Budżet i majątek 2009r.

Majątek

Stan na  31.12.2008r. 

Lp

NazwaWartość

1.

Środki trwałe

 1 726 833,40

 

2.

Wartości niematerialne i prawne

   18 793,36

3.

Pozostałe środki

  362 537,06

 

Ogółem

2 108 163,82

Budżet
Ustalone dochody i wydatki na 2009r. 
 Wydatki Dział 801 Dział851Dział 854

 

Lp.Wyszczególnienie§§801018010380110801138014880195851548540185412

 

1.wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.30204 966   700  466 

 

 stypendia dla uczniów3240         

 

2.wynagrodzenia osobowe pracowników40101473 556   68 859  7 7443 

 

3.dodatkowe wynagrodzenie roczne4040116 360   4 870  7 458 

 

4.składki na ubezpieczenia społeczne4110450 464   11 270  16 648 

 

5.składki na Fundusz Pracy412039 847   1 793  2 649 

 

6.wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych41408 000   600  600 

 

7.Wynagrodzenie bezosobowe4170         

 

8.zakup materiałów i wyposażenia421023 956   2 5001 200 2 000 

 

  Rady Dzielnicy          

 

 zakup środków żywności4220         

 

9.zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek42402 600        

 

 W tym Rada Dzielnicy          

 

10.zakup energii426078 200   2 0581 500 1 120 

 

11.zakup usług remontowych427013 000   1 000    

 

12. Remonty Wydział Budynków 80 000        

 

13.zakup usług zdrowotnych42801 500        

 

14.zakup usług pozostałych430012 000   1 0001 500   

 

 W tym: Rada Dzielnicy         3 960

 

15.Opłaty za usługi internetowe43501 500        

 

 Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj43703 000        

 

16.podróże służbowe krajowe44101 000        

 

17.różne oplaty i składki4430         

 

18.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych444089 729   3 032   7 044 

 

19.zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych47401 000        

 

20.zakup akcesoriów komp. w tym programy i lic4750         

 

            

 

 

Ogółem2 203 67800097 682 4 2009 532115 4283 960 
           

 

 Plan przychodów  rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej wydatków nimi finansowanych w 2009r.  

 

1.Przychody 27 700   75 350    

 

2.Wydatki 27 700   75 350 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 25.04.2010
Data udostępnienia informacji: 25.04.2010