Plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok


PLAN RZECZOWO- FINANSOWY NA ROK 2011 
 OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
lpWyszczególnienieplanowane wykonanie za 2010r.plan na rok  2011 po zmianach z 04.01.11dynamika (kol.4:3)
12345
IPrzychody ogółem, w tym:1 935 6381 955 820,00101,0%
1Przchody ze sprzedaży usług, w tym:1 269 6901 400 720,00110,3%
 Narodowego Funduszu Zdrowia1 269 6901 400 720,00110,3%
2Dotacje, w tym:647 287538 100,0083,1%
 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych468 894338 100,0072,1%
 Zwalczanie narkomanii178 393200 000,00112,1%
3Pozostałe przychody operacyjne6 5605 000,0076,2%
4Przychody finansowe12 14112 000,0098,8%
IIKoszty ogółem, w tym:1 935 3071 955 820,00101,1%
1Zużycie materiałów i energii77 82577 000,0098,9%
2Usługi obce355 908343 700,0096,6%
3Podatki i opłaty7 2556 100,0084,1%
4Wynagrodzenia, w tym:1 203 0001 230 700,00102,3%
 osobowe1 015 7391 135 200,00111,8%
 umowy zlecenia, umowy o dzieło187 26195 500,0051,0%
5Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym237 873256 920,00108,0%
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy182 730203 700,00111,5%
6Pozostałe koszty11 82415 000,00126,9%
7Amortyzacja41 62226 400,0063,4%
 Wynik Finansowy3310,00 
IIIWydatki majątkowe06 000,00 
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ 
WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywany stan na 01.01.2011 Plan na 31.12.2011
Należności 130 000,00140 000,00
Zobowiązania 100 000,00120 000,00
 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywany stan na 01.01.2011 Plan na 31.12.2011
Środki pieniężne 240 000,00260 000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Zofia Przewoźniak
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przewoźniak
Data wytworzenia informacji: 08.03.2011
Data udostępnienia informacji: 08.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2011 11:38 Dodanie informacji Zofia Przewoźniak