     

 

 W tym Rada Dzielnicy       

 

10.zakup energii426078 9822 0791500 1 131 

 

11.zakup usług remontowych427081 0001 000    

 

12. Remonty Wydział Budynków       

 

13.zakup usług zdrowotnych42801 500     

 

14.zakup usług pozostałych430017 0402 0001500  1980

 

 W tym: Rada Dzielnicy       

 

15.Opłaty za usługi internetowe43501 600     

 

 Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj43703 500     

 

16.podróże służbowe krajowe44101 000     

 

17.różne oplaty i składki4430      

 

18.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych444097 0623 348   7 620 

 

19.zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych47401 000     

 

20.zakup akcesoriów komp. w tym programy i lic47503 000     

 

         

 

 

Ogółem2 444 633100 2274 20010 560119 6171 980 
Plan przychodów  rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej wydatków nimi finansowanych w 2010r. 
1.Przychody 2670075350
2.Wydatki 3270075350

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 25.04.2010
Data udostępnienia informacji: 25.04.2010