Plan rzeczowo-finansowy na 2010 po zmianach z 10.05.10

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA ROK 2010
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni


Wyszczególnienie Plan po zmianach
z dnia 10.05.10
1 2 6

I
Przychody ze sprzedaży usług
1 165 281,-
1. Narodowego Funduszu Zdrowia 1 165 281,-

II
Dotacje
683 900,-
1. Gminny Program Rozw.Probl.Alkohol. 463 900,-
2. Zwalczanie narkomanii 220 000,-

III
Pozostałe przychody operacyjne
5 000,-

IV
Przychody finansowe
12 000,-


RAZEM PRZYCHODY
1 866 181,-

KOSZTY

I
Zużycie materiałów i energii
77 600,-
1. Leki i materiały medyczne 2 500,-
2. Materiały biurowe 11 000,-
3. Materiały konserwacyjne 3 600,-
4. Wyposażenie 5 000,-
5. Środki czystości 6 000,-
6. Energia elektryczna, cieplna, woda 37 500,-
7. Pozostałe materiały (prasa, broszury itp.) 12 000,-

II
Usługi obce
329 281,-
1. Umowy cywilnoprawne, usł.medyczne 135 174,-
2. Usługi prawne 34 600,-
3. Transport sanitarny 500,-
4. Dozór mienia 5 400,-
5. Usługi bankowe 1 500,-
6. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne 12 500,-
7. Usługi komunalne, utyliz. odpadów med. 4 500,-
8. Konserwacje i naprawy 13 100,-
9. Prowadzenie punktu konsultacyjnego 11 200,-
10. Wynajem pomieszczeń 18 000,-
11. Usługi hotelowe-wyjazdy terapeutyczne 73 080,-
12. Pozostałe usługi ( informat., ogł.prasowe) 19 727,-

III
Podatki i opłaty
8 100,-
1. Podatek od nieruchomości 5 810,-
2. Opłaty sądowe, skarbowe itp. 2 290,-

IV
Wynagrodzenia
1 179 000,-
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 992 000,-
2. Wynagrodz. z tyt. umów zleceń, o dzieło 187 000,-

V Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia na rzecz prac.
227 400,-
1. Ubezp. Społeczne i Fundusz Pracy 178 500,-
2. Świadczenia urlopowe/ ZFŚS 24 300,-
3. Szkolenia, superwizje 23 300,-
4. Pozostałe świadczenia 2 300,-

VI
Pozostałe koszty
21 200,-
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe 5 000,-
2. Podróże służbowe 8 200,-
2. Pozostałe ( progr.LEX, akredytacja ) 8 000,-

VII
Amortyzacja
23 600,-
1. Amortyzacja śr.trw. umarzanych stopniowo 18 900,-
2. Amortyzacja śr.trw. umarzanych w 100% 4 700,-RAZEM KOSZTY
1 866 181,-

Wynik finansowy
0,-

Wydatki majątkowe
6 000,-


Gdynia, dnia 10.05.2010

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Barbara _Piwowarska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara _Piwowarska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2007
Data udostępnienia informacji: 10.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2010 01:04 Dodanie informacji Barbara _Piwowarska